Natura2000 - Defileul Mureşului (ROSCI0064)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0064
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

 • ROSPA0029 (Defileul Mureşului Inferior - Dealurile Lipovei)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Defileul Mureşului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.218889
Latitudine 46.010556
Suprafață (ha) 34149.10

Altitudine (m)

Minimă 126.00
Maximă 659.00
Medie 259.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
65.00
35.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
20.00
B
B
B
B
0.10
C
C
B
C
1.00
B
C
B
B
5.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1335 Spermophilus citellus 40-80 i
D
1305 Rhinolophus euryale P?
D
1304 Rhinolophus ferrumequinum P
C
B
C
B
1303 Rhinolophus hipposideros P
C
B
C
B
1324 Myotis myotis P P
C
B
C
B
1310 Miniopterus schreibersi P P
C
B
C
B
1352 Canis lupus P
C
B
C
B
1337 Castor fiber 100-150 i
B
B
B
B
1361 Lynx lynx P P
C
B
C
B
1354 Ursus arctos P P
C
C
B
C
1352 Canis lupus P P
C
B
C
B
1355 Lutra lutra C
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B
1220 Emys orbicularis R
D
4008 Triturus vulgaris ampelensis P
C
B
A
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1124 Gobio albipinnatus C
B
B
C
B
1138 Barbus meridionalis RC
B
B
C
B
1146 Sabanejewia aurata C
B
B
C
B
1134 Rhodeus sericeus amarus RC
C
B
C
B
1130 Aspius aspius RC
C
B
C
B
1160 Zingel streber R
C
B
C
B
1159 Zingel zingel R
C
B
C
B
2522 Pelecus cultratus P
C
B
C
B
2511 Gobio kessleri P
B
B
C
B
1149 Cobitis taenia P P
C
C
C
C
1145 Misgurnus fossilis R R
C
C
C
C

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1052 Euphydryas maturna RC
A
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1428 Marsilea quadrifolia V
C
C
C
C

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Pești
2500 Alburnoides bipunctatus RC
C
Reptile
2432 Anguis fragilis C
A
Mamifere
2361 Bufo bufo C
A
Mamifere
1201 Bufo viridis R
C
Reptile
1283 Coronella austriaca R
C
Reptile
1281 Elaphe longissima R
C
Mamifere
1203 Hyla arborea C
C
Reptile
1261 Lacerta agilis C
C
Reptile
1263 Lacerta viridis C
C
Reptile
1292 Natrix tessellata R
C
Mamifere
1197 Pelobates fuscus R
C
Reptile
1256 Podarcis muralis R
C
Mamifere
1209 Rana dalmatina C
C
Mamifere
1213 Rana temporaria R
A
Mamifere
2351 Salamandra salamandra R
A
Mamifere
2353 Triturus alpestris R
A
Mamifere
2357 Triturus vulgaris C
A
Reptile
1295 Vipera ammodytes R
C
Reptile
2473 Vipera berus V
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Cea mai mare parte a suprafeţei sitului se regăseşte pe teritoriul Judeţului Arad, în zona de sud-est a acestuia, de-a lungul cursului râului Mureş şi pe versanţii situaţi pe malul drept al Mureşului.
Calitate si importanță Zona importanta pentru conservarea speciilor Rhodeus sericeus amarus, Gobio albipinnatus, Barbus meridionalis, Sabanejewia aurata. Desi raul Mures in aceasta zona este supus presiunii antropice, se pastreaza habitatele caracteristice speciilor mentionate, populatiile acestor specii fiind bine reprezentate si stabile.
Vulnerabilitate Conservarea habitatelor caracteristice speciilor de interes este amenintata de poluarea industriala si menajera a apei raului.
Documentație R. Moţ (Greenlight Services), M. Popa ( ICAS Braşov), P. Nechifor-Morar (Garda Naţională de Mediu), R. Jurj (Fundaţia Carpaţi), A.V. Indreica (Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere – Braşov) - Raport de cercetare privind desemnarea de situri Natura 2000 pentru constituirea unei reţele ecologice funcţionale între Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali, 2010; Ramon Jurj (Fundaţia Carpaţi) - Comunicări personale, 2010; Radu Moţ (Greenlight Services), Petru Nechifor-Morar (Garda Naţională de Mediu) - Evaluări în teren, 2010; ICAS Braşov, Distribuţia speciilor de interes cinegetic pe fonduri de vânătoare, 2009; ICAS Braşov - Studiul privind estimarea populaţiilor de carnivore mari şi pisică sălbatică din România, 2006 – 2010; Bibliografie reţele ecologice pentru carnivorele mari: V. Salvatori (2004). Mapping conservation areas for large carnivores in the Carpathian Mountains; Maanen, E. van, G. Predoiu, R. Klaver, M. Soule, M. Popa, O. Ionescu, R. Jurj, S. Negus, G. Ionescu, W. Altenburg (2006). Safeguarding the Romanian Carpathian Ecological Network. A vision for large carnivores and biodiversity in Eastern Europe. A&W ecological consultants, Veenwouden, The Nederlands. Icas Wildlife Unit, Braşov, Romania; J. Linnell, V. Salvatori & L. Boitani (2008). Guidelines for population level management plans for large carnivores in Europe. A Large Carnivore Initiative for Europe report prepared for the European Commission (contract 070501/2005/424162/MAR/B2); A. Ardeleanu, I. Mirea (2009). Modelarea GIS a unei reţele ecologice, instrument pentru dezvoltarea durabilă: ghid practic. Editura Silvică;

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.08

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.08 2.526.-Pădurea Pojoga

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
0.00
-
A
0.00
-
A
0.00
-
B
0.00
-
A
0.00
-
A
0.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0.00
-
A
0.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-70
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-69
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-68
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-82
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-81
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-80
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70