This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

File ANEXA II - Partea I - Arbitraj

Contributor Roxana Ionescu
Acoperire geografică România
Cuvinte cheie biodiversitate
Data de publicare 18/02/2010
All versions
# Limbă File name Contributor Upload date Size Tip de conţinut


ART. 1

Partea reclamantă va notifica secretariatului ca pãrţile supun un diferend, spre arbitraj, conform art. 27. Notificarea va conţine subiectul arbitrajului şi va include, în special, articolele convenţiei sau ale protocolului ale cãror interpretare sau aplicare este disputata. Dacã pãrţile nu sînt de acord asupra subiectului disputei înainte de desemnarea preşedintelui tribunalului, tribunalul de arbitraj va determina subiectul problemei. Secretariatul va inainta informaţia astfel primitã cãtre toate pãrţile contractante la prezenta convenţie sau la respectivul protocol.

ART. 2

1. În cazul diferendelor între doua pãrţi, tribunalul arbitral va avea 3 membri. Fiecare parte la diferend va numi un arbitru şi cei doi arbitri astfel numiţi vor desemna, de comun acord, pe cel de-al treilea arbitru, care va fi preşedintele tribunalului. Cel din urma nu va avea naţionalitatea nici uneia dintre pãrţile la diferend şi nici rezidenţã obişnuitã pe teritoriul uneia dintre aceste pãrţi, nu va fi angajat de vreuna dintre ele şi nici nu s-a ocupat de caz în alta calitate.

2. În caz de diferend între mai mult de doua pãrţi, pãrţile avînd acelaşi interes vor numi, de comun acord, un arbitru.

3. Orice vacanta va fi ocupatã în maniera descrisã pentru numirea iniţialã.

ART. 3

1. Dacã preşedintele tribunalului arbitral nu a fost numit în decurs de doua luni de la numirea celui de-al doilea arbitru, secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, la cererea unei pãrţi, va desemna pe preşedinte, în decurs de doua luni.

2. Dacã una dintre pãrţile la diferend nu numeşte un arbitru în decurs de doua luni de la primirea cererii, cealaltã parte poate sesiza pe secretarul general, care va face numirea într-o perioada ulterioara, de doua luni.

ART. 4

Tribunalul arbitral va lua deciziile sale în conformitate cu dispoziţiile prezentei convenţii, ale oricãrui protocol şi ale dreptului internaţional.

ART. 5

În cazul în care pãrţile la diferend nu decid altfel, tribunalul arbitral îşi va stabili propriile reguli de procedura.

ART. 6

Tribunalul arbitral poate recomanda, la cererea unei pãrţi, mãsuri esenţiale interimare de protecţie.

ART. 7

Pãrţile la diferend vor facilita activitatea tribunalului arbitral şi, în special, vor utiliza toate mijloacele aflate la dispoziţia lor, pentru:

a) a furniza tribunalului toate documentele, informaţiile şi facilitãţile necesare;

b) a permite tribunalului, dacã este necesar, sa cheme martori sau experţi şi sa primeascã depozitia lor.

ART. 8

Pãrţile şi arbitrii au obligaţia sa protejeze confidenţialitatea oricãrei informaţii pe care o primesc în timpul lucrãrilor tribunalului arbitral.

ART. 9

Dacã tribunalul arbitral nu decide altfel, datoritã unor condiţii speciale ale cazului, cheltuielile tribunalului vor fi suportate de cãtre pãrţile la diferend, în mod egal. Tribunalul va tine o evidenta a tuturor cheltuielilor şi va prezenta pãrţilor un raport final.

ART. 10

Orice parte contractantã care are un interes de natura juridicã în subiectul în cauza a diferendului şi care poate sa fie afectatã de decizia asupra cazului poate interveni în lucrãri, cu consimţãmîntul tribunalului.

ART. 11

Tribunalul poate audia şi decide cereri reconventionale care apar direct din subiectul în chestiune al diferendului.

ART. 12

Deciziile tribunalului arbitral, ţinînd de procedura şi fondul acestora, vor fi luate cu majoritatea de voturi a membrilor sãi.

ART. 13

Dacã una dintre pãrţile la diferend nu apare în fata tribunalului arbitral sau nu îşi apara cauza, cealaltã parte poate cere tribunalului sa-şi continue procedura şi sa pronunţe decizia sa. Faptul ca una dintre pãrţi nu s-a prezentat în fata tribunalului sau ca s-a abtinut de a-şi exercita drepturile sale, nu constituie un obstacol în calea procedurii. Înainte de a pronunţa sentinta definitiva, tribunalul arbitral trebuie sa se asigure ca cererea este fundamentalã de fapt şi de drept.

ART. 14

Tribunalul arbitral va pronunţa sentinta finala în decurs de 5 luni de la data la care s-a constituit, dacã nu considera necesarã extinderea limitei de timp pentru o perioada care sa nu depãşeascã alte 5 luni.

ART. 15

Sentinta finala a tribunalului arbitral se va limita la subiectul în chestiune a diferendului şi va fi motivatã. Sentinta va conţine numele membrilor care au participat la deliberare şi data la care ea a fost pronunţatã. Orice membru al tribunalului poate ataşa la ea o opinie distinctã sau divergenta.

ART. 16

Sentinta va fi obligatorie pentru pãrţile la diferend. Va fi fãrã apel, dacã pãrţile nu au hotãrît, în prealabil, asupra unei proceduri de apel.

ART. 17

Orice divergenta care poate aparea între pãrţile la diferend, cu privire la interpretarea sau maniera de executare a sentinţei finale, poate fi supusã de cãtre orice parte, spre decizie, tribunalului arbitral care a dat-o.