Natura2000 - Cascada Mişina (ROSCI0023)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0023
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Cascada Mişina

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.570833
Latitudine 45.756389
Suprafață (ha) 218.70

Altitudine (m)

Minimă 955.00
Maximă 1297.00
Medie 1147.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
30.00
B
C
A
B
15.00
B
C
A
B
15.00
B
C
A
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1361 Lynx lynx 1-2 i 2-4 i
C
A
C
C
1354 Ursus arctos 1-2 i 3-5 i
C
A
C
C
1352 Canis lupus 1-2 i 3-5 i
C
A
C
A

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata RC
C
B
C
C
2001 Triturus montandoni P
C
B
C
C
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
C

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1163 Cottus gobio P
C
B
C
C

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1087 Rosalia alpina P
C
B
C
C

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus 5-10 i
A
Amfibieni
2645 Cervus elaphus 10-25 i
A
Amfibieni
1363 Felis silvestris 3-10 i
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N16 - Păduri caducifoliate 28.00
N19 - Păduri mixte 72.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl Cascada Mişina ocupă o suprafaţă de 183,5 ha, situată în bazinul superior al Pârâului Mişina, afluent al pârâului Năruja. Relieful este dominat de puternicele procese tectonice din trecut, datorită cărora într-o zonă marcată de o pânză de şariaj si o falie inversă, s-a format si Cascada Mişina cu o rupere de pantă de peste 12 m. Desi zona ariei protejate este mai putin studiată, din punct de vedere floristic, au fost identificate 122 specii de plante superioare a căror pondere, după originea fitogeografică, este asemănătoare cu aceea intâlnită in ariile protejate invecinate, din Cheile Nărujei : specii eurasiatice - 40 % , europene - 39 %, cosmopolite - 11 %, circumpolare - 6 %, si endemice - 4 %. Habitatele forestiere specifice acestui etaj : Paduri de tip Asperulo-Fagetum, Paduri de tip Luzulo-Fagetum si Paduri acidofile cu Picea adapostesc pe lângă numeroasele specii de floră si faună de interes comunitar, populaţii reprezentative de carnivore mari din speciile Ursus arctos, Canis lupus si Lynx lynx, prioritare pentru desemnarea de arii de protecţie conform Directivei Habitate 92/43/CEE. In cadrul Reţelei ecologice locale de protecţie a carnivorelor mari din judetul Vrancea, situl propus este desemnat ca Zonă de protectţe insulară cu rol de coridor ecologic (de tip stepping stone) si se suprapune parţial peste Zona de securitate pentru carnivore mari Vrancea Sud.
Calitate si importanță Valoarea ştiinţifică şi spectaculozitatea peisajului in ansamblu şi a Cascadei Mişina,in special, justifică in aceeaşi măsură interesul stiintific si cel turistic al arealului, dar reprezintă argumente care susţin menţinerea şi conservarea habitatelor. În cadrul proiectului LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea, au fost realizate actţuni de observaţii şi de monitorizare care relevă o importanţă deosebită a zonei pentru populaţiile de carnivore mari. S-au identificat rute de deplasare bine definite ale haitelor de Canis lupus, care se suprapun pe sectoare ale arealului in discutie, fiind utilizate ca zone de tranzit, de hranire sau de adăpost şi crestere a puilor. Relieful puternic fragmentat şi petrografia asigură, numeroase posibilităţi de adapost pentru speciile Ursus arctos şi Lynx lynx. Considerentele pe baza cărora a fost propus acest sit sunt: respectarea Directivelor Habitate şi Păsări ale Uniunii Europene; existenţa unor habitate forestiere compacte, protejarea şi menţinerea integralităţii a trei habitate de interes comunitar. Desemnarea acestui areal ca sit Natura 2000 se înscrie în procesul de organizare a unei reţele naţionale a ariilor protejate care să acopere întreaga diversitate a ecosistemelor la nivelul ţării, acesta contribuind la prezervarea unor elemente specifice spaţiului carpatic de curbură, reprezentat aici de domeniul flişului. Mentinerea integralitaăţii acestui sit este esentială pentru asigurarea functionalităţii reţelei de protecţie a carnivorelor mari, datorită rolului de coridor ecologic si zonă de refugiu in special pentru ursii care se deplasează toamna spre zonele cultivate cu livezi si culturi agricole.
Vulnerabilitate Impactul antropic este redus datorită accesibilităţii dificile a terenului, lipsei drumurilor forestiere, precum şi a măsurilor de prevenire a exploatării de parchete în zonă, urmare a instituirii regimului de protecţie ca rezervaţie naturală. Utilizarea terenurilor este dominată de activităţile legate de fondul forestier şi creşterea animalelor. In cazul dezvoltarii turismului in acest areal este posibila perturbarea zonelor favorabile pt carnivorele mari.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Derularea proiectului “Conservarea in-situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea” de către Agentia de Protecţie a Mediului Vrancea în colaborare cu o serie de instituţii locale şi Centrul de Cercetare a Mediului si Efectuare a Studiilor de Impact din Universitatea Bucureşti, finanţat de Uniunea Europeană prin programul LIFE Nature, a contribuit la înfiinţarea Reţelei ecologice locale pentru carnivorelor mari din judeţul Vrancea, in cadrul careia, situl propus, este desemnat ca Zona de protectie insulară cu rol de coridor ecologic (de tip stepping stone). Situl propus a fost declarat arie naturală protejată prin Legea nr. 5/2000, dar arealul este protejat ca rezervaţie naturală incă din anul 1992, prin declararea ca zonă protejată de interes local (Hotararea Consiliului Judeţean Vrancea nr.12/1992)
Tip de proprietate Proprietatea terenurilor in cadrul sitului propus este distribuită dupa cum urmează: U.a. 24,26,U.P. III Verdele(cf. amenajament 1998)-RNP, U.a. 37,38,46,47,69,70,U.P. III Verdele(cf. amenajament 1998)-Obştea Spineşti.
Documentație . 1.CIURESCU,St.- 1996- ”Contributii la cunoasterea entomofaunei din ariile protejate ale judetului Vrancea ”. XV Internat. Symp. uber Entomofaunitik in Mitteleuropa, 22-27 Sept.1996, Iasi, Bul. inf. Soc. lepid. Rom. 1998 2.CIURESCU,St.-1997- ” Comori biogeografice Vrâncene ” ,APM Focsani 3.*** 2003, Raport – „Analiza GAP a sistemului de arii protejate raportat la distributia speciilor de carnivore mari”, proiectul LIFE02/NAT/RO/8576 – „Conservarea in situ a carnivorelor mari din muntii Vrancei” 4.*** 2003, Raport – „Inventarierea habitatelor populate de Ursus arctos, Lynx lynx, Canis lupus”, proiectul LIFE02/NAT/RO/8576 – „Conservarea in situ a carnivorelor mari din muntii Vrancei” 5.*** 1996, Raport de cercetare - Studiul complex al ariilor protejate din judetul Vrancea si a situatiei lor actuale, Univ. Alex. Ioan Cuza Iasi 6 *** Planurile de amenajamente silvice şi hărţile arboretelor (1:20 000), Direcţia Silvică Vrancea (pentru Ocoalele Silvice incluse în zona de implementare a proiectului)

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
78.77

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 78.77 2.818.-Rezervaţia naturală Cascada Mişina

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
1.00
0
C
1.00
-
B
5.00
-
C
1.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
30.00
-
A
100.00
0
C
2.00
0
C
70.00
-
C
1.00
0
B
1.00
0
C
1.00
0
B
25.00
-
B
2.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului arie protejată atribuită in custodie prin convenţia nr.2/24.08.2004, Asociatiei Obstilor Vrâncene - Ocolul Silvic Năruja.
Planuri de management al sitului Plan de management elaborat de custodele ariei protejate. In present, pentru situl propus, există un plan de management unitar, elaborat de către custodele rezervaţiei naturale (AOV- Ocolul silvic Naruja) dar in conformitate cu prevederile proiectului LIFE05NAT/RO/000170:”Întărirea sistemului de protecţie a carnivorelor mari din judeţul Vrancea”, finanţat de Comisia Europeană, Agenţia de Protecţie a Mediului are obligaţia elaborării planurilor de management pentru toate ariile protejate incluse in reţeaua locală de protecţie a carnivorelor mari si în reţeaua Natura 2000. Planul de management pentru arealul propus ca sit Natura 2000 va fi elaborat în concordanţă cu Planul de management al carnivorelor conceput si aprobat de catre autorităţile publice locale şi judeţene în cadrul proiectului LIFE02NAT/RO/8576 :” Conservarea in situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea”. În prezent prevederile acestui plan de management se aplică si pe suprafaţa sitului propus.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-78
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70