Natura2000 - Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului (ROSCI0056)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0056
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.687778
Latitudine 45.772778
Suprafață (ha) 916.50

Altitudine (m)

Minimă 493.00
Maximă 651.00
Medie 569.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
90.00
10.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
18.00
A
C
A
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1337 Castor fiber 2-4 i
C
C
C
C

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4030 Colias myrmidone R
C
C
C
B
1060 Lycaena dispar R
D

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4097 Iris aphylla ssp. hungarica RC
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Achillea setacea C
A
Plante
Adonis vernalis R
A
Plante
Allium sphaerocephalon C
A
Plante
Arabis hirsuta C
A
Plante
Asparagus officinalis R
A
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus R
A
Plante
Carlina acaulis P
A
Plante
Cotoneaster integerrimus C
A
Plante
Cytisus multiflorus C
A
Plante
Dianthus giganteus C
A
Plante
Dictamnus albus R
A
Plante
Draba nemorosa C
A
Plante
Euphorbia cyparissias C
A
Plante
Iris aphylla R
A
Amfibieni
Lepus europaeus R
B
Amfibieni
2631 Meles meles R
A
Plante
Potentilla thuringiaca P
A
Plante
Prunus tenella P
A
Plante
Pulsatilla montana R
A
Plante
Salvia pratensis C
A
Plante
Stipa pulcherrima R
A
Plante
Thymus comosus P
A
Plante
Thymus glabrescens ssp. glabrescens P
A
Amfibieni
Vulpes vulpes R
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Este singurul sit din judeţul Covasna cu numeroase specii de stepă care vegetează în condiţii foarte bune. De asemenea aici este cantonat Amygdalus nana sau asociat cu Prunus spinosa pe versanţii dealului Ciocaş şi dealul Viţelului.
Calitate si importanță -rezervaţia Dealul Ciocaş -Dealul Viţelului constituie un sit important deoarece sînt numeroase specii de stepă ,intr-o regiune de dealuri înalte şi muntoase. -aici vegetează în condiţii bune Adonis vernalis, Pulsatila montana ,Amigdalus nana,Dictamus albus, Iris hungarica,Stipa joanis
Vulnerabilitate -speciile de plante de stepă sînt localizate pe versanţii sudici şi vestici ai dealurilor Ciocaş , Beldie şi Viţelului şi datorită pantelor mari speciile nu sînt afectate de păşunat,iar zona este greu accesibilă pentru turişti.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Rezervaţia naturală peste care se suprapune situl a fost propusă prin HCJ Covasna nr. 39/2001 şi HG 2151/2004.
Tip de proprietate - 43,9% - păşuni proprietate a comunităţii locale - 33,8% - terenuri arabile proprietate privată - 0,5% - fond forestier proprietate privată - 0,5% - fond forestier proprietate a statului - 13,7% - păsuni împădurite proprietate a comunităţii locale - 2,9% - fâneţe proprietate privată - 4,7% - teren neproductiv proprietate a comunităţii locale
Documentație -situl se suprapune peste aria naturală protejată Dealul Ciocaş -Dealul Viţelului in suprfaţa de 977ha , pentru care s-a obţinut Avizul Academiei Romăne nr. 948/2004

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0.40
+
B
70.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
50.00
0
C
10.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului -rezervaţia nu este dată în custodie , ea este verificată periodic de catre comp. Protecţia Naturii din cadrul APM, responsabilitatea administrarii căzând în competenţa consiliilor locale Hărman şi Vîlcele..
Planuri de management al sitului Situl nu are intocmit plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-76
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70