Natura2000 - Bistriţa Aurie (ROSCI0010)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0010
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Bistriţa Aurie

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.288611
Latitudine 47.460278
Suprafață (ha) 319.80

Altitudine (m)

Minimă 813.00
Maximă 1109.00
Medie 934.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
30.00
B
C
B
B
5.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1355 Lutra lutra P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1105 Hucho hucho V
C
B
B
C
1138 Barbus meridionalis P P
C
C
C
C
1163 Cottus gobio RC RC
C
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1386 Buxbaumia viridis V
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Alnus glutinosa C
D
Plante
Angelica sylvestris R
D
Plante
Cardamine pratensis C
D
Plante
Chaerophyllum hirsutum C
D
Plante
Cirsium oleraceum C
D
Plante
Dactylis glomerata C
D
Plante
Filipendula ulmaria P
D
Plante
Frangula alnus P
D
Plante
Fraxinus angustifolia C
D
Plante
Glechoma hederacea C
D
Plante
Lysimachia nummularia P
D
Plante
Lythrum salicaria P
D
Plante
Myosoton aquaticum C
D
Plante
Petasites hybridus P
D
Plante
Populus alba P
D
Mamifere
1213 Rana temporaria 10-200 i
A
Plante
Salix elaeagnos R
D
Plante
Salix purpurea P
D
Plante
Salix triandra P
D
Plante
Sambucus nigra P
D
Plante
Tanacetum vulgare P
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl este localizat in lungul riului Bistrita Aurie si este reprezentat de un habitat caracteristic apelor din zona montana inferioara, respectiv paduri aluviale cu arin. La partea inferioară a versanţilor, în amestec cu fagul se întâlnesc şi alte specii de foioase (carpen, jugastru, paltin etc.) iar în lungul apei se găsesc esenţe moi (mai ales arin, plop, salcie). De asemenea, se întâlneşte vegetaţie ierboasă mezofilă formând pajişti de diferite dimensiuni.
Calitate si importanță Habitat foarte bine reprezentat de tipul prioritar 91E0 Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), in proportie de 90%. Foarte important este echilibrul intre om si natura din aceasta zona cu foarte multa traditie; in sit este inlusa o parte din localitatea Ciocanesti, cu o deosebita valoare culturala.
Vulnerabilitate Vecinatatea cu DN si calea ferata are un impact puternic negativ in ceea ce priveste managementul defectuos al deseurilor, zgomotul si turismul necontrolat.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl propus nu este arie naturala protejata la nivel local sau national. Localitatea Ciocanesti, situata partial in situl propus, este in evidenta patrimoniului cultural si arhitectural, in primul rind pentru locuintele traditionale romanesti. Acest fapt a dus la numirea localitatii / Comuna Muzeu Ciocanesti.
Tip de proprietate Riul Bistrita Aurie este in administrarea Apelor Romane. Situl se intinde pe teritoriul administrativ al localitatilor: Valea Stinei, Botos, Ciocanesti, Mestecanis, Iacobeni, Argestru.
Documentație DONIŢĂ N., POPESCU A., PAUCĂ-COMĂNESCU M., MIHĂILESCU SIMONA, BIRIŞ I., 2005, Habitatele din România. Edit. Tehnică Silvică, Bucureşti, 496 p. (ISBN 973-96001-4-X). DONIŢĂ N., POPESCU A., PAUCĂ-COMĂNESCU M., MIHĂILESCU SIMONA, BIRIŞ I., 2006, Modificari conform amendamentelor propuse de Romania si Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC.) Edit. Tehnică Silvică, Bucureşti, 95 p. (ISBN 973-96001-4-X)

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
2.00
0
A
2.00
-
B
10.00
-
C
2.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
5.00
0
A
5.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nefiind arie naturala protejata, responsabilitatea administrativa revine localitatilor pe teritoriul administrativ pe care este propus situl.
Planuri de management al sitului Nu exista un Plan de Management pentru sit.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-15
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70