Natura2000 - Ciomad - Balvanyos (ROSCI0037)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0037
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Ciomad - Balvanyos

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.938611
Latitudine 46.096111
Suprafață (ha) 5993.30

Altitudine (m)

Minimă 640.00
Maximă 1244.00
Medie 915.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
16.00
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
32.00
B
C
B
B
12.00
B
C
B
B
2.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1354 Ursus arctos R R R R
C
B
A
B
1361 Lynx lynx R R R R
C
B
C
B
1323 Myotis bechsteini 100-200 i 100-200 i
C
A
C
A
1324 Myotis myotis 300-500 i 5-20 i
C
A
C
A
1307 Myotis blythii 10-20 i 10-50 i
D
1308 Barbastella barbastellus 200-500 i 200-500 i
C
A
C
A
1352 Canis lupus R
C
A
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
2001 Triturus montandoni P
C
B
C
B
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4054 Pholidoptera transsylvanica P
C
A
A
A

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1758 Ligularia sibirica R
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Carex appropinquata R
A
Plante
Drosera rotundifolia R
A
Plante
Empetrum nigrum R
A
Plante
Thelypteris palustris R
A
Plante
Vaccinium oxycoccos R
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Relieful se caracterizează prin variaţii semnificative de altitudine şi înclinare a versanţilor. Acest aspect contribuie semnificativ la distribuţia habitatelor forestiere. Condiţiile geomorfologice, diversitatea speciilor forestiere şi repartiţia acestora, au un rol important în conservarea unor specii importante de floră şi faună.
Calitate si importanță -situl Ciomad Balvanyos se suprapune peste aria protejata cu acelşi nume. -situl este important datorită : -fenomenelor postvulcanice: cea mai mare mofetă din europa cu scurgere de bioxid de carbon de circa 2000mc-zi si o concentraţie de bioxid de carbon de 98-99%, grote cu emanatiţii sulfuroase ,mofete şi izvoare cu ape minerale. -existeţei unor peşteri cum ar fi peştera Ursului, peştera Timsos,şi peştera Gyilkos -plante specifice zonelor mlăştinoase-Ligularia sibirica,Drosera rotundifolia, Andromeda polifolia, Empetrum nigrum, -un peisaj deosebit şi o vegetaţie de păduri de conifere în amestec cu foioase.
Vulnerabilitate - zona este intr-o stare de conservare bună,datorită exploatării raţionale a resurselor. -pericolul care ameninţă zona ar fi tendinţa proprietarilor de păduri (noi împroprietăriţi) de a exploata în mod abuziv masa lemnoasă fără a se respecta prevederile din amenajamentele silvice.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) -zona a fost desemnată ca arie protejată prin Hotărîrea Consiliului Judeţean Covasna nr. 39/2001.
Tip de proprietate -suprafeţele de teren aferente sitului constituie atît proprietate privată cît şi propritate a Consiliilor Locale.
Documentație -este în curs de elaborare documentaţia pentru înaintarea la Academia Romănă , pentru obţinerea avizului.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.10

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 0.03 2.486.-Lacul Sfânta Ana
* 0.07 2.487.-Tinovul Mohoş

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J045HR006 * 0.13

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-
B
+
B
-
B
-
B
-
B
-
A
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-
B
-
B
25.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 6/22.02.2010, Administrator:Aociaţia VINCA MINOR Sf. Gheorghe, str. Bem Jozef, nr. 2, bl. 3, sc. C, ap. 12, jud Covasna 40729276214
Planuri de management al sitului Situl nu are întocmit plan de management. Nu a fost solicitat pentru a fi preluat în custodie.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-64
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-65
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70