Natura2000 - Betfia (ROSCI0008)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0008
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Betfia

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.028056
Latitudine 46.975000
Suprafață (ha) 1747.80

Altitudine (m)

Minimă 160.00
Maximă 346.00
Medie 237.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală
Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1307 Myotis blythii P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata C
C
B
B
B
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4057 Chilostoma banaticum C
B
B
A
B
4012 Carabus hampei P
A
B
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Reptile
2432 Anguis fragilis P
A
Mamifere
2361 Bufo bufo P
A
Reptile
1283 Coronella austriaca P
A
Reptile
1281 Elaphe longissima P
A
Mamifere
1203 Hyla arborea P
A
Reptile
1261 Lacerta agilis P
A
Reptile
1263 Lacerta viridis P
A
Amfibieni
1314 Myotis daubentonii R
A
Reptile
2469 Natrix natrix P
A
Mamifere
1209 Rana dalmatina P
A
Mamifere
1212 Rana ridibunda P
A
Mamifere
2357 Triturus vulgaris P
A
Reptile
2473 Vipera berus P
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Sit foarte important,declarat pentru habitatele 6250 şi 8310, Avenul Betfia fiind un habitat ideal pentru cele 3 specii de lilieci, de asemenea în zonă sunt multe specii de amfibieni şi reptile de interes naţional menţionate în lista de alte specii
Calitate si importanță sit foarte important pentru specii de lilieci şi amfibieni şi reptile
Vulnerabilitate distrugerea habitatului natural pentru speciile menţionate, acces necontrolat şi abandon de deşeuri în apropierea localităţii Betfia
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Decizia nr. 261/1971, HCJ nr. 19/1995, Legea nr. 5/2000
Tip de proprietate în curs de clarificare
Documentație Covaciu-Marcov S., Ghira I., Venczel M., 2000, Contribuţii la Studiul Herpetofaunei din Zona Oradea, Nymphaea. Folia Naturae Bihariae, XXVIII, p. 143-158, Oradea. I.Ghira, M.Venczel, S.Covaciu-Marcov, G.Mara, P.Ghile, T.Hartel, Z.Torok, L.Farkas, T.Racz, Z.Farkas, T.Brad, 2002, Mapping of Transilvanian Herpetofauna, In: Nymphaea. Folia naturae Bihariae XXIX, p. 145-201, Oradea Cartea Roşie a Vertebratelor din România, 2005, Academia Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală “Grigore Antipa”, Editori: Acad. Botnariuc N., Dr. Tatole V. Lista Roşie a Plantelor Superioare din România, 1994, Inventarieri în teren de Şef Lucrări drd. Adela Tuduce - Botanist sistematician - Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe, Specializarea Biologie.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.87

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.87 2.187.-Locul fosilifer de pe Dealul Simleu

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 193/15.07.2010, Administrator:Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, Bd. Dacia, nr 1-3, jud. Bihor 0259 412724, 0259412725, fax=0259479918 contact@mtariicrisurilor.ro
Planuri de management al sitului Muzeul Ţării Crişurilor - în calitate de custode legal - va întocmi Planul de Management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-33
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-45
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-44
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70