Natura2000 - Cenaru (ROSCI0026)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0026
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Cenaru

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.782500
Latitudine 45.691111
Suprafață (ha) 426.10

Altitudine (m)

Minimă 509.00
Maximă 968.00
Medie 769.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
20.00
B
C
B
B
20.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1354 Ursus arctos 2-3 i 1-2 i
C
B
C
B
1352 Canis lupus P 2-5 i
C
B
C
B
1361 Lynx lynx P 1-2 i
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1083 Lucanus cervus P
C
B
C
C
1087 Rosalia alpina V
C
B
C
C

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1902 Cypripedium calceolus R
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Reptile
2432 Anguis fragilis P
A
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus 6-10 i
A
Plante
Cardamine glanduligera P
A
Plante
Carex sylvatica ssp. sylvatica P
A
Plante
Cephalanthera rubra P
A
Amfibieni
2645 Cervus elaphus 5-15 i
A
Reptile
1283 Coronella austriaca P
A
Plante
Dactylorhiza maculata P
A
Reptile
1281 Elaphe longissima P
A
Plante
Epipactis helleborine P
A
Amfibieni
1363 Felis silvestris 2-4 i
A
Plante
Hepatica transsilvanica P
A
Plante
Koeleria macrantha P
A
Reptile
1261 Lacerta agilis P
A
Reptile
1263 Lacerta viridis P
A
Amfibieni
2631 Meles meles 3-5 i
A
Reptile
2469 Natrix natrix P
A
Plante
Polygonatum verticillatum P
A
Plante
Pulmonaria rubra P
A
Mamifere
1209 Rana dalmatina C
A
Mamifere
1212 Rana ridibunda P
A
Mamifere
1213 Rana temporaria P
A
Plante
Ranunculus carpaticus P
A
Mamifere
2351 Salamandra salamandra RC
A
Plante
Seseli gracile P
A
Plante
Symphytum cordatum P
A
Plante
Taxus baccata C
A
Plante
Telekia speciosa P
A
Plante
2323 Typha shuttleworthii P
A
Plante
Valeriana tripteris P
A
Reptile
2473 Vipera berus P
A
Reptile
Zootoca vivipara P
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N16 - Păduri caducifoliate 13.00
N19 - Păduri mixte 87.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Diseminat, in pădurea de amestec, există cca. 980 exemplare de tisă (Taxus baccata), element atlantic central european, monument al naturii. Între acestea există exemplare care înregisrează până la 18m. înalţime, şi vârste de pâna la 200 ani.
Calitate si importanță Situl se suprapune unui complex reprezentativ pentru ecosistemele forestiere specifice pădurilor de amestec. Situat intr-un areal cu inversiuni termice frecvente, acest sit prezintă o importanţă deosebită datorită numărului mare de exemplare de Taxus baccata ( aproximativ 1000 de exemplare pe o suprafaţă de aproximativ 400 ha) diseminate între arbori seculari de fag si brad.
Vulnerabilitate Exploatarea pădurii din bazinele forestiere invecinate poate duce la o schimbare a topoclimatului local, astfel încât sunt posibile schimbări ale compoziţiei vegetaţiei. Deasemeni lucrarile silvice specifice realizate fara masuri speciale de protecţie a arborilor de tisa si a exemplarelor de arbori seculari reprezintă potenţiali factori de diminuare a calităţii actuale a habitatului.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) O suprafaţă de 233 ha din acest sit a fost pusă sub protecţie încă din anul 1973 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vrancea. Prin Legea nr. 5/2000 suprafaţa ariei protejate Cenaru a crescut la 383 ha. Recent, Direcţia Silvică Vrancea , ICAS Braşov si APM Vrancea a propus extinderea suprafeţei acestei arii protejate la 414 ha, realizându-se conexiunea dintre doua trupuri de pădure fragmentate artificial prin activităţi de exploatare silvică.
Tip de proprietate În totalitate, suprafaţa se află in proprietate de stat, in administrarea Direcţiei Silvice Focşani.
Documentație 1. CONDREA, Ana, RENEA, A. ” Aspecte privind protectia arboretului de Tisa ( Taxus baccata L.) din rezervatia naturala, Cenaru, judetul Vrancea ” in : Complex Muz. Vrancea- Stud. si Comunicari vol. IX ,Focsani, 1997. 2 HOREANU, Climent., - ” Flora si vegetatia rezervatiei Cenaru” , in rev. Ocrot. Nat. si a Med. ~nconj., Tom 24, nr. 1, Buc., 1980. 3 - ION, Iordache, -1996- ” Studiul complex al ariilor protejate din judetul Vrancea si a situatiei lor actuale ”, Univ. Alex. Ioan Cuza Iasi .

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
96.47

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 96.47 2.815.-Rezervaţia naturală Pădurea Cenaru

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J055VN002 * 53.05

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
1.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
80.00
0
B
20.00
-
C
30.00
-
C
1.00
0
C
5.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Aria protejata este atribuita prin convenţia nr.8/13.09.2004, în custodie Directiei Silvice Focsani, fiind administrată de către această instituţie încă din anul 2000.
Planuri de management al sitului Managementul se realizează de către, Direcţia Silvică Focşani, conform Amenajamentului silvic. In calitate de custode DS Focşani, a înaintat spre avizare către Academia Româna Planul de management al ariei protejate Pădurea Cenaru.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-78
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70