Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
Vâlcea [X]
SCI [X]
Continentală [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platforma Cotmeana 12528.90 0 9835.31
Total 9835.31
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platforma Cotmeana 12528.90 0 9835.44
Total 9835.44
Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platforma Cotmeana 12528.90 0 9835.19
Total 9835.19
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platforma Cotmeana 12528.90 0 9898.08
Total 9898.08
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platforma Cotmeana 12528.90 1 10023.37
Total 10023.37
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platforma Cotmeana 12528.90 30 5763.29
Total 5763.29
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platforma Cotmeana 12528.90 4 9772.54
Total 9772.54
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platforma Cotmeana 12528.90 16 2004.62
Total 2004.62
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platforma Cotmeana 12528.90 28 9271.39
Total 9271.39