Natura2000 - Băgău (ROSCI0004)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0004
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Băgău

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.792222
Latitudine 46.333889
Suprafață (ha) 3128.60

Altitudine (m)

Minimă 254.00
Maximă 544.00
Medie 396.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
0.20
B
C
B
C
70.00
B
C
A
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata C
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1083 Lucanus cervus RC
C
B
C
B
4012 Carabus hampei R
A
B
B
B
4052 Odontopodisma rubripes P
A
B
A
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1903 Liparis loeselii P
D

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Betula pubescens P
A
Plante
Serratula radiata P
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl este situat în Podişul Transilvaniei, în etajul de vegetaţie al stejarului. Lacul din acest sit a luat nastere în urma formării unui baraj natural.
Calitate si importanță Situl are o importanţă deosebită pentru conservarea unei păduri de stejar (Quercus robur), gorun (Quercus patraea) şi carpen (Carpinus betulus). În subarboret predomină păducelul (Crataegus monogyna). Din punct de vedere ştiinţific Lacul Tăul fără fund de la Băgău, localizat în partea de sud-est a acestui sit, se remarcă datorită vegetaţiei de mlaştină, care constituie o raritate în Podişul Transilvaniei. Dintre speciile specifice vegetaţiei de mlaştină amintim aici:Drosera rotundifolia, Liparis loeselii, Betula pubescens.
Vulnerabilitate Daca in viitor activitatile de recreere din jurul lacului Bagau vor lua amploare situl va suferi modificari in ceea ce priveste peisajul si vor fi amenintate si speciile de plante si animale care sunt strans legate de acest tip de habitat.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Lacul din acest sit sub numele Tăul fără fund de la Băgău a fost declarat rezervaţie naturală de interes naţional prin Legea 5/2000 - Secţiunea a III-a arii naturale protejate de interes naţional.
Tip de proprietate În cea mai mare parte fondul forestier de aici este administrat de R.N.P. Romsilva. Terenurile arabile, livezile şi păşunile sunt în proprietate particulară.
Documentație Erika Schneider, Constantin Dragulescu 2005 - Habitate şi situri de interes comunitar, Editura Universităţii Lucian Blaga

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.33

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.33 2.29.-Taul fara fund

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
5.00
-
A
70.00
+
C
1.00
0
B
100.00
0
B
16.00
0
C
14.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
5.00
+
C
20.00
-
B
40.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu există un responsabil numit pentru acest sit.
Planuri de management al sitului Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-60
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L34-72
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70