Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Vest Oltenia [X]
Continentală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 3 17005.55
Total 17005.55
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 0 12646.99
Total 12646.99
Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetație bentonică de specii de Chara
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 0 17012.70
Total 17012.70
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 0 17019.84
Total 17019.84
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 0 17026.99
Total 17026.99
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 0 14862.00
Total 14862.00
Pajiști xerice pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 1 13361.51
Total 13361.51
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 1 17741.51
Total 17741.51
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 1 14076.02
Total 14076.02
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 1 14790.54
Total 14790.54
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 2 11646.66
Total 11646.66
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 0 11932.47
Total 11932.47
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 0 9717.46
Total 9717.46
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 0 12289.73
Total 12289.73
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 1 10431.98
Total 10431.98
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 7 7502.45
Total 7502.45
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 3 9646.01
Total 9646.01
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 4 2643.72
Total 2643.72