Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
Panonică [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Ierului 21282.70 50 20239.85
Cefa 5267.60 20 3160.56
Salonta 3607.50 40 1443.00
Total 24843.41
Depresiuni umede intradunale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 10 5191.30
Total 5191.30
Dune panonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 10 7550.98
Total 7550.98
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Ierului 21282.70 11 5320.68
Total 5320.68
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Ierului 21282.70 14 2979.58
Total 2979.58
Lacuri distrofe și iazuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cefa 5267.60 30 1738.31
Total 1738.31
Ape termale din Transilvania acoperite de lotus *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Peţea 48.90 90 44.01
Total 44.01
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 0 12886.21
Câmpia Ierului 21282.70 0 9385.67
Total 22271.88
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 0 12909.81
Câmpia Ierului 21282.70 7 9151.56
Lunca Inferioară a Crişului Repede 655.90 0 13.12
Diosig 384.00 0 11.52
Total 22086.02
Tufărișuri subcontinentale peri-panonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Ierului 21282.70 6 6597.64
Total 6597.64
Pajiști xerice pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 11 2595.65
Total 2595.65
Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Negru 2202.80 0 2.20
Total 2.20
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 0 7574.57
Total 7574.57
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Ierului 21282.70 1 9364.39
Câmpia Careiului 23596.80 1 2831.62
Cefa 5267.60 2 105.35
Total 12301.36
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 1 13145.78
Total 13145.78
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 1 7810.54
Cefa 5267.60 1 158.03
Total 7968.57
Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Negru 2202.80 2 46.26
Total 46.26
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Goronişte 951.70 70 666.19
Total 666.19
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Negru 2202.80 1 61.68
Total 61.68
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 2 12883.85
Câmpia Ierului 21282.70 1 9598.50
Cefa 5267.60 7 2107.04
Pădurea Goronişte 951.70 15 808.94
Diosig 384.00 1 3.84
Total 25402.18
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Ierului 21282.70 2 20665.50
Câmpia Careiului 23596.80 18 12057.96
Total 32723.47
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 2 12411.92
Câmpia Ierului 21282.70 5 7661.77
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 5 92.93
Crişul Negru 1850.00 5 92.50
Păduricea de la Santău 88.80 30 26.64
Săcueni 732.50 2 14.65
Lunca Inferioară a Crişului Repede 655.90 2 13.12
Diosig 384.00 2 11.52
Total 20325.05