Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
bombina bombina [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Ierului 21282.70 50 20239.85
Dealurile Clujului Est 18889.60 30 11333.76
Cefa 5267.60 20 3160.56
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 10 3152.51
Total 37886.67
Depresiuni umede intradunale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 10 5191.30
Total 5191.30
Dune panonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 10 7550.98
Total 7550.98
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Ierului 21282.70 11 5320.68
Total 5320.68
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Ierului 21282.70 14 2979.58
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 5 2772.69
Râul Tur 20521.40 2 410.43
Total 6162.69
Lacuri distrofe și iazuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cefa 5267.60 30 1738.31
Râul Tur 20521.40 3 1026.07
Total 2764.38
Ape termale din Transilvania acoperite de lotus *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Peţea 48.90 90 44.01
Total 44.01
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 0 12886.21
Câmpia Ierului 21282.70 0 9385.67
Total 22271.88
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 0 12909.81
Râul Tur 20521.40 0 9665.58
Câmpia Ierului 21282.70 7 9151.56
Lunca Inferioară a Crişului Repede 655.90 0 13.12
Total 31740.07
Tufărișuri subcontinentale peri-panonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 0 9667.63
Câmpia Ierului 21282.70 6 6597.64
Dealurile Clujului Est 18889.60 10 1888.96
Pajiştile Sărmăşel - Milaş - Urmeniş 1136.10 2 1136.10
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 10 379.82
Cheile Turenilor 134.20 2 2.68
Total 19672.83
Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Turenilor 134.20 2 12.08
Total 12.08
Pajiști xerice pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 1 4104.28
Câmpia Careiului 23596.80 11 2595.65
Total 6699.93
Pajiști stepice subpanonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 20 5666.88
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 30 2544.79
Pajiştile Sărmăşel - Milaş - Urmeniş 1136.10 98 1113.38
Coasta Lunii 693.80 55 381.59
Total 9706.64
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 20 17000.64
Câmpia Careiului 23596.80 0 7574.57
Râul Tur 20521.40 1 5745.99
Total 30321.20
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Ierului 21282.70 1 9364.39
Râul Tur 20521.40 2 4514.71
Câmpia Careiului 23596.80 1 2831.62
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 1 2582.78
Cefa 5267.60 2 105.35
Total 19398.84
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 1 13145.78
Total 13145.78
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 10 13222.72
Câmpia Careiului 23596.80 1 7810.54
Râul Tur 20521.40 5 5540.78
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 18 3836.18
Cefa 5267.60 1 158.03
Total 30568.25
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Turenilor 134.20 5 9.39
Total 9.39
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lozna 10248.80 1 9326.41
Total 9326.41
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lozna 10248.80 70 7174.16
Râul Tur 20521.40 5 6772.06
Valea Roşie 819.40 80 655.52
Total 14601.74
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lozna 10248.80 3 9018.94
Pădurea Goronişte 951.70 70 666.19
Pădurea de la Alparea 459.30 100 459.30
Total 10144.43
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 3 2257.35
Total 2257.35
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 2 12883.85
Câmpia Ierului 21282.70 1 9598.50
Râul Tur 20521.40 8 3899.07
Cefa 5267.60 7 2107.04
Pădurea Goronişte 951.70 15 808.94
Total 29297.40
Vegetatie forestieră panonică cu Quercus pubescens *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 7 645.69
Total 645.69
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Ierului 21282.70 2 20665.50
Câmpia Careiului 23596.80 18 12057.96
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 10 1405.33
Total 34128.80
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 2 9645.06
Lozna 10248.80 2 9223.92
Total 18868.98
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 8 18511.81
Râul Tur 20521.40 12 9234.63
Lozna 10248.80 15 8711.48
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 10 1025.51
Total 37483.43
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 2 12411.92
Câmpia Ierului 21282.70 5 7661.77
Râul Tur 20521.40 3 1641.71
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 5 92.93
Crişul Negru 1850.00 5 92.50
Păduricea de la Santău 88.80 30 26.64
Săcueni 732.50 2 14.65
Lunca Inferioară a Crişului Repede 655.90 2 13.12
Total 21955.24