Natura2000 - Defileul Crişului Negru (ROSCI0061)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0061
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Defileul Crişului Negru

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.169444
Latitudine 46.668611
Suprafață (ha) 2202.80

Altitudine (m)

Minimă 140.00
Maximă 561.00
Medie 258.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală
Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
0.10
B
C
B
B
2.00
B
C
B
B
0.70
B
C
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata C
C
B
C
B
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B
4008 Triturus vulgaris ampelensis P
C
B
A
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1122 Gobio uranoscopus P
C
B
C
B
2511 Gobio kessleri P
C
B
C
B
1138 Barbus meridionalis P
C
B
C
B
1146 Sabanejewia aurata P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4057 Chilostoma banaticum RC
B
B
A
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
2097 Paeonia officinalis ssp. banatica V
A
B
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Pești
Carassius carassius P
A
Reptile
1283 Coronella austriaca P
A
Reptile
1261 Lacerta agilis P
A
Reptile
1263 Lacerta viridis P
A
Reptile
1256 Podarcis muralis P
A
Mamifere
1209 Rana dalmatina P
A
Mamifere
1213 Rana temporaria P
A
Mamifere
2351 Salamandra salamandra P
A
Pești
1109 Thymallus thymallus P
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Sit Natura 2000: Defileul Crişului Negru la Borz cu S = 2 000 ha Cuprinde: rezervaţia naturală mixtă (2.174 L.nr.5/2000) Defileul Crişul Negru la Borz şi rezervaţia naturală botanică (2.178 L.nr.5/2000) Dealul Pacău. 2.178. Dealul Pacău: Pădure de cer cu bujor banatic - Paeonia officinalis ssp. banatica, în acest areal a fost recent identificat şi un habitat pentru orhidei - habitat prioritar.
Calitate si importanță Dealul Pacău: Pădure de cer cu bujor banatic - Paeonia officinalis ssp. banatica - specie endemică, sunt numeroase specii de amfibieni şi reptile, specii de floră
Vulnerabilitate Accesul necontrolat în pesteri si lipsa supravegherii acestora. Tăieri ilegale de arbori în fond forestier. Păsunat in perimetrul Rezervatiei. Campări neautorizate. Colectare de plante medicinale şi ocrotite. Colectare de material speologic. Fenomene de eroziune. Torenţi.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) 2.178. Dealul Pacău: Decizia nr.22/1982; HCJ. 19/1995, Legea nr. 5/2000 2.174. Defileul Crişul Negru la Borz: HCJ. 19/1995, Legea nr. 5/2000
Tip de proprietate proprietate de stat, necesită verificare, există retrocedări
Documentație Ioan Ghira, Marton Venczel, Severus Covaciu-Marcov, Gyingyver Mara, Paul Ghile, Tiberiu Hartel, Zsolt Torok, Levente Farkas, Tiberiu Racz, Zeno Farkas, Traian Brad, 2002, Mapping of Transilvanian Herpetofauna, In: Nymphaea. Folia naturae Bihariae XXIX, p. 145-201, Oradea

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
7.34

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 6.29 2.174.-Defileul Crisului Negru la Borz
* 1.05 2.178.-Dealul Pacau

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
5.00
0
C
3.00
-
C
7.00
-
C
3.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
5.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 149/07.07.2010, Administrator:Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius Oradea, str. Sovata, nr. 27/6, jud. Bihor 0749 184193, fax=0359416011 contact@aquacrisius.ro
Planuri de management al sitului Custode Direcţia Silvică Oradea pentru Dealul Pacău - Planul de management este în curs de realizare

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-45
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L34-57
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70