Natura2000 - Dealurile Agighiolului (ROSCI0060)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0060
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Dealurile Agighiolului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 28.813611
Latitudine 45.044722
Suprafață (ha) 1433.30

Altitudine (m)

Minimă 32.00
Maximă 218.00
Medie 124.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
0.70
C
C
B
C
61.00
A
C
B
B
34.00
A
B
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
2609 Mesocricetus newtoni P
B
B
A
B
1335 Spermophilus citellus RC
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1219 Testudo graeca P
C
B
B
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
2236 Campanula romanica R
C
B
C
C

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Thymus zygioides R
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului situl are o suprafaţă de 1476ha, fiind încadrat în totalitate în bioregiunea stepică Clase de habitat Tufărişuri - 0,67% Stepe - 60,97% Păduri caducifoliate – 33,87% Plantaţii de arbori – 5,5% Total = 100% În cadrul sitului este inclusă o rezervaţie naturală legiferată la nivel naţional (Legea 5/2000), respectiv Locul Fosilifer Agighiol
Calitate si importanță Este de remarcat faptul că toate cele 3 habitate din sit sunt prioritare. În cadrul habitatului celui mai important din sit, respectiv 62C0* Ponto-Sarmatic steppes, ce ocupă aproximativ 0,9% din suprafaţa naţională a habitatului, o valoare remarcabilă prezintă asociaţia Agropyro brandzae – Thymetum zygioidi, endemică pentru Dobrogea (Sanda, Arcuş, 1999), ce ocupă suprafeţe apreciabile, de ordinul sutelor de hectare. În cadrul acestei asociaţii este de subliniat prezenţa unor populaţii importante ale speciei Euphorbia myrsinites, inclusă în lista roşie naţională (Oltean et al. 1994), foarte rară în Dobrogea, singura regiune din ţară în care este întâlnit acest taxon. Locul secund ca importanţă îl deţine habitatul 91AA* Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos, reprezentat prin asociaţia Paeonio peregrinae – Carpinetum orientalis răspândită în ţară predominant în Dobrogea. În sit mai sunt întâlnite şi alte specii din lista roşie naţională (Oltean et al., 1994), respectiv:Agropyron brandzae, Koeleria lobata, Thymus zygioides etc, din care primul taxon este menţionat şi în lista roşie europeană.
Vulnerabilitate Situl este îndeosebi ameninţat prin : -Efectuarea de plantaţii în cuprinsul habitatelor 62 CO* şi mai puţin 91AA (inclusiv pe suprafeţe reduse cu specii invazive ca Eleagnus angustifolia) intensitatea acestui factor fiind redusă. - exploatări forestiere şi alte tipuri de lucrări silvice în habitatul 91AA, aceste intervenţii fiind de intensitate redusă. - păşunat de intensitate redusă - Perspectivele iminente de instalare a unor centrale eoliene în sit şi în vecinătatea acestuia. Activităţi în interiorul sitului: Grazing - medie; 20%; negativă-neutră (funcţie de intensitate) Forest planting -mică 5%; negativă Removal of dead and dying trees - mică 10%; negativă Burning - mică 5%; negativă Hunting – medie; 50%; negativă Collection - mică 1%; negativă Trapping, poisoning, poaching: medie; 10%; negativă Quarries (abandonate)- mică 0,001%; negativă Invasion by a species - mică 0,001%; negativă Interspecific floral relations- competition – mică 5%; negativă -Activităţi şi consecinţe în jurul sitului Use of pesticides – mică negativă Fertilization- mică negativă Grazing - mică negativă-neutră (funcţie de intensitate) Burning - mică negativă Hunting – medie; negativă Trapping, poisoning, poaching: mică negativă Invasion by a species - mică negativă
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) În cadrul sitului este inclusă o rezervaţie naturală legiferată la nivel naţional (Legea 5/2000), respectiv Locul Fosilifer Agighiol
Tip de proprietate Situaţia proprietarilor nu este cunoscută în detaliu. În general însă suprafeţele cu habitate de: stepe 60, 97% sunt în general deţinute de primării. Pădurile (33,87), plantaţiile (5,5%) şi tufărişurile 0,67% sunt incluse în fond forestier, proprietate de stat, fiind administrate de Direcţia Silvică Tulcea.
Documentație Dămăceanu,C.; Leandru, V.; Ceuca, G. - Cercetări privind ameliorarea pădurilor degradate din nordul Dobrogei, Editura Agro-Silvică, Bucureşti, 1964. Dihoru, Gh.; Doniţă, N. - Flora şi vegetaţia Podişului Babadag, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1970. Doniţă, N.; Ivan, D.; Coldea, Gh.; Sanda, V.; Popescu, A.; Chifu, Th.; Păucă-Comănescu, M.; Mititelu, D.; Boşcaiu, N. - Vegetaţia României, Ed. Tehnică Agricolă, Bucureşti, 1992. Doniţă, N.; Chiriţă, C.; Stănescu, V. (coordonatori) - Tipuri de ecosisteme forestiere din România, I.C.A.S. Bucureşti, 1990. Doniţă, N., Popescu, A., Păucă-Comănescu, M., Mihăilescu, S., Biriş, I.-A. - Habitatele din România, Ed. Tehnică Silvică, Bucureşti, 2005. Horeanu, Cl. - Vegetaţia pajiştilor xerofile din Podişul Casimcea, Peuce V, Tulcea, 1976. Horeanu, Cl. - Vegetaţia lemnoasă din Podişul Casimcea, Peuce V, Tulcea, 1976. Ivan, D. - Fitocenologie şi vegetaţia R.S.R., Ed.Didactică şi Pedagogică , Bucureşti, 1970 Oltean, M.; Negrean, G.; Popescu, A.; Roman, N.; Dihoru, Gh.; Sanda, V.; Mihăilescu, S. - Lista roşie a plantelor superioare din România, în Studii, sinteze, documentaţii de ecologie, PI, 1994. Prodan, I. - Conspectul Florei Dobrogei, Tipografia Naţională S.A., Cluj. Purcelean, Şt., Paşcovschi, S. - Cercetări tipologice de sinteză asupra tipurilor fundamentale de pădure din România, Centrul de Informare, documentare Tehnică pentru Economia Forestieră, Bucureşti, 1968. Sanda, V.; Arcus, M. - Sintaxonomia grupărilor vegetale din Dobrogea şi Delta Dunării, Ed. Cultura, Piteşti, 1999. Sanda, V. - Vademecum ceno-structural privind covorul vegetal din România, Ed. Vergiliu, Bucureşti, 2002. Sanda, V.; Popescu, A.; Stanciu, D.A. - Structura cenotică şi caracterizarea ecologică a fitocenozelor din România, Ed. CONPHIS, 2001. Săvulescu, T. (coordonator) - Flora R.S.R., Ed. Academiei R.S.R., 1976. Şerbănescu, I. – Harta geobotanică, Institutul de Geologie şi Geofizică , Bucureşti, 1975. *** European Red List of Globally Threatened Animals and Plants (D46) - United Nations, New York, 1991.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.88

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.88 2.771.-Rezervaţia Geologică Agighiol

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu există plan de management al sitului şi nici pentru Locul fosilifer Agighiol.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-106
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70