Natura2000 - Cheile Cernei (ROSCI0028)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0028
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Cheile Cernei

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.657500
Latitudine 45.652222
Suprafață (ha) 576.50

Altitudine (m)

Minimă 411.00
Maximă 934.00
Medie 667.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
70.00
B
C
B
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 3.00
N16 - Păduri caducifoliate 95.00
N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție) 2.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Cheile Cernei se află în Munţii Poiana Ruscă şi sunt săpate adânc în roci metamorfice dure în care se disting cu ochiul liber noduli albi de feldspat cu diametrul până la câţiva cm (gnaise oculare). Înălţimea versanţilor abrupţi atinge 200 m. Valea urmăreşte un aspect sinuos între pereţii stâncoşi care, în special în jumătatea sidică, coboară uneori până în firul apei, nelăsând loc pentru potecă. Aceste roci aparţin cristalinului getic (şisturi cristaline)şi se încadrează în seria Sebeş-Lotru.
Calitate si importanță Versanţii Cernei în chei sunt acoperiţi complet cu vegetaţie forestieră, predominând făgetele. Compoziţia arboretelor este specifică zonei forestiere de dealuri înalte. Tipurile frecvente de pădure sunt gorunete de stâncărie, gorunete cu Luzula luzuloides, făgete de deal şi făgete cu Rubus hirtus. Prezenţa lichenilor indică absenţa poluării.
Vulnerabilitate Gradul de vulnerabilitate este extrem de scăzut. Menţionăm pescuitul ca una dintre posibilele cauze ale degradării ihtiofaunei.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl cuprinde aria naturală protejată de interes naţional cu acelaşi nume, declarată prin Legea 5/2000.
Tip de proprietate Cu aproximaţie 80% proprietate de stat şi 20% proprietate privată.
Documentație Doniţă, N., Popescu, A., Paucă-Comănescu, M., Mihăilescu, S., Biriş, I.A., Habitatele din România, Editura Tehnică Silvică, 2005

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
90.00

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 90.00 2.530.-Cheile Cernei

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Custode: Direcţia Silvică Deva din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva; Str. Mihai Viteazu, nr. 10 Tel. 0254225199, 219746, 224649 Fax: 0254222481, 224599 e-mail:office@silvahd.ro Persoană responsabilă: ing. Ognean Eugen
Planuri de management al sitului Custodele rezervaţiei naturale Cheile Cernei a depus la Academia Română Regulamentul şi Planul de management al ariei naturale protejate în vederea obţinerii avizului.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-82
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L34-94
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70