Natura2000 - Crişul Negru (ROSCI0049)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0049
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

 • ROSPA0015 (Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Crişul Negru

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.801944
Latitudine 46.701389
Suprafață (ha) 1850.00

Altitudine (m)

Minimă 84.00
Maximă 149.00
Medie 106.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
86.00
14.00

Regiunea biogeografică

Continentală
Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
5.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1318 Myotis dasycneme P
B
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
1220 Emys orbicularis P
C
B
C
B
1993 Triturus dobrogicus P
C
B
B
B
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1138 Barbus meridionalis C
C
A
C
B
2511 Gobio kessleri R
C
C
C
C
1134 Rhodeus sericeus amarus RC
C
B
C
B
1159 Zingel zingel R
C
C
C
C
1122 Gobio uranoscopus P
B
B
C
B
2555 Gymnocephalus baloni P
C
B
B
B
1149 Cobitis taenia P
C
B
C
B
1157 Gymnocephalus schraetzer R
C
C
B
B
1146 Sabanejewia aurata P
C
B
C
B
1160 Zingel streber P
C
B
C
B
1130 Aspius aspius P
C
B
C
B
1124 Gobio albipinnatus R R
C
C
C
C
1145 Misgurnus fossilis P P
C
C
C
C

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1032 Unio crassus C
A
A
C
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Calitate si importanță Zona foarte importanta pentru protectia speciei Unio crassu, care prezinta aici populatie stabile, cu numar mare de indivizi. Structura pe clase de varsta si pe sexe a populatiei de Unio crassus indica sanse certe de mentinere in viitor, cu conditia pastrarii starii ecologice la parametri apropiati celor actuali.
Vulnerabilitate Constructiile hidrotehnice sunt principala cauza a degradarii/pierderii habitatelor acvatice caracteristice. Alte categorii de impact antropic la care zona este vulnerabila sunt: poluarea, defrisarile, agricultura intensiva.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) nu este desemnat prin lege
Tip de proprietate de stat
Documentație Banarescu P., 1964, Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R., vol. 13, Edit. Academiei, Bucuresti. 961 p. Banarescu, P., 2005: Pisces. In: Botnariuc, N., Tatole, V. (ed.): Cartea Rosie a vertebratelor Romaniei, Ed. Curtea Veche, Bucuresti.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 151/07.07.2010, Administrator:Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius Oradea, str. Sovata, nr. 27/6, jud. Bihor 0749 184193, fax=0359416011 contact@aquacrisius.ro
Planuri de management al sitului nu este alcătuit plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-45
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-44
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-43
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-56
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-55
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70