Natura2000 - Lista habitatelor

Înapoi la căutare

Cod Nume
1110 Bancuri de nisip acoperite permanent de un strat mic de apa de mare
1130 Estuare
1140 Nisipuri și zone mlăștinoase neacoperite de apa de mare la reflux
1150 Lagune costiere *
1160 Melele și golfuri
1170 Recifi
1180 Structuri submarine create de scurgeri de gaze
1210 Vegetație anuală de-a lungul liniei țărmului
1310 Comunități cu salicornia și alte specii anuale care colonizează terenurile umede și nisipoase
1410 Pajiști sărăturate de tip mediteranean
1530 Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice *
2110 Dune mobile embrionare
2130 Dune fixate cu vegetatie herbacee perena *
2160 Dune cu Hippophae rhamnoides
2190 Depresiuni umede intradunale
2330 Dune cu Corynephorus si Agrostis
2340 Dune panonice *
3130 Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea
3140 Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetație bentonică de specii de Chara
3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
3160 Lacuri distrofe și iazuri
31A0 Ape termale din Transilvania acoperite de lotus *
3220 Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
3230 Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
3240 Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
3260 Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
3270 Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
3280 Râuri mediteraneene cu scurgere permanentă cu specii din Paspalo-Agrostidion și perdele de Salix și Populus albă
4030 Tufărișuri uscate europene
4060 Tufărișuri alpine si boreale
4070 Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
4080 Tufărișuri cu specii sub-arctice de salix
40A0 Tufărișuri subcontinentale peri-panonice *
40C0 Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice *
5130 Formațiuni de Juniperus communis pe tufărișuri sau pășuni calcaroase
6110 Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
6120 Pajiști xerice pe substrat calcaros *
6150 Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
6170 Pajiști calcifile alpine și subalpine
6190 Pajiști panonice de stâncării
6210 Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros *
6230 Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
6240 Pajiști stepice subpanonice *
6250 Pajiști panonice pe loess *
6260 Pajiști panonice și vest-pontice pe nisipuri *
62C0 Stepe ponto-sarmatice *
6410 Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
6420 Pajiști mediteraneene umede cu ierburi înalte higrofile de la nivelul campiilor, până la cel montan si alpin
6430 Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
6440 Pajiști aluviale din Cnidion dubii
6510 Pajiști de altitudine joasă
6520 Fanețe montane
7110 Turbării active *
7120 Turbării degradate capabile de regenerare naturală
7140 Mlaștini turboase de tranziție si turbării oscilante
7150 Comunități depresionare din Rhynchosporion pe substraturi turboase
7210 Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus *
7220 Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
7230 Mlaștini alcaline
7240 Formațiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris atrofuscae *
8110 Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin
8120 Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
8160 Grohotișuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar si montan *
8210 Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
8220 Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
8230 Comunități pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stancării silicioase
8310 Peșteri în care accesul publicului este interzis
9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
9130 Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
9160 Păduri subatlantice și medio-europene de stejar sau stejar cu carpen din Carpinion betuli
9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
9180 Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
91AA Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos
91D0 Turbarii cu vegetație forestieră *
91E0 Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
91F0 Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
91H0 Vegetatie forestieră panonică cu Quercus pubescens *
91I0 Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
91K0 Păduri ilirice de Fagus sylvatica
91L0 Păduri ilirice de stejar cu carpen
91M0 Păduri balcano-panonice de cer si gorun
91Q0 Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
91V0 Păduri dacice de fag
91X0 Păduri dobrogene de fag
91Y0 Păduri dacice de stejar si carpen
9260 Vegetatie forestieră cu Castanea sativa
92A0 Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
92D0 Galerii ripariene si tufărișuri
9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
9420 Păduri de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană
9530 Vegetatie forestieră sub-mediteraneeană cu endemitul Pinus nigra spp. Banatica *
Descarca în format JSON