Natura2000 - Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni (ROSCI0005)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0005
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.284722
Latitudine 45.230000
Suprafață (ha) 6300.30

Altitudine (m)

Minimă 5.00
Maximă 100.00
Medie 32.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
55.00
45.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
1.00
B
C
B
B
20.00
A
B
B
B
40.00
A
B
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1335 Spermophilus citellus C
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1220 Emys orbicularis V
D
1188 Bombina bombina R
D

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1149 Cobitis taenia P
C
B
C
B
1145 Misgurnus fossilis P?

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1060 Lycaena dispar P
C
B
C
B
4054 Pholidoptera transsylvanica P
B
B
A
B
1078 Callimorpha quadripunctaria P
B
B
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Alopecurus pratensis RC
A
Nevertebrate
1066 Apatura metis P
C
Plante
Aster tripolium P
C
Plante
Atriplex hastata
C
Mamifere
1201 Bufo viridis C
C
Plante
Camphorosma annua C
A
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus R
A
Plante
Festuca pratensis RC
A
Plante
Halimione verrucifera C
A
Plante
Hydrocharis morsus-ranae P
A
Plante
Juncus gerardi P
C
Reptile
1261 Lacerta agilis RC
C
Reptile
1263 Lacerta viridis C
C
Amfibieni
Lepus europaeus RC
A
Plante
Najas minor P
A
Reptile
1292 Natrix tessellata V
A
Mamifere
1200 Pelobates syriacus V
A
Plante
Plantago maritima P
C
Plante
Plantago schwarzenbergiana C
D
Plante
Poa palustris RC
A
Plante
Poa pratensis RC
A
Plante
Potamogeton crispus P
A
Plante
Potamogeton pectinatus P
A
Plante
Puccinellia distans P
C
Mamifere
1210 Rana esculenta P
C
Mamifere
1212 Rana ridibunda P
C
Plante
Ranunculus trichophyllus ssp. trichophyllus P
A
Plante
Salicornia europaea C
C
Plante
Spergularia marina P
C
Plante
Suaeda maritima P
A
Amfibieni
Sus scrofa P
A
Plante
Triglochin maritima P
C
Plante
Typha latifolia C
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Lacul Jirlău este situat pe malul stâng al râului Buzău, cuveta lacustră fiind formată din limanele fluviatile rezultate din acţiunea de anastomozare a gurilor de vărsare (fostele văi succesive ale Rîmnicelului, al cărui curs a urmat mişcările negative ale Câmpiei Române uşor înclinată către NE). Deci nu are nici o legătură genetică cu râul Buzău. Forma lacului este sinuoasă, iar adâncimea este de maxim 3,7m şi minim 2m. Alimentarea se realizează prin izvoare subterane şi printr-un canal de aducţiune din râul Buzău, realizat după amenajările în scop piscicol. Are salinitatea cea mai mare dintre toate bălţile situate pe malul stâng al râului Buzău. Lacul Sărat Câineni aparţine morfogenetic tipului de lacuri fluviatile, formate în urma depunerii aluviunilor în dreptul punctului de confluenţă a râului Buzău cu afluenţii secundari. Alimentarea lacului se realizează pe seama stratului acvifer freatic şi din scurgerile de suprafaţă. Balta Albă: Localizarea administrativ teritorială : jud.Buzău, com. Balta Albă Delimitare : în câmpia de subsidenţă a Rm. Sărat, pe stânga râului Buzău, între localităţile Balta Albă, Grădiştea de Sus şi Grădiştea de Jos. Căi de acces : D.N. – Brăila – Rm. Sărat(la cca. 25 km ). Caracteristici: lacul provine dintr-un liman fluviatil şi este situat în câmpia de subsidenţă a Rm.Sarat, pe stânga râului Buzâu şi este alimentat cu apa dulce de pe pârâul Boldu, afluent al râului Buzău. Lacul Balta-Albă a fost considerat un factor balnear, fiind semnalat pentru calităţile sale terapeutice înca din 1847. Datorită proprietatilor lor fizico-chimice, atât apa cât şi nămolul se pot folosi pentru tratarea unor afecţiuni ale aparatului locomotor, ale sistemului nervos periferic, boli ginecologice, dermatoze cornice. Balta Amara: Localizare: sat Amara, com. B.Albă , Jud . Buzău; este mărginită în partea sudică de satele Plăsoiu, din com Vişani (jd. Brăila) şi Stăvărăşti din com. B.Albă, la 35km de oraşul R. Sărat şi la 25km de oraşul Făurei. Căi de acces: la cca 12 km de la intersecţia şoselei R. Sărat -Brăila cu satul B. Albă sau pe drumurile judeţene Făurei- Jirlău- Vişani- Câineni-Plăsoiu, sau Buzău-Vadu Paşii- Săgeata-Robeasca-Jirlău Vişani. Caracteristici: Lacul face parte din grupa limanelor fluviatile ale râului Buzău, categoria mezoeutrofe, cu folosinţă piscicolă, având un bazin hidrografic de cca 115kmp. Suprafaţa sa este de 760 de ha ( inclusiv 200ha stuf), terenul aparţine Companiei de Administrarea Fondului Piscicol. Din 1992 amenajarea se află sub contract de închiriere cu firma Esox PROD SRL Buzău, care deţine 40 active (mijloace fixe) prin care se asigură prezenţa apei şi a peştelui.
Vulnerabilitate 1. Deversarea in lacuri a reziduurilor menajere. 2.Fluctuatii semnificative ale volumului de apa datorita conditiilor meteo. 3.Modificari naturale(inundarea R. Buzau) si artificiale(pentru activitati piscicole) ale compozitiei apei. 4.Pasunatul necontrolat si in special cainii care insotesc vitele la pasunat.5Intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini.6Amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate.7 Turismul necontrolat
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) B.Alba si B.Amara au statut de arii protejate prin L.5/2000(IV IUNC, (b),(z),(u), CJ 13/23.06.95) B. Amara si Boldu sunt concesionate de Compania Nationala pentru Piscicultuta unor societati pentru exploatare piscicola.
Tip de proprietate Pentru Lacul Jirlău de pe teritoriul comunei Jirlău, judeţul Brăila, prin Hotărârea nr. 3/25.01.2006 a Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor s-a stabilit dreptul de proprietate privată asupra terenurilor pentru 147 de persoane fizice totalizând o suprafaţă de 197,2524ha. Diferenţa de suprafaţă (357,547ha) rămâne în proprietatea Consiliului Local Jirlău. Luciile de apa au apartinut Domeniilor statului. B. Amara a trecut la Compania Nationala pentru Piscicultura, B. Alba se pare ca a trecut la Primaria com. B. Alba, desi nu am identificat un act oficial. Pasunile saraturoase din jurul baltilor apartin sigur de primaria Com Balta Alba si primaria Boldu. Procesele de retrocedare sunt pe rol si vizeaza atat pasunile cat mai ales luciile de apa.
Documentație 1.Dobrescu1970; Grigore 1971; Mititelu si Barabas1972; Soran1956;Pop, Cristea, Hodisan2002; 2.Dimitri Radu; Mic atlas ornitologic, Ed. Albatros 1983 3.Lucrarea pentru custodie a custodelui D. Dobre efectuata cu sprijinul Academiei Romane unde s-au folosit date de V. Tatole si Dan Munteanu 4.Dan Munteanu- Dictionar poliglot al speciilor de pasari din Romania 5.Habitate din Romania; N. Donita, Aurel Popescu, Mihaela Pauca Comanescu, Simona Mihailescu, Iovu- Adrian Biris- Ed. Tehnica Silvica Bucuresti, 2005

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
39.29

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 8.59 2.260.-Lacul Jirlău-Trup Vişani
* 17.94 2.271.-Balta Albă
* 12.75 2.272.-Balta Amara

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J085BR002 * 0.02

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
5.00
-
B
20.00
-
C
5.00
-
C
5.00
+
C
10.00
-
B
5.00
-
A
10.00
-
C
-
C
-
A
20.00
+
B
5.00
-
B
5.00
-
A
2.00
-
C
2.00
-
A
2.00
-
B
5.00
-
C
10.00
+
B
5.00
-
C
5.00
-
C
2.00
-
A
5.00
-
B
20.00
+
A
5.00
-
C
5.00
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
20.00
-
C
5.00
+
B
5.00
-
C
10.00
-
A
5.00
-
C
10.00
-
B
-
C
5.00
-
C
2.00
-
B
5.00
-
B
5.00
-
B
20.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului B. Alba, B. Amara sunt arii protejate prin L5/2000,sub tutela APM Bz(Primaria B. Alba-tel/fax 590 063 B.Amara este atribuita in custodie lui Dobre Dumitru din 15.11.2005.(din Buzau, str. Zona Bazar, bl.1A, ap.7, et.II, tel.0744353353 B.Ji
Planuri de management al sitului Pentru B. Amara se urmareste un management activ pentru piscicultura cu conservarea speciilor de pasari limnicole si ihtiofage. Pentru B. Alba se are in vedere o valorificare a calitatilor terapeutice a malului din balta(fara scoaterea lui din arie), cu o protectie a avifaunei existente.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-103
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70