Natura2000 - Bisoca (ROSCI0009)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0009
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Bisoca

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.672222
Latitudine 45.535833
Suprafață (ha) 1163.00

Altitudine (m)

Minimă 566.00
Maximă 992.00
Medie 799.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
60.00
B
C
A
A
3.00
C
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1352 Canis lupus C
D

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata RC
C
A
C
A

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1065 Euphydryas aurinia P
C
A
C
A

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4070 Campanula serrata P
C
C
B
B
4067 Echium russicum P
C
C
C
A
4068 Adenophora lilifolia R
B
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Agrostis capillaris
A
Plante
Anthyllis vulneraria C
A
Plante
Astragalus onobrychis RC
D
Plante
Athyrium filix-femina P
A
Plante
Betula pendula C
A
Plante
Calamagrostis arundinacea RC
A
Plante
Campanula glomerata C
C
Plante
Campanula patula ssp. abietina RC
A
Plante
Campanula persicifolia P
A
Plante
Campanula rotundifolia P
A
Plante
Centaurea jacea C
C
Plante
Centaurea phrygia ssp. phrygia C
D
Plante
Centaurium erythraea ssp. erythraea RC
D
Plante
Crepis mollis C
C
Plante
Dactylis glomerata ssp. glomerata RC
A
Plante
Daucus carota C
A
Plante
Deschampsia flexuosa P
A
Plante
Dianthus carthusianorum RC
A
Plante
Dianthus superbus P
A
Plante
Dianthus viscidus P
A
Plante
Digitalis grandiflora R
A
Plante
Festuca amethystina P
A
Plante
Fragaria vesca C
A
Plante
Geranium sylvaticum RC
C
Plante
Gladiolus imbricatus P
A
Nevertebrate
1026 Helix pomatia R
A
Plante
Hypochoeris uniflora RC
A
Plante
Lotus corniculatus C
A
Plante
Luzula campestris C
A
Plante
Lycopodium clavatum P
D
Plante
Malva moschata C
C
Amfibieni
1358 Mustela putorius P
C
Plante
Onobrychis viciifolia C
A
Plante
Phleum pratense C
A
Plante
Pinus sylvestris C
A
Plante
Potentilla argentea C
D
Plante
Prunella grandiflora P
A
Plante
Pteridium aquilinum P
A
Mamifere
1212 Rana ridibunda P
D
Mamifere
2351 Salamandra salamandra C
A
Plante
Salvia pratensis C
C
Plante
Sorbus aucuparia P
A
Plante
Thymus pulcherrimus P
A
Plante
Trifolium pratense C
A
Plante
Trisetum flavescens C
C
Plante
Viola tricolor RC
A
Reptile
2473 Vipera berus P
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Altitudine între 500 şi 900m. Habitat reprezentat de fâneţe bogate în specii, pe sol moderat fertil de pe dealurile Bisocei. Relief: versanşi cu expoziţie sudică şi sud- estică. Roci:sisturi cristaline şi gresii. Soluri fertile, moderate în humus, neutre până la slab accide.Pe culme se află peste 10ha de pădure de Pinus sylvestris, cu puţin mesteacăn şi molid, cu exemplare rare de pini de 20-30m.
Calitate si importanță Sit cu pajişti, bogat în specii de importanţă naţională şi comunitară şi un habitat de importanţă naţională R 4216.Am identificat dintre speciile mai importante:Adenophora lilifolia, Echium russicum, Campanula serrata, Eleocharis carniolica, Digitalis grandiflora şi o serie de specii Dianthus .Padurea de pini este un habitat important pe plan national si din acest motiv are statut de arie protejata.
Vulnerabilitate Situl este vulnerabil la: schimbarea destinaţiei terenurilor prin împăduriri artificiale, cositul integral în luna iulie (inclusiv a marginilor şanţurilor şi a fâneţelor de pe mal)urmat de un păşunat intensiv până toamna, extinderea construcţiilor de vacanţă, tăieri necontrolate de pini, desecări de mlaştini, etc.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Pădurea de pini, (cca 10ha), are statut de protecţie prin Horărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 13/1995, şi statut de Rezervaţie Naturală Pădurea Lacurile - Bisoca după Legea nr. 5/2000.
Tip de proprietate Pădurea este în administrarea Ocolului Silvic Vintilă- Vodă şi în proprietatea Primăriei com. Bisoca, iar fâneţele sunt proprietăţi particulare ale localnicilor, din comunele Bisoca si Manzalesti.
Documentație Nicolae Doniţa, Aurel Popescu, Mihaela Paucă- Comănescu, Simona Mihăilescu, Iovu- Adrian Biriş- HABITATE DIN ROMÂNIA; Acad. Nicolae Botnariuc & dr. Victoria Tatole - CARTEA ROŞIE A VERTEBRATELOR DIN ROMĂNIA

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
10.00
-
A
10.00
-
A
15.00
+
B
5.00
-
A
5.00
-
B
10.00
-
C
10.00
-
B
5.00
-
A
5.00
-
B
5.00
-
C
5.00
-
B
1.00
-
A
2.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
10.00
+
C
10.00
-
C
10.00
-
B
2.00
-
B
2.00
-
B
5.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Pădurea este proprietatea Primăriei Bisoca şi se află în administrarea Ocolului Silvic Vintilă Vodă, fâneţele sunt in proprietatea localnicilor din comunele Bisoca si Manzalesti.
Planuri de management al sitului Pentru pădure există un management silvic în concordanţă cu cerinţele date de statutul de arie protejată.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-90
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70