Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Vest Oltenia [X]
SCI [X]
Continentală [X]
bombina bombina [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 5 17774.82
Coridorul Jiului 71451.90 3 17005.55
Total 34780.37
Dune cu Hippophae rhamnoides
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 0 17973.64
Total 17973.64
Depresiuni umede intradunale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 0 18005.46
Total 18005.46
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 0 12646.99
Porţile de Fier 125542.60 1 5774.96
Ciuperceni - Desa 39764.70 1 2823.29
Total 21245.24
Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetație bentonică de specii de Chara
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 0 50543.45
Coridorul Jiului 71451.90 0 17012.70
Ciuperceni - Desa 39764.70 2 795.29
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 0 287.85
Total 68639.29
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 0 17019.84
Porţile de Fier 125542.60 3 12114.86
Ciuperceni - Desa 39764.70 1 1192.94
Total 30327.64
Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 43.48
Total 43.48
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 478.27
Total 478.27
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 913.06
Total 913.06
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 1 50417.91
Coridorul Jiului 71451.90 0 17026.99
Total 67444.90
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 0 99831.48
Ciuperceni - Desa 39764.70 0 15786.59
Coridorul Jiului 71451.90 0 14862.00
Total 130480.06
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 1 1782.64
Total 1782.64
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 1826.12
Total 1826.12
Tufărișuri subcontinentale peri-panonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 2 21028.39
Total 21028.39
Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Silvostepa Olteniei 9296.70 0 6698.27
Total 6698.27
Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 1 1255.43
Total 1255.43
Pajiști xerice pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 1 99818.92
Ciuperceni - Desa 39764.70 30 14752.70
Coridorul Jiului 71451.90 1 13361.51
Total 127933.13
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 1843.51
Total 1843.51
Pajiști panonice de stâncării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 0 1380.97
Total 1380.97
Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 0 21153.93
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 1886.99
Total 23040.92
Stepe ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Silvostepa Olteniei 9296.70 10 8650.58
Total 8650.58
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 1 17741.51
Porţile de Fier 125542.60 2 8285.81
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 2321.78
Râul Vedea 9077.20 0 6.35
Total 28355.45
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 1 15150.35
Coridorul Jiului 71451.90 1 14076.02
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 1 92.56
Total 29318.93
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 1 15548.00
Coridorul Jiului 71451.90 1 14790.54
Total 30338.54
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 5 6669.68
Total 6669.68
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 6669.72
Total 6669.72
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 0 49162.48
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 6678.42
Total 55840.90
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 0 12240.40
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 6679.29
Total 18919.69
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 0 8348.58
Total 8348.58
Comunități pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stancării silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 1 98563.50
Total 98563.50
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 2 4519.53
Total 4519.53
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 1 22409.35
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 4 9809.78
Total 32219.13
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 20 47517.87
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 4 13288.10
Coridorul Jiului 71451.90 2 11646.66
Total 72452.63
Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 5 18517.53
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 1 14418.55
Total 32936.08
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 1 48271.13
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 1 14940.30
Coridorul Jiului 71451.90 0 11932.47
Total 75143.89
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 0 75965.83
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 15027.26
Total 90993.08
Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 0 75714.74
Total 75714.74
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 0 48396.67
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 15201.17
Coridorul Jiului 71451.90 0 9717.46
Silvostepa Olteniei 9296.70 1 7720.91
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 0 101.81
Total 81138.02
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 0 12289.73
Pădurea Stârmina 2768.60 80 3599.18
Ciuperceni - Desa 39764.70 0 2425.65
Râul Vedea 9077.20 3 278.67
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 1 194.37
Total 18787.59
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 0 15746.82
Coridorul Jiului 71451.90 1 10431.98
Silvostepa Olteniei 9296.70 10 7627.94
Jiana 13415.80 1 885.44
Total 34692.18
Păduri ilirice de Fagus sylvatica
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 20 75651.97
Total 75651.97
Păduri ilirice de stejar cu carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 17 97308.07
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 2 16940.33
Total 114248.40
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 0 48773.30
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 16949.03
Coridorul Jiului 71451.90 7 7502.45
Silvostepa Olteniei 9296.70 72 6693.62
Râul Vedea 9077.20 20 2094.11
Pădurea Stârmina 2768.60 25 1245.87
Jiana 13415.80 6 804.95
Total 84063.33
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 30 43036.43
Total 43036.43
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 0 48898.84
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 0 43253.82
Coridorul Jiului 71451.90 3 9646.01
Râul Vedea 9077.20 25 4363.41
Total 106162.08
Vegetatie forestieră cu Castanea sativa
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 1 44123.40
Total 44123.40
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 0 49024.39
Coridorul Jiului 71451.90 4 2643.72
Ciuperceni - Desa 39764.70 3 2385.88
Pădurea Stârmina 2768.60 5 1384.30
Jiana 13415.80 0 939.11
Pădurea Stârmina 2768.60 20 553.72
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 6 518.20
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 1 286.92
Valea Olteţului 1537.30 5 76.87
Râul Vedea 9077.20 0 4.54
Total 57817.64
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 2 45862.56
Total 45862.56
Vegetatie forestieră sub-mediteraneeană cu endemitul Pinus nigra spp. Banatica *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 0 49149.93
Total 49149.93