Natura2000 - Căldările Zăbalei (ROSCI0018)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0018
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Căldările Zăbalei

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.577778
Latitudine 45.660833
Suprafață (ha) 375.10

Altitudine (m)

Minimă 770.00
Maximă 1342.00
Medie 964.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
20.00
B
C
B
B
10.00
B
C
B
B
15.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1354 Ursus arctos 4-5 i 5-7 i
C
A
C
C
1352 Canis lupus 4-5 i 3-5 i
C
A
C
C
1361 Lynx lynx 3-4 i 2-3 i
C
A
C
C
1355 Lutra lutra RC
C
B
C
C

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
C
2001 Triturus montandoni P
C
B
C
C

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1163 Cottus gobio P
C
B
C
C

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1087 Rosalia alpina P
C
B
C
C
1078 Callimorpha quadripunctaria P
C
B
C
C

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus P
A
Amfibieni
2645 Cervus elaphus P
A
Amfibieni
1363 Felis silvestris 5-10 i
A
Amfibieni
Rupicapra rupicapra rupicapra 5-10 i
A
Amfibieni
Sus scrofa 10-30 i
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N19 - Păduri mixte 100.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl propus este desemnat ca zonă cu rol de coridor ecologic de tip stepping stone in cadrul reţelei ecologice locale de protecţie a carnivorelor mari din judeţul Vrancea.Situl se suprapune unui sector spectaculos din punct de vedere hidrogeomorfologic al pârâului Zăbala (marmite de evorsiune de fund şi laterale) care susţin un argument in plus in valoarea peisagistică a arealului, alături de care există numeroase habitate caracterizate de favorabilitatea ridicată pentru carnivorele mari
Calitate si importanță Valoarea ştiinţifică şi spectaculozitatea peisajului in ansamblu şi a sectorul pârâului Zăbala in punctul Căldări,in special, justifica in aceeaşi măsură interesul stiintific si cel turistic al arealului, dar reprezinta argumente care susţin mentinerea şi conservarea habitatelor. Prelucrarea in cadrul proiectului LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea, a datelor de teren acumulate in cca. patru ani de observaţii, relevă o importanţă deosebită a zonei pentru populaţiile de carnivore mari. S-au identificat rute de deplasare bine definite ale haitelor de Canis lupus, care se suprapun pe sectoare ale arealului in discutie, fiind utilizate ca zone de tranzit, de hranire sau de adăpost şi crestere a puilor. Relieful puternic fragmentat şi petrografia asigura indeosebi în zona Valea Gomoiului - Zârna - Înţarcătoarea, numeroase posibilităţi de adapost pentru speciile Ursus arctos şi Lynx lynx.
Vulnerabilitate Situl poate fi afectat de catre alunecari de teren in zonele in care drumul forestier sau paraul Zabala submineaza partea baza versantilor. In timpul verii in acest areal se desfasoara activitati turistice. Punctul central de atractie turistica il constituie marmitele de evorsiune sapate de paraul Zabala in albia minora. Nu sunt previzibile activitati antropice cu impact semnificativ asupra habitatelor sau speciilor.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Parte componentă a Reţelei ecologice locale de protecţie a carnivorelor mari din judeţul Vrancea, reţea constituită şi aprobată in cadrul proiectului LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea. Desemnarea ca SCI reprezinta un obiectiv asumat in cadrul proiectului LIFE05NAT/RO000170 Întarirea sistemului de protecţie a carnivorelor mari din judeţul Vrancea, şi constitie un element cheie pentru protecţia şi conservarea populaţiilor de Ursus arctos,Canis lupus şi Lynx lynx. Regimul de arie naturala protejată a fost instituit prin Legea 5/2000
Tip de proprietate U.a U.P. suprafata Proprietar actual Administrator actual 1 U.P. III Intarcatoarea 36,4 Obstea Poiana OS Naruja 2 U.P. III Intarcatoarea 37,2 Obstea Poiana OS Naruja 2N U.P. III Intarcatoarea 1,2 Obstea Poiana OS Naruja 20 U.P.V Frumoasele 48,9 Obstea Vrancioaia OS Naruja 21 U.P.V Frumoasele 45,7 Obstea Vrancioaia OS Naruja 26 U.P. II Zârnele 17,7 Obstea Nereju OS Nereju 26 U.P. II Zârnele 19,2 Obstea Nereju OS Nereju 26 U.P. II Zârnele 26,3 Obstea Nereju OS Nereju 67 U.P. II Zârnele 46,4 Obstea Paltin OS Nereju 68 U.P. II Zârnele 22,0 Obstea Paltin OS Nereju 69 U.P. II Zârnele 34,5 Obstea Paltin OS Nereju 70 U.P. II Zârnele 12,9 Obstea Paltin OS Nereju
Documentație 1.Raport „Inventarierea habitatelor din punct de vedere al favorabilităţii pentru speciile de carnivore mari” - LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea 2. raport „Analiza GAP a sistemului de arii protejate raportat la distribuţia speciilor de carnivore mari”- LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea 3. „Planul de management al carnivorelor mari din judeţul Vrancea” - LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea 4. Raport de telemetrie pentru activitatea de monitorizare a carnivorelor mari- LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea 5. - CIURESCU,St.-1997- ” Comori biogeografice Vrâncene ” ,APM Focsani 6 - ION, Iordache, -1996- ” Studiul complex al ariilor protejate din judetul Vrancea si a situatiei lor actuale ”, Univ. Alex. Ioan Cuza Iasi . 7. - ROMAN, F, 1982 - Noi aspecte geomorfologice din sectorul superior al văii Zăbala, Lucr. Sem. Geogr. Dimitrie Cantemir, nr. 2/1981, Univ. Alex. I. Cuza Iaşi 8. „Studiul de fezabilitate pentru desemnarea reţelei ecologice de protzecţie a carnivorelor mari din judeţul Vrancea” - LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
90.73

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 90.73 2.810.-Rezervaţia naturală Căldările Zăbal

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0.50
0
C
1.00
0
C
1.00
0
B
1.00
-
C
1.00
0
B
2.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
10.00
0
B
70.00
0
C
70.00
-
C
1.00
-
B
1.00
-
C
1.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Statutul de arie naturala protejată a fost instituit prin Legea 5/2000, in prezent custodia fiind atribuită Asociaţiei Obştilor Vrancene- Ocolul Silvic Năruja (Năruja, tel 0237/ 677017)
Planuri de management al sitului Situl este administrat de către Asociaţiei Obştilor Vrancene- Ocolul Silvic Năruja (Năruja, tel 0237/ 677017)in baza unui plan de management elaborat de custode. Planul de management al sitului este corelat cu Planul local de management al carnivorelor mari din judeţul Vrancea (LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea.) si urmareste protectia şi conservarea habitaterlor naturale si a speciilor de carnivore mari.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-78
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-90
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70