Natura2000 - Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare (ROSCI0003)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0003
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.558611
Latitudine 47.690556
Suprafață (ha) 2087.00

Altitudine (m)

Minimă 237.00
Maximă 759.00
Medie 469.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
25.00
A
A
B
B
30.00
A
C
B
B
15.00
B
C
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4055 Stenobothrus eurasius P
A
B
C
B
4052 Odontopodisma rubripes P
B
B
A
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Rezervaţia de castan comestibil de la Baia Mare se situează pe marginea sudică a munţilor Gutâi, în zona sa centrală, până la zona de racord cu depresiunea sedimentară a oraşului. Cea mai mare parte a rezervaţiei este ocupată de diferite tipuri de roci eruptive. Castanul comestibil se dezvoltă bine pe soluri brunede pădure, mediu podzolite sau chiar puternic podzolite cu un conţinut moderat de substanţe nutritive, dar bogate in potasiu.
Calitate si importanță În România castanul comestibil formează concentraţii de tip forestier doar în doua zone, una fiind Baia Mare. Suprafaţa cu castani comestibili aflată în rezervaţia Baia Mare este redusă şi cuprinde doar parcele de pădure, lipsuind crângurile de castani bătrâni, care sunt probabil cele mai reprezentative pentru zonă.
Vulnerabilitate În ultimii ani, starea de sănătate a castanului comestibil din zona Maramureş s-a înrăutăţit foarte mult, fiind afectată toată suprafaţa (peste 80%) de ciuperca cunoscută sub numele de cancerul scoarţei (Cryphonectria parasitica).
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare a fost desemnat arie naturală protejată prin Legea nr. 5 din 2000.
Tip de proprietate Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare conţine atât terenuri proprietate privată cât şi proprietate publică.
Documentație Amenajamentele silvice.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
7.55

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 7.55 2.581.-Arboretul de castani comestibili de

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
70.00
+
A
80.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
80.00
-
A
70.00
+

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 57/24.02.2010, Administrator:Ocolul Silvic Municipal Baia Mare
Planuri de management al sitului Până în prezent nu există un plan de management al sitului.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-12
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70