Natura2000 - Câmpia Ierului (ROSCI0021)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0021
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

 • ROSPA0016 (Câmpia Nirului - Valea Ierului)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Câmpia Ierului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.250556
Latitudine 47.458056
Suprafață (ha) 21282.70

Altitudine (m)

Minimă 98.00
Maximă 147.00
Medie 108.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
36.00
64.00

Regiunea biogeografică

Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
14.00
B
C
B
B
11.00
B
C
C
B
6.00
C
B
B
B
5.00
C
C
B
C
7.00
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
0.10
C
C
B
B
1.00
C
C
C
C
50.00
B
C
B
B
2.00
C
C
C
C

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1355 Lutra lutra P
C
B
C
B
1335 Spermophilus citellus P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1188 Bombina bombina C
C
B
C
B
1220 Emys orbicularis C
C
B
C
B
1166 Triturus cristatus P
C
B
B
B
1193 Bombina variegata R
C
C
B
C
1993 Triturus dobrogicus P
C
B
B
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
2011 Umbra krameri R
B
B
B
B
1149 Cobitis taenia C
C
B
C
B
1124 Gobio albipinnatus RC
C
B
C
B
1145 Misgurnus fossilis RC
C
C
C
C
1134 Rhodeus sericeus amarus C
C
A
C
A

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1052 Euphydryas maturna P
C
C
C
C
1060 Lycaena dispar P
C
C
C
C
1078 Callimorpha quadripunctaria P
B
B
C
C
4056 Anisus vorticulus R
A
B
C
B
4036 Leptidea morsei P?

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1428 Marsilea quadrifolia R
C
C
C
C
4081 Cirsium brachycephalum R
A
B
B
B
1898 Eleocharis carniolica R
B
C
B
B
1516 Aldrovanda vesiculosa R
B
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Mamifere
2361 Bufo bufo C
C
Mamifere
1201 Bufo viridis C
C
Pești
Carassius carassius P
A
Reptile
1283 Coronella austriaca R
C
Mamifere
1203 Hyla arborea RC
C
Reptile
1261 Lacerta agilis C
C
Reptile
1263 Lacerta viridis RC
C
Pești
Lota lota P
A
Reptile
2469 Natrix natrix P
A
Mamifere
1197 Pelobates fuscus C
C
Mamifere
1214 Rana arvalis C
C
Mamifere
1209 Rana dalmatina C
C
Mamifere
1210 Rana esculenta RC
C
Mamifere
1212 Rana ridibunda C
C
Plante
2059 Salvinia natans RC
C
Plante
Stratiotes aloides R
A
Mamifere
2357 Triturus vulgaris C
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situată în sectorul nordic al Câmpiei de Vest, valea joasă a Ierului străbate o distanţă de circa 85 km, având o lăţime ce variază între 5 şi 15 km. Valea Ierului are aspectul unui culoar mai coborât între câmpia înaltă a Marghitei (180 – 220 m) la est şi Câmpia Careiului (140 – 160 m) la vest. Câmpia Ierului s-a format în locul unui străvechi şanţ tectonic care până la începutul holocenului era albia de scurgere a întregului sistem hidrografic al Tisei superioare. În urma lucrărilor de hidroameliorare efectuate în perioada 1968 - 1980 aspectul regiunii s-a schimbat radical. În locul mlaştinilor şi bălţilor de odinioară au apărut terenuri agricole întinse. În urma activităţilor antropice s-a modificat mult şi compoziţia florei şi faunei, nu numai datorită desecărilor ci şi defrişărilor, desţelenirii, chimizării etc.În prezent vechile habitate caracteristice văii Ierului cu flora şi fauna specifică se mai întâlnesc numai insular ca de exemplu: staţiunea Lacul Vărgat de la Săcuieni,mlaştina de la Dindeşti (polderul de la Andrid), sărăturile de la Hotoan, mlaştinile din zona Sălacea-Galoşpetru - Tarcea, Lacul Fazanului şi aninişurile de la Diosig, staţiunea de broaşte de mlaştină (Rana arvalis ) de la Andrid etc.
Calitate si importanță Valea Ierului cuprinde o parte din rămăşiţele întinselor zone umede din această zonă a ţării. Este caracterizată prin o varietate a habitatelor semi-naturale, fâneţe, păşuni, tufărişuri, terenuri arabile extensive, păduri de foioase, lacuri de acumulare, heleştee şi zone mlăştinoase. Este propusă ca SIC pentru conservarea a 6 habitate de interes comunitar din care două sunt prioritare: 40AO* „Tufărişuri subcontinentale peri-panonice” şi 6250* „Pajişti stepice panonice pe loes”, 2 specii de mamifere (Lutra lutra, Spermophylus citellus),4 specii de amfibieni şi reptile( Bombina bombina, B. variegata, Triturus cristatus,Emys orbicularis), 5 specii de peşti(Cobitis taenia, Gobio alpinnatus, Misgurnus fossilis, Rhodeus sericeus amarus, Umbra krameri), 4 specii de insecte(Colias myrmidone, Euphrydias maturna , Leptidea morsei,Lycaena dispar) şi 5 specii de plante(Aldrovanda vesiculosa, Carex acuta*, Cirsium brachycephalum , Eleocharis carnicola, Marsilea quadrifolia) de interes conservativ comunitar.
Vulnerabilitate Următorii factori afectează negativ conservarea biodiversităţii şi a habitatelor din situl propus : 1. intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini 2. schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca păşunatul sau cositul 3. braconaj 4. desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul pârâului 5. industrializare şi creşterea zonelor urbane 6. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor) 7. reglarea cursului pârâului 8. înmulţirea necontrolată a speciilor invazive 9. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari 10. tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii 11. adunarea lemnului pentru foc 12. împăduririle zonelor naturale sau seminaturale (păşuni, fânaţe etc.) 13. schimbarea majoră a habitatului acvatic (ex. construirea barajelor).
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl a fost propus de către Societatea Carpatină Ardeleană Satu Mare (EKE). În judeţul Satu Mare Polderul de la Andrid (706 ha : 340,76 ha arabil, 61,58 ha fâneţe, 215,86 ha păşuni şi 87,78 ha neagricol - proprietate publică şi privată)şi Mlaştina de la Piru Nou (250 ha - proprietate privată) sunt in curs de a fi propuse ca zone protejate de interes judeţean .
Tip de proprietate În judeţul Satu Mare în situl Câmpia Ierului pajistile, terenurile cultivate si zonele mlăstinoase sunt proprietăţi private sau aparţin domeniului public local al comunelor Andrid, Tiream,Căuaş,Santău şi Pir şi domeniului public naţional al statului (diguri,păduri etc.).
Documentație 1. Gavril Ardelean, Carol Karacsonyi – Flora, vegetaţia, fauna şi ecologia nisipurilor din nord – vestul României, Edit. Daya, Satu Mare, 2005, pag.1-732; 2. Gavril Ardelean – Fauna judeţului Satu Mare, Vasile Goldiş University Press, 1998, pag. 1-515; 3. Gavril Ardelean, Carol Karacsonyi – Flora şi fauna Văii Ierului (înainte şi după asanare), Edit. BION, Satu Mare, 2002, pag. 1-675; 4. Nicolae Botnariuc, Victoria Tatole – Cartea roşie a vertebratelor din România, Edit. Academiei, Bucureşti, 2005; 5. Sârbu A., Smaranda D., Pascale G., Îndrumător de practică botanică, Carol Karacsonyi, Lacul Cicoş – Săcueni; 6. I. Ghira şi colab., 2002, Mapping of Transilvania Herpetofauna, Nymphaea. Folia naturae Bihariae XXIX, pag. 145-201, Oradea.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.07

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 0.07 2.183.-Complexul hidrografic Valea Recea

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
5.00
-
B
4.00
-
B
10.00
-
B
60.00
-
B
10.00
-
A
50.00
-
A
5.00
-
B
2.00
-
C
3.00
-
C
5.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
10.00
-
B
5.00
+
B
3.00
-
B
2.00
-
C
5.00
-
C
1.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului În judeţul Satu Mare sunt luate măsuri provizorii de protecţie pentru propunerile de rezervaţii naturale de interes local Polderul de la Andrid - Primăria Andrid şi Mlaştina de la Pir - Primăria Pir.Situl Câmpia Ierului pSCI este inclus p
Planuri de management al sitului În judeţul Satu Mare nu sunt elaborate regulamentul şi planul de management pentru această propunere.În documentaţiile înaintate către Primăriile Andrid şi Pir sunt prevăzute măsurile de protecţie necesare până la definitivarea declarării acestor zone ca rezervaţii naturale protejate de interes local.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-21
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-33
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70