Natura2000 - Cheile Glodului, Cibului şi Măzii (ROSCI0029)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip G
Codul sitului ROSCI0029
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Cheile Glodului, Cibului şi Măzii

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.135000
Latitudine 46.028333
Suprafață (ha) 735.20

Altitudine (m)

Minimă 317.00
Maximă 848.00
Medie 559.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
46.00
54.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
40.00
C
C
B
B
10.00
B
C
B
B
0.01
C
C
C
C

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1324 Myotis myotis P
C
B
C
B
1310 Miniopterus schreibersi P
C
B
C
B
1303 Rhinolophus hipposideros P
C
B
C
B
1304 Rhinolophus ferrumequinum P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
4008 Triturus vulgaris ampelensis P
C
B
A
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4097 Iris aphylla ssp. hungarica V
C
C
B
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 35.00
N15 - Alte terenuri arabile 11.00
N16 - Păduri caducifoliate 29.00
N17 - Păduri de conifere 8.00
N19 - Păduri mixte 17.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Versantii acestor chei sunt acoperiti in cea mai mare parte cu paduri de fag (Fagus sylvatica) in amestec cu gorun (Quercus petraea. P[durea este peticita de crestele si stancile de calcar si de areale mici de ierburi si arbusti, in general pajisti de stancarie calcaroasa.
Calitate si importanță Situl este important pentru conservarea a doua habitate de interes prioritar, unul de pajişti de stâncărie, iar celălalt de păduri de fag în amestec cu păduri de gorun. Tot aici se conservă un habitat important pentru specia Myotis myotis.
Vulnerabilitate Situl este vulnerabil dacă în viitor se vor dezvolta pe suprafeţe mari cariere de exploatare a calcarului.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl include în limitele sale 3 rezervaţii naturale de interes naţional (declarate prin legea 5/2000): Cheile Măzii, Cheile Glodului, Cheile Cibului.
Tip de proprietate In cea mai mare parte proprietate de stat.
Documentație Cartea Roşie a vertebratelor din România - Nicolae Botnariuc şi Victoria Tatole, Studiul sistemic al rezervaţiilor naturale din judeţul Alba - coordonator dr. Mircea Buză

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
34.46

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 18.91 2.37.-Cheile Glodului
* 3.21 2.38.-Cheile Cibului
+ 12.35 2.521.-Cheile Măzii

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
40.00
+
A
40.00
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
5.00
0
B
25.00
+

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 204/19.08.2010, Administrator:Asocaţia de Turism şi Ecologie Trascău Corp str Mărăşti, nr 1, bloc 6, scara A, ap 1, loc Zlatna, cod 516 100, judeţ Alba 0258 856 422; 0745 306 805; 0729 134 440; fax-0258 856 422 trasc
Planuri de management al sitului Custodele rezervaţiei naturale Cheile Madei a depus la Academia Română Regulamentul şi Planul de management al ariei naturale protejate în vederea obţinerii avizului.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-71
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70