Natura2000 - Cefa (ROSCI0025)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0025
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

  • ROSPA0097 (Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Cefa

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.651389
Latitudine 46.897778
Suprafață (ha) 5267.60

Altitudine (m)

Minimă 84.00
Maximă 107.00
Medie 93.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
2.00
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
30.00
B
B
C
B
7.00
B
C
B
B
20.00
B
B
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1318 Myotis dasycneme P P
B
C
A
B
1355 Lutra lutra P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1220 Emys orbicularis P
C
B
C
B
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B
1993 Triturus dobrogicus P
C
B
B
B
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1149 Cobitis taenia P
C
B
C
B
1145 Misgurnus fossilis P
C
B
C
B
1134 Rhodeus sericeus amarus P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4045 Coenagrion ornatum R
A
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4081 Cirsium brachycephalum R
B
B
B
B
1428 Marsilea quadrifolia R
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Alisma plantago-aquatica RC
D
Plante
Artemisia santonicum ssp. santonicum RC
D
Plante
Camphorosma annua RC
D
Plante
Corydalis cava C
D
Plante
Elatine alsinastrum C
D
Amfibieni
1363 Felis silvestris R
C
Plante
Festuca pseudovina RC
D
Mamifere
1203 Hyla arborea P
C
Plante
Iris spuria R
A
Reptile
1261 Lacerta agilis P
C
Plante
Limosella aquatica C
D
Plante
1725 Lindernia procumbens C
C
Reptile
2469 Natrix natrix RC
C
Amfibieni
Ondatra zibethicus RC
D
Mamifere
1197 Pelobates fuscus RC
C
Amfibieni
Pipistrellus kuhlii R
C
Amfibieni
1317 Pipistrellus nathusii R
C
Plante
Plantago schwarzenbergiana R
A
Plante
Polygonatum latifolium RC
D
Plante
Polygonatum officinale RC
A
Plante
Puccinellia limosa RC
D
Mamifere
1214 Rana arvalis P
A
Mamifere
1209 Rana dalmatina P
A
Plante
Rorippa amphibia RC
D
Plante
Rorippa sylvestris spp. kerneri RC
D
Plante
2165 Trapa natans R
C
Plante
Trifolium ornithopodioides V
D
Mamifere
2357 Triturus vulgaris C
A
Plante
Utricularia neglecta R
D
Plante
Wolffia arrhiza R
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Rezervatia naturală Pădurea Rădvani din apropierea comunei Cefa si zona helesteelor Cefa, constituie o zonă umedă cu importantă avifaunistică deosebită prin asigurarea conditiilor de pasaj, de hrănire si de cuibărit pentru un foarte mare număr de păsări protejate pe plan european si mondial. Această zonă umedă cu importantă avifaunistică deosebită se află pe culoarul de migratie avifaunistică Panono - Bulgar si de asemenea se invecinează pe frontieră cu aria protejată Biharugra, parte componentă a Parcului National Koros - Maros din Ungaria. Numeroase specii de plante, animale si habitate se regăsesc pe listele Directivelor Păsări 79/409 CEE si Habitate 92/43/CEE.
Calitate si importanță Rezervatia naturală Pădurea Rădvani din apropierea comunei Cefa si zona helesteelor Cefa, constituie o zonă umedă cu importantă avifaunistică deosebită prin asigurarea conditiilor de pasaj, de hrănire si de cuibărit pentru un foarte mare număr de păsări protejate pe plan european si mondial. Aceasta zonă umedă cu importantă avifaunistică deosebită se afla pe culoarul de migratie avifaunistică Panono - Bulgar si de asemenea se invecinează pe frontieră cu aria protejata Biharugra, parte componentă a Parcului National Koros - Maros din Ungaria. Numeroase specii de plante, animale si habitate se regăsesc pe listele Directivelor Păsări 79/409 CEE si Habitate 92/43/CEE. Întinsele suprafete acvatice formate din helesteele pescăresti de la Cefa, atrag numeroase păsări, mai ales în perioadele de migratie, întreaga zonă constituind un loc de refugiu a avifaunei caracteristica biotopului umed, constituind un loc de popas si de cuibărit, mai ales datorită conditiilor trofice exceptionale pe care le oferă, cât si prin asezarea geografică favorabilă din punct de vedere climatic, prin izolarea relativă si nu în ultimul rând prin întainderea suprafetelor acvatice.
Vulnerabilitate Pentru reabilitarea siturilor afectate ecologic ş protejarea siturilor vulnerabile, pentru implementarea proiectelor de cooperare transfrontalieră prin îmbunăţrea şi dezvoltarea infrastructurii privind protecţia mediului, A.P.M. Bihor a încheiat Acord de parteneriat cu Direcţia Silvică Bihor, ca urmare a intenţiei de realizare a proiectului Culoar romano- maghiar de conservare a biodiversităţii, cu sprijinul financiar al Programului Phare CBC 2003 şi al Regiei Natinale a Pădurilor. Acest proiect sprijină conservarea şi dezvoltarea Rezervaţiei Naturale Rădvani şi a zonei umede a heleşteelor Cefa, prin protectia biodiversităţii în regiunea de frontieră dintre România şi Ungaria. Situl propus reprezintă extinderea Rezervaţiei Naturale Pădurea Rădvani cu Helesteele Cefa, în continuarea Ariei protejate Biharugra, Ungaria.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Dec. nr. 251/1981, HCJ. nr. 19/1995, Legea nr. 5/2000
Tip de proprietate Proprietari: în fond forestier, proprietar Regia Naţională a Pădurilor. Este situat pe teritoriul administrativ al comunelor Cefa şi Mădăras; În prezent, pe structura şi dotările fostei intreprinderi piscicole Cefa - infiinţată în 1953 şi a crescătoriilor piscicole Cefa, Homorog, Tămaşda şi Rădvani, funcţionează intreprinderea piscicolă S.C. PRO - ACVA S.A.(actual ferma Rădvani nu este exploatată). Complexul piscicol este organizat în trei ferme: - Ferma Cefa, cu suprafaţă de 758,8 ha., situată pe teritoriul comunei Cefa, de o parte şi de alta a drumului ce leagă localitatea Cefa de satul Ateaş; Ferma Homorog, cu suprafaţă de 117,99 ha., situată pe teritoriul comunei Mădăras, între drumul naţional Oradea - Arad şi canalul colector; Ferma Tămaşda în suprafaţă de 363,88 ha, situată pe teritoriul comunei Avram Iancu, satul Tămaşda, amonte de cantonul Mociar, pe malul drept al canalului colector. Suprafeţele aferente celor trei ferme au raporturi de vecinătate în exclusivitate cu terenuri agricole. Ferma Cefa, cu care se va extinde Rezervaţia Pădurea Rădvani, cu suprafaţă de 758,8 ha dispune de 19 heleştee cu suprafaţa totală a luciului de apă de 615,2 ha., 9 bazine de iernare cu suprafaţa totală a luciului de apă de 18 ha., 10 bazine de reproducere cu suprafaţa totală a luciului de apă de 16 ha., 5 bazine de predesvoltare cu suprafaţa totalăa luciului de apă de 16 ha., 8 bazine de parcare cu suprafaţa totală a luciului de apă de 4,6 ha. Heleşteele Cefa sunt amenajate pentru creşterea intensivă a peştelui de cultură: crap în proporţie de 90%, specii fitoplantofage: novac, sânger în proporţie de 8%; specii răpitoare: somn, şalau, ştiuca, în proporţie de 2%
Documentație Zenaida Luncan, 2003 Evoluţia în timp a habitatului natural şi Importanţa avifaunistică a Zonei umede Heleşteele Cefa - Rezervaţia naturală Pădurea Radvani, Relaţii de parteneriat cu Ungaria pentru conservarea transfrontaliera a culoarului de migraţie avifaunistica Panono - Bulgar, Analele Universitătii din Oradea. Rozalia Poliş -Observaţii asupra avifaunei de la Cefa/1976, Muzeul Ţării Crişurilor. Universitatea din Oradea Facultatea de Protecţie a Mediului Bilanţ de mediu nivel II- S.C. PRO ACVA S.A.1993 S.O.R. Lista avifaunistica Cefa/2002 Ioan Ghira, Marton Venczel, Severus Covaciu-Marcov, Gyingyver Mara, Paul Ghile, Tiberiu Hartel, Zsolt Torok, Levente Farkas, Tiberiu Racz, Zeno Farkas, Traian Brad, 2002, Mapping of Transilvanian Herpetofauna, In: Nymphaea. Folia naturae Bihariae XXIX, p. 145-201, Oradea.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.08

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.08 2.194.-Colonia de pasari de la Padurea Rad

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J032BH051 * 18.96

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Rezervaţia Naturală Pădurea Rădvani este preluată în custodie de DS Oradea, care, prin proiectul Phare CBC” Culoar romano-ungar de conservare a biodiversităţii”al cărui beneficiar este PN Apuseni are ca scop protecţia biodiversităţii în reg
Planuri de management al sitului În primele două trimestre ale anului 2006 se va depune de către Administraţia Parcului Natural Apuseni, documentaţia pentru declararea Parcului Natural Cefa, pe o suprafaţă de 5.000 ha, fiind în curs de finalizare Planul de management al Parcului Natural Cefa, obiectiv în cadrul Proiectului Phare CBC” Culoar romano-ungar de conservare a biodiversităţii”

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-44
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70