Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
Continentală [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 5 7186.89
Total 7186.89
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 1 8802.22
Total 8802.22
Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetație bentonică de specii de Chara
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 0 287.85
Total 287.85
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 1 7478.18
Total 7478.18
Lacuri distrofe și iazuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 4 8537.41
Total 8537.41
Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Craiului 15867.00 1 13599.61
Total 13599.61
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Craiului 15867.00 1 13758.28
Total 13758.28
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 0 7213.37
Total 7213.37
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 0 10920.84
Platforma Cotmeana 12528.90 0 9835.31
Comana 26480.80 1 9067.03
Poiana cu narcise de la Negraşi 4.50 0 0.02
Total 29823.20
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 0 10921.11
Platforma Cotmeana 12528.90 0 9835.44
Comana 26480.80 1 9331.83
Total 30088.38
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Craiului 15867.00 2 317.34
Total 317.34
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Craiului 15867.00 1 476.01
Total 476.01
Tufărișuri cu specii sub-arctice de salix
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Craiului 15867.00 0 12964.93
Total 12964.93
Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 0 10904.80
Platforma Cotmeana 12528.90 0 9835.19
Comana 26480.80 0 5860.20
Pădurea Troianu 78.80 5 78.80
Stânca Tohani 49.90 0 29.94
Total 26708.93
Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Craiului 15867.00 1 634.68
Total 634.68
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Craiului 15867.00 0 650.55
Total 650.55
Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Stânca Tohani 49.90 0 29.99
Total 29.99
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 0 10907.47
Platforma Cotmeana 12528.90 0 9898.08
Cheile Doftanei 2613.30 0 2261.81
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 0 1979.91
Piatra Craiului 15867.00 1 809.22
Comana 26480.80 1 264.81
Lunca Râului Doamnei 55.60 7 27.80
Muscelele Argeşului 10014.70 0 10.01
Râul Vedea 9077.20 0 6.35
Total 26165.48
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 1 92.56
Total 92.56
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platforma Cotmeana 12528.90 1 10023.37
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 0 1988.54
Muscelele Argeşului 10014.70 0 60.09
Total 12072.00
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Doftanei 2613.30 0 2267.04
Piatra Craiului 15867.00 5 1602.57
Total 3869.60
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Craiului 15867.00 2 14075.62
Total 14075.62
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Craiului 15867.00 3 13440.94
Cheile Doftanei 2613.30 1 2293.17
Stânca Tohani 49.90 60 29.94
Total 15764.05
Comunități pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stancării silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Stânca Tohani 49.90 0 30.24
Total 30.24
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Craiului 15867.00 2 1919.91
Total 1919.91
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Craiului 15867.00 15 10583.29
Cheile Doftanei 2613.30 10 1458.22
Valea Vâlsanului 9480.20 1 189.60
Muscelele Argeşului 10014.70 0 110.16
Total 12341.28
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muscelele Argeşului 10014.70 60 6118.98
Platforma Cotmeana 12528.90 30 5763.29
Cheile Doftanei 2613.30 28 2189.95
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 4 1690.54
Total 15762.76
Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Craiului 15867.00 6 8203.24
Total 8203.24
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muscelele Argeşului 10014.70 5 6619.72
Cheile Doftanei 2613.30 1 2257.89
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 3 1819.92
Total 10697.53
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Doftanei 2613.30 0 2259.20
Total 2259.20
Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 0 5862.85
Pădurea Troianu 78.80 5 3.94
Total 5866.79
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platforma Cotmeana 12528.90 4 9772.54
Muscelele Argeşului 10014.70 0 6629.73
Comana 26480.80 0 5719.85
Cheile Doftanei 2613.30 0 2231.76
Piatra Craiului 15867.00 0 1999.24
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 0 1979.48
Lunca Mijlocie a Argeşului 3614.30 2 253.00
Văile Brătiei şi Brătioarei 201.80 80 161.44
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 0 101.81
Valea Vâlsanului 9480.20 1 94.80
Lunca Râului Doamnei 55.60 43 23.91
Total 28967.57
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 7 10637.27
Comana 26480.80 0 5727.80
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 0 956.12
Râul Vedea 9077.20 3 278.67
Lunca Mijlocie a Argeşului 3614.30 0 253.36
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 1 194.37
Total 18047.58
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 1 10904.53
Comana 26480.80 4 5560.97
Total 16465.50
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 13 4501.74
Râul Vedea 9077.20 20 2094.11
Platforma Cotmeana 12528.90 16 2004.62
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 4 1970.86
Pădurea Bolintin 5736.50 18 1146.15
Pădurea şi Lacul Stolnici 1526.70 63 961.82
Pădurea Troianu 78.80 90 74.86
Total 12754.16
Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Craiului 15867.00 0 7251.22
Total 7251.22
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Craiului 15867.00 33 7235.35
Cheile Doftanei 2613.30 46 1196.89
Total 8432.24
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platforma Cotmeana 12528.90 28 9271.39
Muscelele Argeşului 10014.70 3 6930.17
Pădurea Bolintin 5736.50 79 5697.49
Coridorul Ialomiţei 26726.80 21 5553.83
Râul Vedea 9077.20 25 4363.41
Cheile Doftanei 2613.30 2 2229.14
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 35 1509.41
Comana 26480.80 3 1059.23
Pădurea şi Lacul Stolnici 1526.70 1 977.09
Bucşani 512.60 90 927.81
Bucşani 512.60 91 466.47
Pădurea Plopeni 91.10 90 171.27
Pădurea Plopeni 91.10 98 89.28
Total 39245.98
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 12 8889.33
Comana 26480.80 0 5587.45
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 10 951.36
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 1 286.92
Lunca Mijlocie a Argeşului 3614.30 5 180.72
Pădurea Bolintin 5736.50 2 130.79
Râul Vedea 9077.20 0 4.54
Total 16031.11
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Craiului 15867.00 15 12963.34
Total 12963.34