Natura2000 - Dealul Perchiu (ROSCI0059)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0059
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Dealul Perchiu

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.746389
Latitudine 46.269167
Suprafață (ha) 184.70

Altitudine (m)

Minimă 197.00
Maximă 382.00
Medie 301.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
43.00
B
C
B
B
38.00
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
0.00
C
C
C
C

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4097 Iris aphylla ssp. hungarica R
C
C
B
B
4067 Echium russicum R
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Centaurea pugioniformis C
B
Reptile
1283 Coronella austriaca R
C
Amfibieni
1339 Cricetus cricetus R
C
Amfibieni
2590 Erinaceus europaeus RC
C
Amfibieni
1363 Felis silvestris V
C
Amfibieni
2616 Glis glis V
C
Nevertebrate
1026 Helix pomatia RC
C
Plante
Hepatica transsilvanica
B
Mamifere
1203 Hyla arborea V
C
Reptile
1261 Lacerta agilis C
C
Reptile
1263 Lacerta viridis R
C
Amfibieni
2630 Martes foina R
C
Amfibieni
2631 Meles meles RC
C
Amfibieni
2634 Mustela nivalis RC
C
Reptile
2469 Natrix natrix RC
C
Amfibieni
Putorius putorius RC
C
Mamifere
1212 Rana ridibunda C
C
Mamifere
1213 Rana temporaria C
C
Amfibieni
2607 Sciurus vulgaris RC
C
Amfibieni
2599 Sorex araneus RC
C
Reptile
2473 Vipera berus RC
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl se suprapune zonei centrale a Depresiunii Tazlău-Caşin. Pe direcţie nord-vest spre sud est situl este străbătut de culmea centrală a Dealului Perchiu, alcătuit din depozite litologice în care alternează nisipuri cenuşii, marne şi gipsuri. Pantele accentuate şi fixarea mai redusă a vegetaţiei ierboase pe versantul nordic sau estic a acestui deal a făcut ca evoluţia reliefului să se facă prin eroziunea de suprafaţă şi local prin alunecări. Situl aparţine bazinului hidrografic al Trotuşului, fie prin scurgere laminară directă (versanţii sudici şi estici ai Dealului Perchiu), fie prin intermediul pârâului Caraclău, poziţionat la vest de sit, fie prin valea torenţială Valea Popii, din nordul sitului. Cercetarea vegetaţiei acestui sit a dus la identificarea a 596 specii angiosperme. Vegetaţia sitului are un pronunţat caracter de tranziţie între silvostepă şi pădure, cu mari asemănări cu vegetaţia silvostepei din sudul Podişului Central Moldovenesc. In zona se intalnesc numeroase specii de animale de interes comunitar.
Calitate si importanță Importanţa sitului rezultă din prezenţa habitatelor specifice silvostepei din sudul Podişului Central Moldovenesc care sunt reprezentate de pajişti stepice subpanonice şi păduri panonice cu Quercus pubescens. Situl se caracterizează printr-o biodiversitate susţinută de prezenţa a 10 specii enumerate în anexa i la Directiva Consiliului 70/409/CEE, de prezenţa a 73 de specii de păsări cu migraţiune regulată, nemenţionate la anexa I la Directiva 79/409/CEE, dintre mamiferele menţionate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43CEE în sit este prezentă 1 specie, dintre reptile şi amfibieni enumeraţi în anexa II la Directiva Consiliului 92/43CEE sunt prezente 2 specii, peştii nu au fost semnalaţi pentru că în sit nu sunt prezente condiţii pentru dezvoltarea acestora, asupra nevertebratelor nu au fost executate studii de inventariere, iar plantele sunt reprezentate de 1 specie cu regim de protecţie, nominalizată în Directiva Consiliului 92/43CEE în sit. Din Convenţia de la Berna în sit sunt prezente încă 11 specii de mamifere, 3 de amfibieni, 5 de reptile şi una de nevertebrate. Ca endemisme sunt întâlnite două specii de plante.
Vulnerabilitate Activitatea desfăşurată în interiorul sau în vecinătatea sitului are impact asupra factorilor de mediu şi implicit asupra biocenozelor de vieţuitoare. Activităţile care provoacă presiune asupra sitului sunt reprezentate de păşunat, agricultura, tratamente agrochimice, exploatări forestiere locale, vânătoare, braconaj şi turism. Dintre aceşti factori intensitate puternică are păşunatul, intensitate moderată are agricultura, intensitate redusă au tratamentele agrochimice şi turismul şi o prezenţă accidentală au exploatările forestiere, vânătoarea şi braconajul.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl se suprapune zonei centrale a Depresiunii Tazlău-Caşin. Pe direcţie nord-vest spre sud est situl este străbătut de culmea centrală a Dealului Perchiu, alcătuit din depozite litologice în care alternează nisipuri cenuşii, marne şi gipsuri. Pantele accentuate şi fixarea mai redusă a vegetaţiei ierboase pe versantul nordic sau estic a acestui deal a făcut ca evoluţia reliefului să se facă prin eroziunea de suprafaţă şi local prin alunecări. Prezenţa gipsurilor din substrat a contribuit la aprovizionarea solurilor cu cationi bivalenţi, favorizânt formarea de orizonturi de acumulare a humusului cu caractere molice. Învelişul de soluri se caracterizează prin predominarea cernisolurilor şi protisolurilor, în mare majoritate afectate de procese denudaţionale. Situl aparţine bazinului hidrografic al Trotuşului, fie prin scurgere laminară directă (versanţii sudici şi estici ai dealului Perchiu), fie prin intermediul pârâului Caraclău, poziţionat la vest de sit, fie prin valea torenţială Valea Popii, din nordul sitului. Climatul este temperat continental, cu temperatura medie anuală de 9 grade C şi cantitatea medie anuală de precipitaţii de 550-600 mm. Cercetarea vegetaţiei acestui sit a dus la identificarea a 596 specii angiosperme. Flora de origine euroasiatică are o pondere de 73,6% şi, din cadrul acesteia, cea mai mare pondere o au speciile sud-est europene (32,3%) în comparaţie cu speciile central şi nord-europene, care au o pondere de doar 23,2%, deşi situl este situat în zona forestieră a Subcarpaţilor Moldovei. Spectrul bioformelor arată ca 55,2% dintre specii sunt hemicriptofite, 24,3% sunt terofite, 9,7% sunt fanerofite, 7,8% sunt geofite, 2% sunt chamefite şi 1% sunt helofite, în sit predominând speciile ierboase perene (65,3%) asociate în fitocenoze stabile şi vechi. Vegetaţia sitului are un pronunţat caracter de tranziţie între silvostepă şi pădure, cu mari asemănări cu vegetaţia silvostepei din sudul Podişului Central Moldovenesc. Fauna prezentă caracterizează pădurea de stejar, cu o bună reprezentare pentru toate grupurile majore de vieţuitoare.
Tip de proprietate Proprietate de stat 34% si particular 66%.
Documentație BURDUJA C., MITITELU D:; SÂRBU I:; BARABAŞ N:; 1971 - Flora şi vegetaţia Dealului Perchiu, Studii şi Comunicări, pag. 753-782, Muzeul de Ştiinţele Naturii, Bacău. MARĂ M., 1996 - Studiu pedologic scara 1:10.000 pentru terenurile agricole ale teritoriului administrativ Oneşti, arhiva OSPA Bacău (text 110 pag. plus 8 planşe). MARĂ M., 1999 - Depresiunea Tazlău - Caşin, Studiu pedogeografic, 148 pag., Ed. Corson, Iaşi. RANG C., 2002 - Studiul dinamicii unor comunităţi de păsări din bazinul mijlociu al râului Siret, incluzând zonele lacurilor de acumulare, Publicaţiile S.O.R., 249 pag., Cluj-Napoca. SAVA GH., 1972 - Flora şi vegetaţia lichenologică de pe Dealul Perchiu (Gh. Gh. Dej), Studii şi Comunicări, pag. 47-58, Muzeul de Ştiinţele Naturii, Bacău.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
91.33

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 91.33 2.126.-Dealul Perchiu

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J054BC001 * 63.06

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Directia Silvica Bacau - Inginer Irina Titianu; Str. Nicolae Titulescu, nr.14, Bacau; Telefon:0234588959; Fax:0234571905; E-mail:tehnic3@silvabc.ro; Conventia de custodie 5210/26.05.2005.
Planuri de management al sitului Planul de management a fost elaborat si depus la Academia Romana pentru avizare.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-66
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70