Natura2000 - Cheile Nerei - Beuşniţa (ROSCI0031)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0031
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Cheile Nerei - Beuşniţa

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.833611
Latitudine 44.938333
Suprafață (ha) 37719.40

Altitudine (m)

Minimă 90.00
Maximă 1162.00
Medie 618.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
1.00
B
C
B
B
0.10
B
B
B
B
0.10
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
0.01
B
B
A
B
0.10
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
2.00
B
B
C
B
2.20
B
C
B
B
30.00
A
B
A
A
0.50
A
C
A
A
0.30
A
B
A
A
0.30
B
C
A
B
0.00
C
C
B
C
12.30
A
B
A
A
0.10
B
C
B
B
15.00
A
B
A
A
1.00
A
C
A
A
15.00
A
B
A
A
0.03
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1361 Lynx lynx V
C
A
C
A
1318 Myotis dasycneme <500 i
A
B
A
B
1304 Rhinolophus ferrumequinum P
B
B
C
B
1303 Rhinolophus hipposideros P
B
B
C
B
1324 Myotis myotis P R
B
B
C
B
1307 Myotis blythii P R
B
B
C
B
1310 Miniopterus schreibersi P
B
B
C
B
1352 Canis lupus R
C
B
C
B
1354 Ursus arctos R
C
B
C
B
1355 Lutra lutra R
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata C
C
A
C
A

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1138 Barbus meridionalis C
B
A
C
B
2511 Gobio kessleri RC
C
A
C
B
1146 Sabanejewia aurata R
C
B
C
B
1157 Gymnocephalus schraetzer V
D
1163 Cottus gobio R
C
A
C
A
1160 Zingel streber R
B
A
C
B
1134 Rhodeus sericeus amarus C
C
A
C
A
1122 Gobio uranoscopus C
A
A
C
A
2533 Cobitis elongata C
A
A
A
A

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1093 Austropotamobius torrentium R
A
B
B
B
1083 Lucanus cervus R
B
B
C
B
1078 Callimorpha quadripunctaria R
B
B
C
B
4054 Pholidoptera transsylvanica R
B
A
A
A
1044 Coenagrion mercuriale R
B
B
C
B
4039 Nymphalis vaualbum P
B
A
C
A
1089 Morimus funereus R
B
B
C
B
4064 Theodoxus transversalis R
B
B
B
B
1087 Rosalia alpina P
B
B
C
B
4046 Cordulegaster heros R
B
A
A
A
1032 Unio crassus R
B
A
C
A

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
2327 Himantoglossum caprinum R
B
C
A
A

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Acer monspessulanum R
D
Plante
Aconitum moldavicum R
D
Plante
Aegilops geniculata V
D
Plante
Aethionema saxatile V
D
Pești
Alburnus alburnus C
A
Plante
Allium moschatum R
D
Reptile
2432 Anguis fragilis C
A
Amfibieni
Arvicola terrestris scherman R
A
Nevertebrate
1091 Astacus astacus R
C
Plante
Athamanta turbith ssp. hungarica R
B
Mamifere
2361 Bufo bufo C
C
Mamifere
1201 Bufo viridis R
C
Plante
Cardamine enneaphyllos V
D
Plante
Centaurea atropurpurea R
D
Plante
Cephalaria laevigata R
D
Plante
Cerastium banaticum R
D
Amfibieni
2645 Cervus elaphus R
A
Plante
Ceterach officinarum R
D
Plante
Colchicum neapolitanum ssp. haynaldii V
D
Reptile
1278 Coluber caspius R
C
Reptile
1283 Coronella austriaca C
C
Plante
Corydalis pumila V
D
Amfibieni
2591 Crocidura leucodon V
A
Plante
Crocus banaticus C
D
Plante
Crocus flavus R
D
Plante
Dactylorhiza maculata R
D
Plante
Dianthus giganteus ssp. banaticus R
D
Plante
Dianthus kitaibelii R
D
Plante
Draba lasiocarpa R
D
Amfibieni
1342 Dryomys nitedula R
A
Plante
Echinops bannaticus R
D
Reptile
1281 Elaphe longissima C
C
Amfibieni
2615 Eliomys quercinus V
A
Nevertebrate
Euscorpius carpathicus P?
A
Plante
2292 Fritillaria montana R
C
Plante
Galium purpureum V
D
Plante
Gymnadenia conopsea C
D
Plante
Helleborus odorus R
D
Nevertebrate
Holandriana holandrii R
B
Mamifere
1203 Hyla arborea R
C
Reptile
1261 Lacerta agilis R
C
Reptile
2415 Lacerta praticola R
A
Reptile
1263 Lacerta viridis C
C
Plante
Linum uninerve R
B
Pești
Lota lota R
A
Nevertebrate
Mecidea lindbergi RC
A
Amfibieni
Micromys minutus R
A
Amfibieni
1341 Muscardinus avellanarius R
A
Amfibieni
2632 Mustela erminea R
A
Amfibieni
1330 Myotis mystacinus R
A
Amfibieni
Myoxus glis R
A
Reptile
1292 Natrix tessellata C
C
Amfibieni
2595 Neomys anomalus V
A
Amfibieni
2597 Neomys fodiens V
A
Plante
Ophrys scolopax ssp. cornuta V
C
Plante
Orchis coriophora ssp. fragrans R
D
Plante
Orchis morio ssp. picta R
D
Plante
Orchis simia V
D
Plante
Orchis tridentata R
D
Plante
Ornithogalum sphaerocarpum V
A
Plante
Physocaulis nodosus R
D
Plante
Picnomon acarna V
A
Amfibieni
1326 Plecotus auritus R
A
Amfibieni
1329 Plecotus austriacus R
A
Reptile
1256 Podarcis muralis C
C
Plante
Ptilostemon afer V
A
Mamifere
1209 Rana dalmatina C
C
Mamifere
1213 Rana temporaria C
A
Plante
Rosa stylosa R
D
Plante
Ruscus hypoglossum R
D
Nevertebrate
1050 Saga pedo R
A
Mamifere
2351 Salamandra salamandra C
C
Plante
Satureja kitaibelii R
D
Plante
Scabiosa columbaria R
B
Plante
Scutellaria columnae ssp. columnae V
A
Plante
Sesleria filifolia R
D
Plante
Silene flavescens V
D
Plante
Smyrnium perfoliatum R
D
Plante
Taxus baccata V
D
Mamifere
2357 Triturus vulgaris R
A
Plante
Veronica spicata ssp. crassifolia V
D
Amfibieni
1332 Vespertilio murinus R
A
Reptile
1295 Vipera ammodytes C
C
Reptile
2473 Vipera berus P
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Începând cu anul 1943 s-a început protecţia pădurii din Valea Beuşniţa şi Nera, obiectivul peisagistic principal fiind cascadele Beuşniţa. În 1973 s-a instituit regimul de protecţie asupra versanţilor împăduriţi ai dealului Rol, iar în 1982 au mai fost create 3 zone protejate în care nu se intreprind lucrări silvice. Prezintă un peisaj deosebit de complex şi variat, determinat de alternanţa platourilor calcaroase cu depresiuni largi,cu văi puternic adâncite şi culmi cu versanţi abrupţi, la care se asociază o gamă largă de forme şi fenomene carstice. Printre acestea se remarcă cheile-de mare interes ştiinţific şi peisagistic-săpate de râurile Caraş, Nera, etc.;diverse peşteri bogat concreţionate, depuneri de travertin în albii,exemplu:spectaculoasele cascade ale Beuşniţei. Principalele habitate în sit sunt habitatele de pădure, habitatele de păşuni şi fâneţe, habitatele cavernicole şi habitatele acvatice dintre care 6 habitate de interes comunitar. Fauna terestră este reprezentată de un număr de 313 taxoni, 29 endemisme, 45 specii rare, din care 119 specii protejate şi strict protejate de legislaţia română şi internaţională. Fauna cavernicolă cuprinde 273 specii şi subspecii de nevertebrate precum şi vertebrate. Flora este reprezentată de un număr de 1086 specii din care, specii protejate sunt doar în contextul protejării habitatelor. Siturile cultural – istorice din sit sunt 6 de suprafaţă, 24 subterane şi 30 de suprafaţă în zona limitrofă.
Calitate si importanță Habitatele de pădure (făgete) din acest parc unice în Europa, au o mare importanţă biologică, genotipică estetică şi mediogenă fiind printre puţinele făgete care s-au păstrat în stare virgină. În urma cercetărilor făcute s-au identificat 1086 specii de plante superioare prezente în zonă, aparţinând la 98 familii. Vegetaţia prezintă o deosebită importanţă ştiinţifică, aici întâlnindu-se o serie de specii rare, printre care diverse endemisme şi specii sudice, unele aflate în apropierea de limita nordică a arealului european. Se întâlnesc aici asociaţii vegetale caracteristice pentru partea de sud-vest a ţării, cu afinităţi cu vegetaţia submediteraneană de la sud de Dunăre. Printre cele mai caracteristice se numără făgetele cu alun turcesc, tufărişurile de liliac, mojdrean şi scumpie cu numeroase specii însoţitoare saxicole, pajiştile de stâncării şi asociaţiile pioniere de stâncării calcaroase. Au fost identificate un număr de 189 de taxoni de nevertebrate şi 124 de taxoni din cadrul vertebratelor, sudul Banatului a permis pătrunderea şi adăpostirea unei faune cu pregnant caracter mediteraneean. Aici, aceste specii mediteraneene termofile au găsit prin relieful calcaros, însorit etc condiţii propice de instalare. Aici există o diversitate avifaunistica bogata, reprezintă locul de odihnă şi de hrană,dar şi refugiul pentru cuibăritul a numeroase păsări migratoare, rarităţi cum sunt speciile Falco subbuteo şi Falco peregrinus Pe langă toate celelate specii putem spune ca situl Cheile Nerei Beuşniţa adăposteşte şi încă un număr însemnat de carnivore printre care ursul, lupul, râsul, specii e interes comunitar. Fauna acvatică- referitor la ihtiofauna râului Nera putem spune că acesta adăposteşte o serie de rarităţi-Cobitis elongata (fâsa) este una dintre ele, un al doilea element remarcabil al ihtiofaunei Nerei, este o subspecie aparte de fusar, Aspro zingel (Aspro streber- Pietrar ).
Vulnerabilitate Habitatele naturale din domeniul public al comunelor care includ pajişti şi tufărişuri se caracterizează printr-o stare mai puţin favorabilă datorită păşunatului, practicat în anumite perioade ale anului când este interzis păşunatul şi cu un număr de animale pe unitatea de suprafaţă mult mai mare decât capacitatea de suport al acestora. În cazul habitatelor de ape dulci datorită braconajului practicat la pescuit, populaţiile unor specii de peşti au scăzut numeric. În peşteri şi grote se produc încă daune datorită practicării turismului neorganizat şi insuficient controlat. Ecosistemele terestre sunt afectate în anumite zone restrânse datorită exploatărilor de arbori şi a braconajului în urma cărora efectivele de urs, lup, râs, pisică sălbatică, lilieci sunt în scădere (în situaţia din 2004 la majoritatea speciilor de interes cinegetic, numărul exemplarelor sunt mai mici decât efectivul optim). Pentru nevertebrate dar şi pentru plantele caracteristice, principalele ameninţări sunt cauzate de arderea păşunilor şi într-o mai mică măsură de păşunat. Principalele ameninţări pentru ecosistemul cavernicol sunt: defrişările, poluarea apelor la suprafaţă care se subteranizează, activitatea turistică. Prin aceste influenţe pot fi afectate speciile de chiroptere strict protejate şi speciile de nevertebrate unele fiind endemice.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) - Ordinul nr. 7/1990 al Departamentului Silviculturii din Ministerul Apelor , Padurilor si Protectiei Mediului ; - Legea nr. 5/2000- privind amenajarea teritoriului - secţiunea III Arii Protejate; - H.G. 230/2003- privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcuri nationale si naturale , si constituirea administratiilor acestora ;
Tip de proprietate Situl este situat în domeniul public al statului (100%).
Documentație Bănărescu P., colab., 1979, Viitorul parc naţional Cheile Nerei-Beuşniţa, Ocr. nat. med. înconj., 23, 2: 99-104 + 2 foto + o hartă; Schrött L., 1968, Vegetaţia rezervaţiei naturale Cheile Nerei, Ocr. nat., 12, 2: 193-202 + 6 foto + 2 fig.; Schrött L. 1972. Flora şi vegetaţia rezervaţiei naturale Beuşniţa-Cheile Nerei (Munţii Aninei). Rezum. teză doct. Bucureşti.; Borza Al., 1958, Vegetaţia rezervaţiei Beuşniţa, Ocr. nat., 3: 117-127 + 7 foto

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
97.09
0.03
18.51

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J062CS004 + 1.77
J062CS002 + 11.06

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-
C
-
A
-
B
-
B
-
C
-
B
-
C
0
B
-
B
-
B
-
C
0
B
-
A
-
B
0
C
0
A
-
B
0
B
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
-
A
-
A
-
A
-
A
-
A
-
A
-
C
-
B
-
C
-
C
-
A
-
A
-
B
-
C
0
C
0
A
-
B
-
A
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Responsabil pentru acest sit este Administraţia Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa.
Planuri de management al sitului Situl nu are plan de management. El va întocmit de administraţia Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa până la 31.05.2006.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-104
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-116
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-115
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70