Natura2000 - Corabia - Turnu Măgurele (ROSCI0044)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0044
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Corabia - Turnu Măgurele

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.680833
Latitudine 43.729722
Suprafață (ha) 9255.60

Altitudine (m)

Minimă 3.00
Maximă 47.00
Medie 25.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
33.00
67.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
1.00
B
C
B
B
0.10
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
0.01
C
C
C
C

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1335 Spermophilus citellus P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B
1993 Triturus dobrogicus P
C
B
B
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1149 Cobitis taenia P
C
B
C
B
1157 Gymnocephalus schraetzer P
C
B
B
B
1145 Misgurnus fossilis P
C
B
C
B
1134 Rhodeus sericeus amarus P
C
B
C
B
4125 Alosa immaculata P R
C
B
B
B
1159 Zingel zingel P
B
B
C
B
1124 Gobio albipinnatus P
C
B
C
B
2522 Pelecus cultratus P
C
B
C
B
1160 Zingel streber P
B
B
C
B
1130 Aspius aspius P
B
B
C
B
2511 Gobio kessleri P?
2555 Gymnocephalus baloni P
C
B
B
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4064 Theodoxus transversalis R
B
B
B
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Sectorul Corabia-Turnu Măgurele se situează în Lunca Dunării Inferioare şi prezintă o valoare ecologică deosebită,datorită prezenţei unor tipuri de habitate de interes comunitar,precum:păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior(cod Natura 2000-91E0),păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis şi Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia(cod Natura 2000-91F0),cu multă viţă sălbatică(Vitis sylvestris),dar şi multe zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba(cod Natura 2000-92A0).Din punct de vedere geologic, zona se caracterizează ca o zonă unde se întâlnesc depozite aluvionare constituite din nisipuri fine sau grosiere, pietrişuri mărunte, mari şi foarte mari,adevărate bolovănişuri,maluri şi argile cu grosimi variabile,bine reprezentate.
Calitate si importanță În acest sector inferior al Dunării,habitatele rămase în stare naturală şi seminaturală în urma transformărilor ce au avut loc în ultimii 20 de ani în lunca Dunării sunt pădurile de esenţă moale,aceste zăvoaie de salcie şi plop, cu o importanţă ecologică deosebită, reprezentând totodată habitate de interes comunitar(cod Natura 2000-92A0).Acestea sunt interdependente de regimul hidrologic al fluviului şi îşi păstrează funcţiile bio-geochimice şi ecologice,totodată prezentând o importanţă din punct de vedere al biodiversităţii,mai ales avifaunistic fiind zona de cuibărit a multor specii de păsări de interes comunitar, ce se regăsesc în anexa I a Directivei Păsări: ciocântors(Recurvirostra avosetta), piciorongul(Himantopus himantopus), chira de baltă(Sterna hirundo),chira mică( Sterna albifrons),stârcul de noapte(Nycticorax nycticorax),stârcul galben(Ardeola ralloides), egreta mică(Egretta garzetta),egreta mare( Egretta alba),lopătarul(Platalea leucorodia).
Vulnerabilitate Acest sit având o importanţă avifaunistică poate fi vulnerabil datorită activitaţii de vânătoare efectuată în zonă, braconajului,care conduc la un deranj al speciilor de păsără în perioada cuibăritului.Păşunatul şi defrişarea pot duce la distrugerea habitatelor naturale de interes comunitar întâlnite în zonă.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) În urma propunerii de către Institutul de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării, Tulcea,acest sit a obţinut avizul favorabil al Academiei Române-Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii(nr.1114/CJ/02.05.2006) privind declararea sa ca rezervaţie naturală.
Tip de proprietate Din punct de vedere teritorial-administrativ acest sit se situează pe raza a două judeţe Olt şi Teleorman.Din suprafaţa sitului,aferentă judeţului Teleorman 72,21% reprezintă domeniul public al statului, 15,3% reprezintă domeniul privat şi 12,49%-mixt.
Documentație Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării Tulcea,2006-Documentaţia ştiintifică pentru declararea rezervaţiei naturale Balta Geraiului, Gurile Oltului şi Sâiului.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
5.00
-
C
10.00
-
C
30.00
+
C
10.00
0
C
20.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
20.00
0
C
20.00
-
C
50.00
0
C
30.00
0
C
1.00
-
C
10.00
-
A
30.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Până în prezent nu există un organism legal constituit, responsabil pentru managementul sitului.
Planuri de management al sitului Nu există plan de management şi până la desemnarea acestui sit se vor impune măsuri de conservare de către autoritatea publică locală pentru protecţia mediului.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă K35-2
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă K35-3
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă K35-1
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70