Natura2000 - Crişul Repede amonte de Oradea (ROSCI0050)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0050
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

 • ROSPA0123 (Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Crişul Repede amonte de Oradea

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.485833
Latitudine 47.032778
Suprafață (ha) 1858.60

Altitudine (m)

Minimă 129.00
Maximă 312.00
Medie 197.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală
Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
5.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1355 Lutra lutra P
C
B
C
B
1303 Rhinolophus hipposideros P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
1220 Emys orbicularis P
C
B
C
B
4008 Triturus vulgaris ampelensis P
C
B
A
B
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1163 Cottus gobio RC
C
C
C
C
1122 Gobio uranoscopus P
B
B
C
B
1138 Barbus meridionalis P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1032 Unio crassus C
B
B
C
B
4052 Odontopodisma rubripes R
B
B
A
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1428 Marsilea quadrifolia V
C
C
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Corpul de apa traverseaza zona de interes permite prezența unor specii de pesti protejate: Gobio albipinnatus, Rhodeus sericeus amarus, Sabanejewia aurata, Cobitis taenia, Gymnocephalus schraetzer, Zingel zingel,Zingel streber, Gobio kessleri; aceste specii conform Anexei 2 nu sunt migratoare. Corpul de apa face parte din zona scobarului -specie migratoare, dupa acad. Banarescu. Scobarul fiind o specie migratoare, mai ales inperioada de reproducere, are nevoie de continuitatea longitudinala a raului in care traieste, lungimile migratiilor de reproducere varieaza de la caz la caz. In Crisul Repede aceste zone putand fi de zeci de kilometri. Sectorul de curs de apa din zona de campie are cu vegetatie tipica de pajiste panonica, silvostepa si stepa euro-asiatica, precum si zavoaie de Salix alba si Populus alba. In trecut au existat numeroase zone umede si mlastini, precum si zone inundabile cu risc ridicat la inundatii, dar majoritatea acestor caracteristici au disparut in urma lucrarilor seculare de desecare si aparare.
Calitate si importanță Zona importanta pentru conservarea speciilor Unio crassus, Rhodeus sericeus amarus si Cottus gobio, care aici prezinta populatii stabile.
Vulnerabilitate Constructiile hidrotehnice sunt principala cauza a degradarii/pierderii habitatelor acvatice caracteristice. Alte categorii de impact antropic la care zona este vulnerabila sunt: poluarea, defrisarile, agricultura intensiva.
Documentație Raţiu O. (edit.), colab., 1966, Flora şi vegetaţia Rezervaţiei Naturale “Defileul Crişului Repede“ (Die Flora und Vegetation des Naturschutzgebietes der Crişului Repede Talenge). Cluj-Napoca: Contrib. Bot., /1966/(1): 1-272

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 152/07.07.2010, Administrator:Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius Oradea, str. Sovata, nr. 27/6, jud. Bihor 0749 184193, fax=0359416011 contact@aquacrisius.ro
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-34
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-33
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-32
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-46
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70