Natura2000 - Bucşani (ROSCI0014)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0014
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Bucşani

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.668611
Latitudine 44.891389
Suprafață (ha) 512.60

Altitudine (m)

Minimă 239.00
Maximă 332.00
Medie 275.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
91.00
B
C
B
B
90.00
B
C
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N16 - Păduri caducifoliate 100.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Speciile arborescente dominante sunt: stejarul (Quercus robur), carpenul (Carpinus betulus), jugastrul (Acer campestre), frasinul (Fraxinus excelsior) şi teiul (Tilia cordata). În cadrul sitului se protejează şi conservă şi zimbrul (Bison bonasus), specie extinctă în natură. Totodată aici se realizează aclimatizarea şi dezvoltarea zimbrului în condiţiile climatice din zona de câmpie piemontană şi dealuri mijlocii. Situl reprezintă şi matca pentru crearea de nuclee de creştere în rezervaţii în întreaga ţară. Rezervaţia de zimbri (Bison bonasus) a fost înfiinţată în anul 1983 în trupul de pădure Neagra din cadrul Ocolului Silvic Bucşani, prin popularea cu exemplare aduse din Polonia şi din ţară, respectiv de la centrele de creştere din Haţeg şi Argeş, prin transfer. Ulterior efectivul de zimbri a fost împrospătat cu exemplare aduse din Bulgaria, urmărindu-se corectarea raportului între sexe. ZZimbrul - animal rar, ocrotit de lege - care a dispărut din pădurile ţării noastre de mai bine de un secol, trăieşte astăzi numai în rezervaţii. Cea mai mare rezervaţie de zimbri din România este Rezervaţia Neagra, cu o suprafaţă de 162 de ha, din cadrul Ocolului Silvic Bucşani, judeţul Dâmboviţa unde se găseşte un efectiv de 32 de exemplare.
Calitate si importanță Habitatul dominant este „Păduri cu stejar pedunculat sau stejar subatlantic şi medioeuropean şi cu Carpinion betuli”, pe soluri brun roşcat pseudogleizate (63 %) şi brun roşcat vertice (20 %). Speciile arborescente dominante sunt: stejarul (Quercus robur), carpenul (Carpinus betulus), jugastrul (Acer campestre), frasinul (Fraxinus excelsior) şi teiul (Tilia cordata). Majoritatea arboretelor fac parte din etajul deluros de cvercete cu stejar(98%) şi sunt arborete natural fundamentale.Subarboretul este constituit în special din păducel, lemn câinesc, sânger, amorfă în luncă şi este slab reprezentat în arboretele tinere până la vârsta de 70-80 ani.Pătura vie naturală din pădure este caracteristică câmpiei forestiere fiind reprezentată de Poa pratensis, Festuca sylvatica, Carex sp., Luzula albida, Agrostis alba.
Vulnerabilitate Condiţiile climatice variabile ar putea influenţa starea de conservare a zimbrului (Bison bonasus) şi a speciilor de floră ce asigură hrana acestuia.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Nu este desemnat printr-un act normativ.
Tip de proprietate Administrator: Direcţia Silvică Târgovişte, Ocolul Silvic Bucşani, conform Ordinului M.E.F.M.C. 2109/1976 de înfiinţare a Ocolului Silvic Bucşani
Documentație 1. Universul pădurii, Anul II, nr. 5 /2003 2. I. Gh. Dumitru, M. G. Popescu, Evoluţia instituţiei silvice a judeţului Dâmboviţa, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2004 3. I. Gh. Dumitru, M. G. Popescu, Pagini la istoria contemporană a pădurii, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2004 4. Amenajamentul Ocolului Silvic Bucşani – U.P. IX Neagra, elaborat de I.C.A.S. Bucureşti, 1999 5. N. Doniţă, Habitatele din România, Editura Tehnică Silvică Bucureşti,2005

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J082DB005 * 99.72

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
40.00
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
15.00
+
C
10.00
+
C
10.00
+

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Direcţia Silvică Târgovişte, prin Ocolul Silvic Bucşani Adresa: comuna Bucşani, sat Racoviţă, judeţul Dâmboviţa Telefon: 0245-235260
Planuri de management al sitului Planul de management al sitului este inclus în „Amenajamentul Ocolului Silvic Bucşani – U.P. IX Neagra”, elaborat de I.C.A.S. Bucureşti în anul 1999.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-112
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70