Natura2000 - Dăncioanea (ROSCI0052)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0052
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Dăncioanea

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.638056
Latitudine 45.446111
Suprafață (ha) 379.00

Altitudine (m)

Minimă 943.00
Maximă 1753.00
Medie 1431.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
60.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1354 Ursus arctos R
C
B
C
B
1352 Canis lupus P
C
A
C
B
1361 Lynx lynx R
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P?

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N16 - Păduri caducifoliate 2.00
N17 - Păduri de conifere 84.00
N19 - Păduri mixte 14.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Rezervaţie naturală, este situată în fondul forestier proprietate publică a statului. Limitele rezervaţiei sunt naturale, constituite din văi şi culmi, cu vecinătăţi în exclusivitate numai păduri. Unitatea de relief este versantul cu configuraţie ondulată şi frământată cu înclinări diverse, cu abrupturi şi insule de grohotişuri stâncoase. Reţeaua hidrografică este bine reprezentată fiind formată dintr-o vale coaxială : Valea Bistrei Ardealului , cu numeroşi afluenţi care izvorăsc chiar în rezervaţie: Pârâul Dăncioanea Mică, Dăncioanea Mare, Pârâul Cioaca şi Modoşuşl Mare şi Mic. Climatul este continental temperat, cu o scurgere normală a maselor de aer de la est spre vest, în lungul Văii Bistra. Animalle sălbatice sunt: ursul brun, lupul, pisica sălbatică, jderul, cocoşul de munte, buha, ciocănitoarea neagră, ciocănitoarea cu spate alb etc. Vegetaţia este reprezentată de molidişuri pure ce ocupă majoritatea terenului din rezervaţie.
Calitate si importanță Formaţiune absolut muntoasă şi împădurită inegal cu arborete de tip natural fundamental, zonă practic neumblată de om imprimă zonei un specific sălbatic.În aceste condiţii pădurile de aici realizează un peisaj greu de egalat în întreg lanţ carpatic românesc.
Vulnerabilitate Atacuri ale dăunătorilor, doborâri de vânt.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Hotărârea de Guvern 2151/2004
Tip de proprietate Rezervaţie naturală, este situată în fondul forestier proprietate publică a statului.
Documentație Studiu de fundamentare ştiinţifică pentru instituirea regimului de arie naturală protejată Dăncioanea elaborat de ing.silvic specialist Ilie Odorescu.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J062CS023 - 100.00

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
-
A
-
A
0
A
-
A
-
A
-
A
+
A
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0
A
-
A
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin.
Planuri de management al sitului NU ARE PLAN DE MANAGEMENT

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-94
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70