Natura2000 - Cheile Rudăriei (ROSCI0032)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0032
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Cheile Rudăriei

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.102222
Latitudine 44.861389
Suprafață (ha) 299.70

Altitudine (m)

Minimă 344.00
Maximă 874.00
Medie 592.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
1.00
B
C
B
B
10.00
A
C
A
A
84.00
B
C
A
B
1.00
B
C
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1217 Testudo hermanni R
C
B
B
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1138 Barbus meridionalis P
D

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1088 Cerambyx cerdo P
C
B
C
B
1093 Austropotamobius torrentium R
C
B
B
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4066 Asplenium adulterinum R
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Acinos arvensis P
D
Plante
Allium flavum C
D
Plante
Allium paniculatum ssp. fuscum C
D
Mamifere
2361 Bufo bufo C
A
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus P
A
Plante
Dianthus armeria ssp. armeriastrum P
A
Amfibieni
1363 Felis silvestris C
C
Plante
Lathyrus latifolius P
D
Amfibieni
1357 Martes martes P
A
Plante
Rubus hirtus C
D
Plante
1849 Ruscus aculeatus P
A
Plante
Stachys recta C
D
Reptile
1295 Vipera ammodytes
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 6.00
N16 - Păduri caducifoliate 94.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Elementul caracteristic este prezentat de pseudochei săpate în roci metamorfice cu microforme ale exocarstului(lapiezuri),acoperite de vegetaţie termofilă.Pădurile din arie sunt amestecuri de foioase ( fag,gorun,carpen,salcâm, moşdrean),răşinoase (pin negru)şi amestecuri foioase cu răşinoase şi alte elemente diseminate.
Calitate si importanță Elementul central european se impune la maxim în sensul vitalităţii şi al biomasei prin faptul că cuprinde pe cei mai importanţi edificatori dominanţi din pădurile mezofile : (Fagus sylvatica,Quercus petrae, Carpinus betulus,Acer pseudoplatanusetc). Dintre speciile sudmediteraneene frecvente în pădurile submediteraneene şi în tufişurile xerotermofile de tipul şibliacului:Ruscus aculeatus,Potemtilla micrantha,Cornus mas, Syringa vulgaris etc. Flora pajiştilor xerofile de pe pantele calcaroase este bogat în specii submediteraneene mai frecvente sunt: Stachys germanica, Tunica saxifraga et. Vegetaţia prezintă o importanţă ştiinţifică, aici întâlnindu-se o serie de specii rare, printre care diverse endemisme şi specii sudice , unele aflate în apropierea de limita nordică a arealului european. Se întâlnesc aici asociaţii vegetale caracteristice pentru partea de sud-vest a ţării, cu afinităţi cu vegetaţia submediteraneană de la sud de Dunăre. Fauna este reprezentată de mamifere: specii de căprior , vulpe, iepure etc. Fauna ornitologică este reprezentată de specii ca:Bubo Bubo,Falco subbuteo,Strix aluco,etc. Fauna de reptile este reprezentată prin batricieni, şopârle (Lacerta viridis, Lacerta agilis etc)
Vulnerabilitate Impactul turismului asupra asupra sitului este prezent şi constă în distrugerea vegetaţiei (săparea şanţurilor pentru cort, vetre de foc, lemne de foc), poluarea solului cu deşeuri biodegradabile şi degradabile , tulburarea faunei datorată prezenţei câinilor însoţitori. Aria este predispusă păşunatului ilegal,incendiilor care au loc primăvara şi toamna,datorită lucrărilor pe care proprietarii de teren din zonă le efectuează.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Rezervaţia Naturală Cheile Rudăriei a fost înfiinţată prin Legea nr.5/2000 şi delimitată prin H.G.230/2003,are ca obiectiv protecţia şi conservarea biodiversităţii florei şi faunei din aria protejată.
Tip de proprietate Situl aparţine domeniului public al statului.
Documentație Studiu de fundamentare pentru Rezervaţia naturală Cheile Rudăriei.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
96.02

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 96.02 2.303.-Rezervaţia naturală Cheile Rudăriei

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-
B
-
B
+
B
-
B
-
B
-
B
-
C
-
B
0
C
-
C
-
B
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
0
C
-
B
0
B
-
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Responsabil pentru acest sit este Direcţia Silvică Reşiţa,Judeţul Caraş-Severin.
Planuri de management al sitului Situl are plan de management realizat de custodele Direcţia Silvică Reşiţa,Judeţul Caraş-Severin

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-117
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70