Natura2000 - Diosig (ROSCI0068)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0068
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Diosig

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.944722
Latitudine 47.339444
Suprafață (ha) 384.00

Altitudine (m)

Minimă 97.00
Maximă 142.00
Medie 106.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
1.00
C
C
C
C
2.00
B
C
B
B
0.00
C
C
C
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1335 Spermophilus citellus C
C
B
C
C

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus C
C
B
C
B
1220 Emys orbicularis C
C
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4110 Pulsatilla pratensis ssp. hungarica R
B
B
B
B
1428 Marsilea quadrifolia R
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Mamifere
1201 Bufo viridis C
A
Pești
Carassius carassius P
A
Mamifere
1203 Hyla arborea
A
Pești
Lota lota P
A
Reptile
2469 Natrix natrix C
A
Mamifere
1197 Pelobates fuscus C
A
Mamifere
1214 Rana arvalis P
A
Mamifere
1209 Rana dalmatina
A
Mamifere
1212 Rana ridibunda P
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Un habitat umed impresionant cu Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior, important pentru specii de herpetofaună menţionate inclusiv la alte specii
Calitate si importanță habitat umed aflat la graniţa cu Ungaria, având continuitate pe cealaltă parte a graniţei
Vulnerabilitate tăieri ilegale
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) nu este declarată prin lege
Tip de proprietate în curs de clarificare
Documentație Sârbu A., Smarandache D., Pascale G.,Îndrumător de practică botanică Koracsonyi Carol, Lacul Cicoş - Săcueni.; I.Ghira şi colab., 2002, Mapping of Transilvanian Herpetofauna, Nymphaea. Folia naturae Bihariae XXIX, p. 145-201, Oradea.; Botnariuc N., Tatole V., 2005, Cartea rosie a vertebratelor din România, Ed. Academiei Române

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
3.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
8.00
-
C
6.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului nu este desemnat responsabil
Planuri de management al sitului nu este plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-21
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-20
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-32
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70