Natura2000 - Codru Moma (ROSCI0042)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0042
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Codru Moma

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.290833
Latitudine 46.546944
Suprafață (ha) 24650.30

Altitudine (m)

Minimă 219.00
Maximă 1102.00
Medie 624.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
82.00
18.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
0.50
B
B
B
B
1.00
B
C
C
C
40.00
A
B
B
B
15.00
B
C
B
B
5.00
B
C
B
B
0.50
B
B
B
B
1.00
B
B
B
B
0.01
C
C
C
B
0.01
C
C
C
B
3.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1352 Canis lupus P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4008 Triturus vulgaris ampelensis P
C
B
A
B
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1149 Cobitis taenia P P
C
C
C
C

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Allium ursinum P
D
Plante
Alnus glutinosa C
D
Plante
Aposeris foetida V
D
Plante
Aristolochia pallida P
D
Plante
Arum maculatum P
D
Plante
Asarum europaeum C
D
Plante
Asplenium ruta-muraria P
D
Plante
Asplenium scolopendrium C
D
Plante
Asplenium septentrionale P
D
Plante
Asplenium trichomanes P
D
Plante
Atropa belladonna P
D
Plante
Blechnum spicant R
D
Plante
Cephalanthera longifolia R
A
Plante
Ceterach officinarum ssp. officinarum R
D
Plante
Cystopteris fragilis C
D
Plante
Dactylorhiza maculata R
A
Plante
Dactylorhiza sambucina R
A
Plante
Daphne mezereum P
D
Plante
Dianthus carthusianorum P
D
Plante
Erythronium dens-canis P
D
Plante
Euonymus europaeus P
D
Plante
Festuca valesiaca C
D
Plante
Galium odoratum C
D
Plante
Gladiolus imbricatus R
D
Plante
Gymnadenia conopsea R
A
Plante
Hepatica nobilis P
D
Plante
Hieracium praealtum ssp. bauhinii P
D
Plante
Huperzia selago P
D
Plante
Juniperus communis ssp. communis P
D
Plante
Lathyrus vernus P
D
Plante
Lilium martagon P
D
Plante
Listera ovata V
A
Plante
Lunaria rediviva C
D
Plante
Lysimachia nummularia P
D
Plante
Menyanthes trifoliata R
A
Plante
Neottia nidus-avis R
A
Plante
Orchis militaris R
A
Plante
Paeonia officinalis R
A
Plante
Peucedanum oreoselinum P
D
Plante
Platanthera bifolia R
A
Plante
Poa nemoralis C
D
Plante
Ranunculus flammula R
D
Plante
1849 Ruscus aculeatus R
A
Plante
Ruscus hypoglossum R
A
Plante
Salix purpurea C
D
Plante
Sanicula europaea C
D
Plante
Sesleria rigida ssp. rigida C
D
Plante
Silene nutans P
D
Plante
Silene nutans ssp. dubia R
A
Plante
Tamus communis R
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 11.00
N16 - Păduri caducifoliate 89.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Păduri neincluse în tipuri de habitate Natura 2000 In afara tipurilor de habitate incluse in Natura 2000, in situl Codru Moma mai sunt prezente si alte tipuri de habitate, dintre care mentionam: R4130 Păduri dacice de gorun (Quercus petraea) şi fag (Fagus sylvatica) cu Lembotropis nigricans Asociaţie vegetală Cytiso-Quercetum petraeae Paucă 1941 (Syn.: Querceto-Cytisetum nigricantis Paucă 1941) Compoziţie floristică: Quercus petraea, Lembotropis nigricans, Genista tinctoria, Chamaecytisus hirsutus, Fragaria viridis, Campanula persicifolia, Trifolium medium, Anthemis triumfetti, Potentilla micrantha, Vincetoxicum hirundinaria, Sedum maximum. Asociaţie vegetală Genisto tinctoriae-Quercetum petraeae Klika 1932 Compoziţie floristică: Quercus petraea, Genista tinctoria, Luzula albida, Veronica officinalis, Veronica chamaedrys, Galium verum, Viscaria vulgaris, Cytisus nigricans, Festuca heterophylla, Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Hieracium umbellatum, Pteridium aquilinum. PAL. HAB. 87.2 Ruderal communities R8702 Comunităţi antropice cu Onopordum acanthium, Carduus nutans şi Centaurea calcitrapa Asociaţie vegetală Onopordetum acanthii Br.-Bl. et al. 1936 Compoziţie floristică: Onopordon acanthium, Carduus acanthoides, Hyoscyamus niger, Artemisia absinthium, Beteroa incana, Echium vulgare, Anthemis arvensis, Ballota nigra, Verbena officinalis. Asociaţii vegetale ce pot fi incluse tot la comunităţi ruderale Sclerantho – Trifolietum arvensis Morariu 1943 (Syn.: Kickxieto – Scutellarietum hastifoliae Paucă 1941) Compoziţie floristică: Trifolium arvense, Scleranthus annus, Viola arvensis, Filago arvensis, Arenaria serpyllifolia, Medicago lupulina. Xanthietum strumarii Paucă 1941 Compoziţie floristică: Xanthium strumarium, Xanthium spinosum, Descurainia Sophia, Artemisia absinthium, Cirsium arvense, Onopordon acanthium, Arctium minus, Carduus acanthoides, Arctium lappa, Cirsium vulgare. R8706 Comunităţi sud-est carpatice cu Calamagrostis arundinacea, Epilobium angustifolium şi Atropa bella-donna Asociaţie vegetală Epilobietum angustifolii Rübel 1930 em. Oberd 1973 (Syn.: Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii R. Tx. 1937) Compoziţie floristică: Senecio sylvaticus, Epilobium angustifolium, Digitalis grandiflora, Sorbus aucuparia, Betula pendula, Fragaria vesca, Rubus idaeus, Myosotis arvensis, Verbascum thapsus, Spiraea chamaedryfolia, Hypericum hirsutum, Cirsium vulgare, Sambucus ebulus, Calamagrostis arundinacea, Gnaphalium sylvaticum, Rumex acetosella, Galeopsis speciosa.
Calitate si importanță În cadrul sitului au fost cuprinse de habitate de interes comunitar: 6110* - Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifite din Alysso-Sedion albi; 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticăpe roci silicioase; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9160 - Păduri subatlantice şi medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen din Carpinion betuli; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) De asemenea aici a fost identificat dintre speciile de amfibieni şi reptile de interes: 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)
Vulnerabilitate Exploatarile forestiere care modifica compozitia in specii lemnoase a tipurilor de habitate forestiere. Deschiderea de noi drumuri forestiere. Turismul necontrolat, mai ales in apropierea localitatii Moneasa. Managementul defectuos al deseurilor.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Pina in prezent, situl nu a fost inclus in reteaua ariilor naturale protejate la nivel local sau national.
Tip de proprietate Situl este situat administrativ pe teritoriile judetelor Arad si Bihor. Padurile sunt in proportie mare in sistem privat, restul fiind administrate de Directia Silvica Arad si D.S. Bihor.
Documentație BIBLIOGRAFIE selectivă DONIŢĂ N., POPESCU A., PAUCĂ-COMĂNESCU M., MIHĂILESCU SIMONA, BIRIŞ I., 2005, Habitatele din România. Edit. Tehnică Silvică, Bucureşti, 496 p. (ISBN 973-96001-4-X). PAUCĂ, A., 1941, Studiu fitosociologic în Munţii Codru şi Muma. Acad. Rom. St. Cer. 51, 119 p. SANDA V., 2002, Vademecum ceno-structural privind covorul vegetal din România. Ed. Vergiliu, Bucureşti. 331 pp.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J033AR014 * 1.64

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
80.00
+
A
10.00
-
B
5.00
-
A
2.00
-
C
1.00
-
B
1.00
-
B
50.00
-
B
50.00
-
B
30.00
-
B
10.00
-
B
40.00
-
B
20.00
0
B
30.00
-
B
40.00
-
B
10.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
50.00
0
B
50.00
-
B
50.00
-
C
10.00
-
B
10.00
-
B
40.00
-
C
10.00
0
B
40.00
-
B
25.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 141/01.07.2010, Administrator:Fundaţia Carpaţi Braşov, str. Cloşca, nr 13, jud. Braşov fundatiacarpati@gmail.com
Planuri de management al sitului Nu exista un Plan de Management particular pentru aceasta zona, cu exceptia amenajamentelor silvice in baza carora se gestioneaza fondul forestier.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-57
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70