Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
Continentală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 20 5016.14
Total 5016.14
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 0 6520.98
Total 6520.98
Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Ciornohal 269.60 0 269.63
Total 269.63
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 6270.18
Total 6270.18
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 34 8412.65
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 66 5772.43
Total 14185.08
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 1 8688.89
Total 8688.89
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 0 8903.65
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 0 8714.00
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 0 6629.54
Total 24247.20
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 0 8739.12
Lunca Siretului Inferior 25080.70 0 6395.58
Total 15134.69
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 0 8828.41
Total 8828.41
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 18 13133.79
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 10 6603.31
Pădurea Bălteni - Hârboanca 526.00 100 526.00
Pădurea Ciornohal 269.60 100 269.60
Total 20532.69
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 9 8778.25
Total 8778.25