Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
SCI [X]
cricetus cricetus [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Depresiuni umede intradunale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 10 5191.30
Total 5191.30
Dune panonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 10 7550.98
Total 7550.98
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 2 410.43
Total 410.43
Lacuri distrofe și iazuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 3 1026.07
Total 1026.07
Ape termale din Transilvania acoperite de lotus *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Peţea 48.90 90 44.01
Total 44.01
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 0 12886.21
Total 12886.21
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 0 12909.81
Râul Tur 20521.40 0 9665.58
Total 22575.39
Tufărișuri subcontinentale peri-panonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 0 9667.63
Total 9667.63
Pajiști xerice pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 1 4104.28
Câmpia Careiului 23596.80 11 2595.65
Total 6699.93
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 0 7574.57
Râul Tur 20521.40 1 5745.99
Total 13320.56
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 2 4514.71
Câmpia Careiului 23596.80 1 2831.62
Total 7346.32
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 1 13145.78
Total 13145.78
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 1 7810.54
Râul Tur 20521.40 5 5540.78
Total 13351.32
Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 0 171.73
Total 171.73
Mlaștini alcaline
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 0 170.06
Total 170.06
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 5 6772.06
Total 6772.06
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 10 166.73
Total 166.73
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 3 2257.35
Total 2257.35
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 2 12883.85
Râul Tur 20521.40 8 3899.07
Total 16782.92
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 18 12057.96
Total 12057.96
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 2 9645.06
Total 9645.06
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 12 9234.63
Total 9234.63
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 2 12411.92
Râul Tur 20521.40 3 1641.71
Total 14053.63