Natura2000 - Defileul Jiului (ROSCI0063)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0063
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Defileul Jiului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.371111
Latitudine 45.272778
Suprafață (ha) 10945.60

Altitudine (m)

Minimă 299.00
Maximă 1688.00
Medie 880.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
4.00
96.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
38.00
A
C
A
B
1.00
A
B
A
A
1.00
A
C
B
A
1.00
B
C
A
A
1.00
B
C
A
A
1.00
B
C
A
A
0.00
A
B
B
B
1.00
B
C
A
B
2.00
B
C
A
B
3.00
B
C
A
B
1.00
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
0.01
C
C
B
B
1.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1304 Rhinolophus ferrumequinum P
C
B
C
B
1324 Myotis myotis P V
C
B
C
B
1307 Myotis blythii P R
C
B
C
B
1310 Miniopterus schreibersi P R
C
B
C
B
1361 Lynx lynx V
C
B
C
B
1354 Ursus arctos V
C
B
C
B
1355 Lutra lutra V
C
C
C
C

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus V
C
C
C
C
1193 Bombina variegata C
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1138 Barbus meridionalis C
C
C
C
C
1163 Cottus gobio V
D
1122 Gobio uranoscopus V
C
B
C
B
1146 Sabanejewia aurata V
D

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1084 Osmoderma eremita V
C
B
C
B
4026 Rhysodes sulcatus V
A
A
C
A
1083 Lucanus cervus R
C
A
C
A
1088 Cerambyx cerdo R
C
A
C
A
1093 Austropotamobius torrentium R
C
C
B
B
1089 Morimus funereus R
B
B
C
B
1087 Rosalia alpina R
C
B
C
B
1086 Cucujus cinnaberinus R
B
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4116 Tozzia carpathica R
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Reptile
2432 Anguis fragilis C
A
Nevertebrate
Bothrideres bipunctatus R
C
Mamifere
2361 Bufo bufo R
A
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus C
A
Amfibieni
2645 Cervus elaphus V
A
Reptile
1283 Coronella austriaca R
A
Nevertebrate
Diaclina testudinea V
C
Nevertebrate
Dicerca berolinensis V
C
Amfibieni
1342 Dryomys nitedula R
A
Reptile
1281 Elaphe longissima R
A
Nevertebrate
Eubrachium hispidulum V
C
Nevertebrate
Eurythyrea austriaca R
C
Amfibieni
1363 Felis silvestris R
A
Nevertebrate
1026 Helix pomatia C
C
Mamifere
1203 Hyla arborea R
A
Reptile
1261 Lacerta agilis C
C
Reptile
1263 Lacerta viridis C
C
Amfibieni
1357 Martes martes R
A
Nevertebrate
Menephilus cylindricus R
C
Nevertebrate
Metaclisa azurea V
C
Amfibieni
1341 Muscardinus avellanarius R
A
Nevertebrate
Mycetophagus decempunctatus V
C
Amfibieni
Myoxus glis R
A
Reptile
1292 Natrix tessellata R
A
Nevertebrate
Neatus picipes V
C
Nevertebrate
Nematodes filum V
C
Nevertebrate
Neomida haemorrhoidalis R
C
Nevertebrate
Omoglymmius germari V
C
Nevertebrate
Otho sphondyloides V
C
Nevertebrate
Peltis grossa R
C
Nevertebrate
Platydema dejeani R
C
Reptile
1256 Podarcis muralis C
C
Mamifere
1209 Rana dalmatina R
A
Mamifere
1213 Rana temporaria C
A
Nevertebrate
Rhopalocerus rondanii V
C
Amfibieni
1369 Rupicapra rupicapra V
A
Mamifere
2351 Salamandra salamandra R
A
Nevertebrate
Tenebrio opacus V
C
Mamifere
2353 Triturus alpestris R
A
Mamifere
2357 Triturus vulgaris R
A
Nevertebrate
Uloma rufa V
C
Reptile
1295 Vipera ammodytes R
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului CARACTERIZARE GENERALA BIOTOPUL - Aspecte geologice/geomorfologice Teritoriul Parcului National Defileul Jiului se caracterizeaza printr-o diversitate extrem de mare sub raportul varstei si distributiei spatiale a substraturilor litologice. Astfel, in jumatatea de nord predomina substraturi paleozoice de varsta precambriana strapunse de formatiuni mezozoice de varsta jurasica, situate in zona mediana a bazinului Bratcu, continuate atat la est, cat si spre sud-vest tot in bazinul Bratcu. In jumatatea sudica predomina rocile magmatice , cu urmatoarele particularitati : in partea de nord, a acestei jumatati, predomina substraturi relatuiv mai omogene de varsta mezozoic-paleozoica reprezentate prin granitoide laminate, cu unele intarsii de varsta kersonian – bessarabiana, dispuse haotic si chiar de varsta paleozoica . Partea de sud constituita mai ales din substraturi paleozoice , cu enclave de varsta kersonian-bessarabiana si jurasica . La aceasta ampla diversitate mineralogica se mai adauga depozitele halocene reprezentate prin aluviuni actuale si subactuale din lunca Jiului si al sectorului inferior al Paraului Chitu. Sub aspect geomorfologic , teritoriul parcului este amplasat in vestul Carpatilor Meridionali, pe versantul estic al Muntilor Valcan, si pe versantul vestiv al Muntilor Parang, despartiti de Defileul Jiului . Altitudinile extreme variaza intre 295m, in lunca Jiului, din extremitatea sudica si 1.621 m, cota Pasului Vulcan din extremitatea vestica. Altitudinea medie este de 959 m.Unitatea de relief predominanta este versantul .Configuratia acestuia este ondulata si framantata. - Aspecte pedologice Ca urmare a complexitatii substratului litologic, in cuprinsul parcului se constata un mozaic de soluri reprezentat prin noua unitati edafice, grupate in cinci tipuri de sol si patru clase de soluri .Cele mai bine reprezentate sunt clasa cambisolurilor, cu suprafata totala de 4.749 ha, si clasa de soluri neevoluate , cu suprafata totala de 4.008 ha. Cele mai slab reprezentate sunt clasa argilovisolurilor, care acopera 110 ha si clasa de spodosoluri redusa la 23 ha cu un singur tip de sol, brun feriiluvial tipic. In cuprinsul parcului s-au identificat 15 tipuri de statiuni forestiere dispuse in doua etaje fitoclimatice , dupa cum urmeaza ; - etajul deluros de gorunete , fagete si goruneto-fagete, cu opt tipuri de statiune forestiera . - etajul montan – premontan de fag cu sapte tipuri de statiune forestiera. - Aspecte hidrologice Reteua hidrologica este formata din sectorul de cca 30 km, al raului Jiu intre confluenta Jiului de Est cu Jiul de Vest si confluenta cu paraul Sadu, spre care converg toate paraiele aferente si anume : Leurzoaia, Runcu, Bratcu, Repede, Tarnita, Popii, Pate, Rau, Cerbanasu Mare, Cerbanasu mic, Dumitra, Murga Mare, Murga Mica, Plostina Murgilor, Strambuta si Liliacul – pe versantul vestic, . La acestea se adauga alti afluenti mai mici si afluenti secundari ai paraielor amintite.In total reteaua hidrologica depaseste lungimea de 300 km. , majoritatea paraielor mari au debit permanent , dar cu fluctuatii sezoniere notabile. In aceste sector , cu altitudini extreme de 545 m, la Livezeni si 295 m la Sadu , raul Jiu are o cadere de 250 m, cu o panta medie de 8,3 m/km. Valorile medii multianuale ale debitului Jiului din sectorul Livezeni-Sadu variaza intre 15,3 m cubi/s, la Livezeni si 18,7 m cubi /s la Sadu. Valorile maxime si minime ale debitului raului Jiu variaza in functie de mediile multianuale. -Aspecte climatologice Pe teritoriul parcului s-au diferentiat doua zone climatice : - in zona altitudinala sub 700 m un climat temperat ploios cu precipitati in tot cursul anului, cu temperatura in luna cu cea mai calda sub 22 grade C,cu maximul pluviometric la finele primaverii spre inceputul verii. - in zona cu altitudini peste 700 m, un climat ploios , cu ierni reci, cu precipitatii in tot cursul anului , cu temperatura peste 10 grade C, dar niciodata mai mare de 18 grade C
Calitate si importanță Existenta padurilor virgine disparute in restul Europei cu diversitatea si abundenta biologica specifica, , alaturi de pajisti montane pitoresti, stanci, abrupturi , chei, Jiul cu meandrele lui si insulitele aferente, paraie nealterate, grote cu opere ale naturii nevazute , liziere, paduri de fag balcanic cu carpen si tei, elemente termofile aflate sub influenta climatului submediteraneean, cu habitate caracteristice si o flora si fauna bogata .
Vulnerabilitate Traficul auto si C.F.R. pe Defileul Jiului, turism necontrolat, exploatare resurse naturale(pietris) din albia majora a raului Jiu, constructii hidrotehnice in derulare.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Parcul National Defileul Jiului a fost constituit prin H.G. 1581/2005-privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi zone.
Tip de proprietate In prezent regimul terenurilor din Parcul National Defileul Jiului este in proportie de 95% de tip public, si in procent de 5% de tip privat. Urmare Legii 247/2005 privind proprietatea publica, s-au inregistrat si alte solicitari de retrocedare din fondul forestier din parc, ceea ce va conduce la schimbarea actualului procent in favoarea proprietatii private.
Documentație Dorka, articolul ... Studiul pentru declararea Parcului Naţional Defileul Jiului, ICAS 2004

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
98.87
0.03

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 98.87 A.1.-Defileul Jiului
+ 0.02 2.427.-Sfinxul Lainicilor
+ 0.01 2.455.-Stâncile Rafaila

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J047HD001 * 0.26

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
+
B
+
C
0
C
0
C
-
C
-
B
-
C
0
B
-
B
-
B
-
C
0
C
0
B
-
B
-
C
+
C
0
C
0
C
0
C
0
C
0
A
-
C
-
B
-
B
-
A
0
A
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
+
C
0
C
0
C
0
C
0
C
-
C
-
C
-
C
-
C
0
C
0
C
0
C
0
C
0
C
0
C
0
C
0
C
0
B
-
B
0
B
0
C
0
C
0
C
0
C
0
C
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Suntem in procedura de constituire a Administratiei Parcului National Defileul Jiului, dupa numirea acesteia, responsabilitatile vor fi preluate de aceasta.
Planuri de management al sitului In prezent Parcul National Defileul Jiului se afla in procedura de atribuire a administratiei catre Directia Silvica Tg-Jiu. Aceasta urmeaza indeplinirea activitatii de management a parcului.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-95
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L34-107
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70