Natura2000 - Dealul Alah Bair (ROSCI0053)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip G
Codul sitului ROSCI0053
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Dealul Alah Bair

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 28.218056
Latitudine 44.502222
Suprafață (ha) 193.50

Altitudine (m)

Minimă 50.00
Maximă 192.00
Medie 122.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
50.00
A
C
A
A

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
2236 Campanula romanica R
C
A
A
B
2125 Potentilla emilii-popii R
C
A
A
A
2093 Pulsatilla grandis R
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Achillea clypeolata R
D
Plante
Achillea coarctata C
D
Plante
Achillea leptophylla R
D
Plante
Allium flavum ssp. tauricum R
D
Plante
Allium guttatum R
D
Plante
Allium inaequale R
D
Plante
Alyssum caliacrae R
D
Plante
Anthyllis vulneraria ssp. boissieri V
D
Plante
Asperula rumelica V
D
Plante
Astragalus pubiflorus R
D
Plante
Bufonia tenuifolia V
D
Plante
Bupleurum apiculatum V
D
Plante
Carex liparocarpos R
D
Plante
Centaurea gracilenta R
D
Plante
Centaurea stereophylla R
D
Plante
Chamaecytisus lindemannii R
D
Plante
2287 Colchicum fominii V
D
Plante
Colchicum triphyllum V
D
Plante
Convolvulus lineatus R
D
Plante
Coronilla scorpioides R
D
Plante
Crocus reticulatus R
D
Plante
Daucus guttatus ssp. zahariadii R
D
Plante
Delphinium fissum R
D
Plante
Echinops ritro ssp. ruthenicus C
D
Plante
Festuca callieri R
D
Plante
Gagea bulbifera R
D
Plante
Gagea granatellii R
D
Plante
Galium volhynicum R
D
Plante
Hedysarum grandiflorum R
D
Plante
Helichrysum arenarium ssp. ponticum R
D
Plante
Hornungia petraea R
D
Plante
Iberis saxatilis V
D
Plante
Iris suaveolens R
D
Plante
Knautia macedonica V
D
Plante
Linum tauricum V
D
Plante
Minuartia adenotricha R
D
Plante
Minuartia bilykiana V
D
Plante
Onobrychis gracilis R
D
Plante
Ononis pusilla R
D
Plante
Paronychia cephalotes R
D
Plante
Pimpinella tragium ssp. lithophila C
D
Plante
Potentilla astracanica R
D
Plante
Prunus tenella R
D
Plante
Rosa turcica V
D
Plante
Scorzonera mollis R
D
Plante
Seseli peucedanoides V
D
Plante
Silene bupleuroides ssp. staticifolia V
D
Plante
Tanacetum millefolium R
D
Plante
Valerianella pumila R
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 25.00
N15 - Alte terenuri arabile 3.00
N19 - Păduri mixte 72.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Această rezervaţie naturală este deosebit de importantă din punct de vedere floristic, adăposteşte specii endemice, rare şi periclitate pentru flora României. Acest sit a fost menţionat în literatura de specialitate încă din anul 1929 şi adăposteşte aproximativ 30 de specii rare petrofile de origine pontică, balcanică, pontic- balcanică şi pontic-mediteraneană. Dealul reprezinta şi o zonă fosiliferă deosebit de bogată cu o faună fosilă reprezentată de toate grupele majore de nevertebrate începand cu protozoarele şi terminând cu echinodermele, la care se adaugă şi vertebrate. Pe lângă importanţa geologică şi geomorfologică trebuie menţionată şi valoarea peisagistică a zonei.
Calitate si importanță Starea de conservare a vegetaţiei stepice calcifile este relativ bună, specii rare şi endemice de floră aflându-se într-o stare bună de conservare (de ex. Agropyron cristatum ssp. brandzae, Campanula romanica).
Vulnerabilitate Rezervaţia naturală Dealul Alah Bair este supus presiunii antropice mai ales prin activitatea tradiţională de păşunat şi prin turismul neorganizat, practicat ocazional (sărbătoarea creştin-ortodoxă Izvorul Tămăduirii - izvorul este amplasat la poalele dealului). Cu toate acestea, vulnerabilitatea este redusa, dealul fiind delimitat de un cordon forestier.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Rezervaţia Dealul Alah Bair a fost pusă îniţial sub protecţie prin Decizia nr. 31/1980 a Consiliului Popular Judeţean Constanţa. A fost declarată ca arie naturală de interes naţional prin Legea 5/2000 - privind planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a arii protejate de interes naţional (cod arie protejată 2367).
Tip de proprietate Rezervaţia Naturală Dealul Alah Bair cu o suprafaţă de 10 ha (Legea 5/2000), se află în fond forestier de stat, teritoriul acesteia fiind înscris în descrierea parcelară a Amenajamentului Silvic în vigoare pt. O.S. Hârşova.
Documentație Boscaiu N., Coldea G. & Horeanu C.1994. Lista Rosie a plantelor vasculare disparute, periclitate, vulnerabile si rare din flora României. Ocrot. Nat. 38(1): 45-56. Ciocârlan V. 1994. Completari la flora României. Stud. Cercet. Biol., Biol. Veg. 46(2): 113-116. Ciocârlan V. & Costea M. 1997. Flora Rezervatiei botanice Dealul Alah Bair (jud. Constanta). Acta Bot. Horti bucurest. /1995-1996/: 97-104. Constantinescu O. & Negrean G. 1973. Adaugiri la Erysiphaceele României. Stud. Cercet. Biol., Ser. Bot. 25(4): 279-286. Constantinescu O. & Negrean G. 1974. Herbarium Mycologicum Romanicum. Schedae. Fasc. 42-45 (nr. 2051-2250). Bucuresti, 76 pp. Constantinescu O. & Negrean G. 1975. Herbarium Mycologicum Romanicum. Schedae. Fasc. 46-50 (nr. 2251-2500). Bucuresti, 95 pp. Constantinescu O. & Negrean G. 1977. Additions to Romanian Erysiphaceae. II. Sydowia, Annales Mycol. Ser. II, 29(1-6)(1976/77): 75-86. Constantinescu O. & Negrean G. 1978. Herbarium Mycologicum Romanicum. Schedae. Fasc. 51-55. (nr. 2501-2700). Bucuresti, octombrie 1978, 95 pp. Dihoru G. & Dihoru Alexandrina. 1994. Plante rare, periclitate si endemice în Flora României - Lista rosie. Acta Bot. Horti bucurest. /1993-1994/: 173-197. Negrean G. 2001. Lista rosie a plantelor din România existente în pajisti (inclusiv endemite si subendemite). Pp. 30-58. In: Gheorghe Coldea, Gavril Negrean, Ion Sârbu & Anca Sârbu. 2001. Ghid pentru identificarea si inventarierea pajistilor seminaturale din România. Bucuresti Edit. alo. 58 pp. Oltean M., Negrean G., Popescu A., Roman N., Dihoru G., Sanda V. & Mihailescu S. 1994. Lista rosie a plantelor superioare din România. In: M. OLTEAN (coord.), Studii, sinteze, documentatii de ecologie, Acad. Româna, Institutul de Biologie, Nr. 1: 1-52. Pantu Z.C. 1935. Plante de la "Alah-Bair". Bul. Soc. Naturalistilor România 7: 1-4. Pantu Z.C. 1935. Zur Flora des Berges Alah-Bair. Bull. Sect. Sci., Acad. Roumaine 17(3/4): 52-53. Pantu Z.C. & Solacolu T. 1924. Deux plantes nouvelles découvertes en Roumanie. Bull. Sect. Sci., Acad. Roumaine 9(1-2): 23-32. Pantu Z.C. & Solacolu T. 1925. Doua plante noua déscoperite în România. Publ. Soc. Naturalistilor România 7: 11-23. Savulescu T. (ed.). 1952-1976. Flora României. Bucuresti: Edit. Academiei Române. Vol. 1-13.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
94.14

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 94.14 2.367.-Dealul Alah Bair

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
30.00
-
B
25.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
35.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Rezervaţia Naturală Dealul Alah Bair se află în custodia Direcţiei Silvice Constanţa, O.S. Hârşova.
Planuri de management al sitului Pentru Rezervaţia Naturala Dealul Alah Bair nu există plan de management. S-a elaborat regulamentul rezervaţiei de către custodele Direcţia Silvică Constanţa.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-129
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70