Natura2000 - Comana (ROSCI0043)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0043
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Comana

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.107222
Latitudine 44.140833
Suprafață (ha) 26480.80

Altitudine (m)

Minimă 13.00
Maximă 104.00
Medie 72.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
1.00
B
C
B
B
3.00
A
C
A
A
13.00
A
C
B
B
4.00
A
B
B
B
0.10
B
C
B
B
0.50
B
C
B
B
0.03
B
C
B
B
0.50
B
C
B
B
0.01
B
C
C
C
5.00
B
C
B
B
0.10
C
C
B
B
1.00
B
C
B
B
4.00
B
C
B
B
1.00
A
B
B
B
1.00
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1324 Myotis myotis P P
D
1335 Spermophilus citellus P
C
B
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1188 Bombina bombina C
D
1993 Triturus dobrogicus R
C
B
B
B
1220 Emys orbicularis R
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
2011 Umbra krameri C
B
A
B
A
1149 Cobitis taenia R
C
A
C
A
2511 Gobio kessleri P P
C
C
C
C
1134 Rhodeus sericeus amarus C
D
1145 Misgurnus fossilis R
C
A
C
A

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4039 Nymphalis vaualbum P
D
1083 Lucanus cervus RC
B
B
C
B
1078 Callimorpha quadripunctaria R
B
B
C
B
1052 Euphydryas maturna P
B
B
C
B
4056 Anisus vorticulus P
A
B
C
B
1014 Vertigo angustior P?
1084 Osmoderma eremita P?
1088 Cerambyx cerdo R
B
B
C
B
1089 Morimus funereus R
B
B
C
B
1060 Lycaena dispar V
C
B
C
B
4045 Coenagrion ornatum R
B
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4067 Echium russicum R
C
C
B
B
2327 Himantoglossum caprinum R
B
C
B
B
1428 Marsilea quadrifolia R
B
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Reptile
1276 Ablepharus kitaibelii V
A
Reptile
2432 Anguis fragilis R
A
Mamifere
2361 Bufo bufo C
A
Mamifere
1201 Bufo viridis R
A
Plante
Camphorosma annua R
D
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus C
A
Plante
Cardamine parviflora R
A
Plante
Cephalanthera damasonium R
D
Plante
Cephalanthera rubra R
D
Reptile
1278 Coluber caspius V
A
Plante
Comandra elegans V
D
Reptile
1283 Coronella austriaca R
A
Amfibieni
2591 Crocidura leucodon R
A
Amfibieni
2593 Crocidura suaveolens V
A
Plante
Crocus flavus V
D
Plante
Delphinium fissum R
D
Plante
Digitalis ferruginea R
B
Plante
Doronicum caucasicum R
D
Amfibieni
1342 Dryomys nitedula R
A
Reptile
1281 Elaphe longissima R
A
Plante
Epipactis atrorubens V
D
Plante
Epipactis helleborine R
D
Plante
Epipactis purpurata R
D
Nevertebrate
Euphydryas maturna R
C
Amfibieni
1363 Felis silvestris R
A
Plante
Fritillaria orientalis R
C
Plante
Galium rivale V
D
Mamifere
1203 Hyla arborea C
A
Plante
Iris sibirica R
D
Nevertebrate
Kirinia roxelana V
C
Reptile
2415 Lacerta praticola R
A
Pești
Leuciscus borysthenicus R
A
Plante
Limodorum abortivum R
D
Plante
Listera ovata R
D
Plante
Lychnis coronaria R
D
Amfibieni
1357 Martes martes R
C
Amfibieni
Micromys minutus R
A
Amfibieni
1341 Muscardinus avellanarius R
A
Amfibieni
1314 Myotis daubentonii R
A
Amfibieni
Myoxus glis R
A
Reptile
1292 Natrix tessellata R
A
Amfibieni
2595 Neomys anomalus V
A
Amfibieni
2597 Neomys fodiens V
A
Plante
Nuphar lutea C
D
Amfibieni
1328 Nyctalus lasiopterus V
A
Plante
Orchis incarnata R
D
Plante
Orchis laxiflora ssp. elegans R
D
Plante
Orchis morio R
D
Plante
Orchis purpurea R
D
Plante
Orchis tridentata R
D
Plante
Paeonia peregrina V
D
Nevertebrate
1056 Parnassius mnemosyne R
C
Mamifere
1197 Pelobates fuscus C
A
Plante
Peucedanum latifolium V
D
Plante
Plantago cornuti R
D
Plante
Plantago tenuiflora R
D
Plante
Platanthera bifolia C
D
Plante
Platanthera chlorantha R
D
Amfibieni
1326 Plecotus auritus R
A
Plante
Potamogeton lucens C
D
Plante
Potamogeton perfoliatus C
D
Plante
Pulsatilla montana R
D
Plante
Pyrus elaeagrifolia R
D
Plante
Pyrus nivalis V
D
Mamifere
1209 Rana dalmatina C
A
Plante
1849 Ruscus aculeatus R
D
Plante
Saccharum strictum V
D
Plante
2059 Salvinia natans R
D
Plante
Scilla autumnalis V
D
Amfibieni
2599 Sorex araneus C
A
Plante
2165 Trapa natans C
D
Plante
Trapa natans ssp. natans R
C
Plante
2322 Typha minima R
D
Amfibieni
1332 Vespertilio murinus R
A
Nevertebrate
1053 Zerynthia polyxena R
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Studiul biologic al zonei Comana a scos în evidenţă importanţa ştiinţifică a numeroase ecosisteme naturale (păduri şi pajişti)cu mare diversitate, tipice pentru zona de câmpie sudică cu puternice caractere specifice, uneori chiar unicate, identificate într-o structură naturală apropiată de optim , alternate cu terenuri umede, agricole, aşezări rurale în care se desfăşoară activităţi economice tradiţionale. Zona Comana face parte din Câmpia Română, subdiviziunea centrală, cunoscută şi sub numele de Câmpia Teleormanului, câmpie tabulară, înaltă şi fragmentată, realizată prin acumulări lacustre, fluvio-lacustre şi acoperită de loess. Datorită diversităţii bogate a microreliefului şi prezenţei unor izvoare şi cursuri de apă abundente într-un sector de climă uscată, temperat-continentală, în această zonă se întâlnesc numeroase habitate ce permit vieţuirea unui număr mare de specii de plante şi animale. Principalele habitate existente în zona Comana sunt reprezentate de pajişti, păduri şi zone umede şi habitate de apă dulce. Trupurile de păduri din zona Comana alcătuiesc un masiv păduros ce adăposteşte o serie de specii lemnoase tipice şleaurilor cum ar fi: stejarul brumăriu, stejarul pufos, cer, gârniţă, tei, frasin pufos, carpen, ulm, jugastru, arţar tătăresc etc. La marginile acestor păduri se găsesc pajişti xerice sub formă de fragmente. Totodată în zona Comana se întânlesc pajişti umede bine reprezentate de-a lungul râurilor şi bălţilor, cât şi pajişti sărăturate care în timpul verii pot lua aspectul unor terenuri cu eflorescenţe, denumite popular “chelituri”. Balta Comana cuprinde habitate de apă dulce, având în prezent aspectul unei delte cu bălţi, ochiuri de apă, braţe, grinduri cu o vegetaţie abundentă de stuf. Aceste habitate reprezintă un mediu de viaţă prielnic pentru multe specii de păsări în special anseriforme.
Calitate si importanță Remarcabil pentru flora pădurilor de la Comana este faptul că întruneşte specii din zone şi etaje de vegetaţie foarte diferite şi cu ecologie aparte, alături de speciile de foioase tipice pădurilor de câmpie cât şi celor de silvostepă.
Vulnerabilitate Exploatări ilegale de masă lemnoasă,colectare de plante ocrotite,inundaţii.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Prin HG 2151/2004 a fost declarat Parcul Natural Comana.
Tip de proprietate Suprafaţa parcului natural este acoperită de pădure în proporţie de 36.3%(proprietatea statului), zonele umede şi habitatele de apă dulce sunt extinse la 5,4%(proprietatea statului), 54,3% este utilizată ca şi terenuri agricole(proprietăţi private) şi 4%teren ocupat cu aşezări umane.
Documentație FUNDAMENTAREA ŞTIINŢIFICĂ A PROPUNERII DE ARIE PROTEJATĂ A COMPLEXULUI DE ECOSISTEME COMANA(JUDEŢUL GIURGIU)- dr. Mihaela Paucă-Comănescu, Institutul de Biologie,Academia Română. Corine Biotopes Project. Popescu A., Sanda V., Doltu M.I.&Nedelcu G.A.- Vegetaţia Câmpiei Munteniei, Sibiu,1984. I.C.A.S. Proiect Life nr. 8571/2002 - Restaurarea Bălţii Comana. Cogălniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din România – determinator. Ed. Ars Docendi, Bucureşti. Fuhn, I., 1960, Fauna R.P.R. – vol. XIV, fasc. I: Amphibia. Editura Academiei Române, Bucureşti. Date teren

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
93.43
1.88

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.89 2.419.-Pădurea Padina Tătarului
* 93.43 V.3.-Comana
+ 0.99 2.418.-Pădurea Oloaga-Grădinari

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J087GR002 * 2.55
J087GR005 * 1.35
J087GR001 + 4.34
J087GR004 * 1.22
J087GR003 + 2.87

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
16.00
+
B
30.00
+
A
10.00
+
B
14.00
0
B
20.00
0
B
5.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0
B
20.00
0
A
10.00
+
A
2.00
-
B
20.00
0
B
10.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Administraţia Parcului Natural Comana.Administratorul Parcului Natural Comana este Direcţia Silvică Giurgiu.
Planuri de management al sitului Are limitele Parcului Natural Comana, iar acesta conform contractului de administrare nr. 102708/SB/22.11.2005 semnat între MMGA şi Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva a fost dat în administraţie Direcţiei Silvice Giurgiu Aceasta conform contractului amintit şi al Ord. 494/2005 are la dispoziţie maximum 2 ani de la data încheierii contractului pentru întocmirea planului de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-136
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-137
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70