Natura2000 - Domogled - Valea Cernei (ROSCI0069)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0069
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Domogled - Valea Cernei

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.610556
Latitudine 45.050833
Suprafață (ha) 62171.20

Altitudine (m)

Minimă 109.00
Maximă 2284.00
Medie 1017.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
39.00
48.00
13.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
2.00
B
C
B
B
1.00
A
B
A
A
0.10
B
B
B
B
0.10
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
5.00
B
B
B
B
6.00
A
A
A
A
0.01
A
A
A
A
0.02
A
B
A
B
2.00
A
A
A
A
0.90
B
C
A
B
34.30
A
B
A
A
8.60
A
B
A
A
0.10
A
A
B
B
0.01
B
C
B
B
1.00
A
A
A
A
0.10
A
C
A
A
0.10
B
C
B
B
21.00
A
B
A
A
0.90
A
B
A
A
0.10
B
B
B
B
10.80
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
3.00
B
B
A
B
0.50
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1310 Miniopterus schreibersi P >15 i >10 i
D
1304 Rhinolophus ferrumequinum P >700 i
B
B
C
B
1355 Lutra lutra R
C
B
C
B
1321 Myotis emarginatus P P P P
B
B
A
B
1323 Myotis bechsteini P
C
B
C
B
1306 Rhinolophus blasii P
C
B
B
B
1305 Rhinolophus euryale P
A
B
B
B
1303 Rhinolophus hipposideros P
B
B
C
B
1324 Myotis myotis P R
C
B
C
B
1307 Myotis blythii P R
C
B
C
B
1352 Canis lupus R
C
B
C
B
1361 Lynx lynx R
C
B
C
B
1354 Ursus arctos R
C
B
C
B
1316 Myotis capaccinii P R
C
B
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata C
C
A
C
B
1217 Testudo hermanni R
B
A
B
A

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1146 Sabanejewia aurata P? P?
1130 Aspius aspius P R
D
1138 Barbus meridionalis C
C
B
C
B
1122 Gobio uranoscopus P?
1163 Cottus gobio R
C
B
C
B
4123 Eudontomyzon danfordi R
C
A
C
A

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1924 Oxyporus mannerheimii P?
4036 Leptidea morsei V
B
C
C
C
4039 Nymphalis vaualbum P?
4035 Gortyna borelii lunata P
B
A
C
C
4046 Cordulegaster heros R
A
B
A
B
1083 Lucanus cervus R
B
A
C
A
4057 Chilostoma banaticum P
B
B
A
B
1093 Austropotamobius torrentium R
B
B
B
B
1085 Buprestis splendens V
A
A
A
A
4014 Carabus variolosus P
B
B
C
B
1052 Euphydryas maturna P
B
B
C
B
1059 Maculinea teleius P
B
B
C
B
4052 Odontopodisma rubripes P
B
B
A
B
4054 Pholidoptera transsylvanica P
B
B
A
B
1088 Cerambyx cerdo P
B
B
C
B
1089 Morimus funereus C
A
B
C
B
1087 Rosalia alpina R
B
B
C
B
4053 Paracaloptenus caloptenoides R
A
B
B
B
1084 Osmoderma eremita R
A
A
C
A
4026 Rhysodes sulcatus P?
1078 Callimorpha quadripunctaria R
B
B
C
B
1060 Lycaena dispar V
C
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4070 Campanula serrata C
C
C
A
A
2327 Himantoglossum caprinum R
B
C
A
A
1902 Cypripedium calceolus R
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Reptile
1276 Ablepharus kitaibelii V
A
Plante
Acanthus longifolius V
D
Plante
Achnatherum calamagrostis C
D
Plante
Aethionema saxatile V
D
Plante
Anacamptis pyramidalis V
D
Reptile
2432 Anguis fragilis R
A
Plante
Aquilegia nigricans R
D
Amfibieni
Arvicola terrestris scherman R
A
Plante
Asplenium ceterach ssp. bivalens V
A
Plante
Athamanta turbith ssp. hungarica V
B
Plante
Aurinia petraea R
D
Mamifere
2361 Bufo bufo C
A
Mamifere
1201 Bufo viridis R
A
Plante
Campanula crassipes V
D
Plante
Centaurea atropurpurea R
D
Plante
Centaurea pinnatifida R
B
Plante
Cephalanthera damasonium R
D
Plante
Cephalanthera longifolia R
D
Plante
Cephalanthera rubra R
D
Plante
Cephalaria laevigata R
D
Plante
Cerastium banaticum R
D
Amfibieni
2645 Cervus elaphus R
A
Reptile
1278 Coluber caspius V
A
Reptile
1283 Coronella austriaca R
A
Plante
Corylus colurna R
D
Plante
Dactylorhiza cordigera V
D
Plante
Dianthus giganteus ssp. banaticus R
B
Plante
Dianthus kitaibelii R
D
Plante
Dianthus spiculifolius R
D
Plante
Dianthus tenuifolius R
D
Plante
Dianthus trifasciculatus R
D
Plante
Edraianthus graminifolius ssp. kitaibelii V
B
Reptile
1281 Elaphe longissima R
A
Amfibieni
2615 Eliomys quercinus V
A
Plante
Epipactis helleborine R
D
Nevertebrate
Euphydryas maturna R
C
Nevertebrate
Euscorpius carpathicus P
D
Plante
Fagus orientalis R
D
Plante
Fagus taurica R
D
Amfibieni
1363 Felis silvestris R
A
Plante
Ferula heuffelii R
D
Plante
Festuca panciciana R
D
Plante
Fritillaria orientalis R
C
Plante
Galium purpureum R
D
Plante
Hypericum rochelii R
D
Plante
Jurinea glycacantha R
D
Nevertebrate
Kirinia roxelana R
C
Reptile
2415 Lacerta praticola R
A
Reptile
1263 Lacerta viridis C
A
Reptile
2424 Lacerta vivipara P
A
Plante
Linum uninerve R
B
Nevertebrate
Lucanus cervus cervus C
A
Nevertebrate
1058 Maculinea arion R
C
Nevertebrate
Maculinea telejus R
C
Amfibieni
1357 Martes martes R
C
Amfibieni
2631 Meles meles R
C
Plante
Micromeria pulegium R
D
Amfibieni
Micromys minutus R
A
Plante
Moenchia mantica V
D
Amfibieni
1341 Muscardinus avellanarius R
A
Amfibieni
Myoxus glis R
A
Amfibieni
2595 Neomys anomalus V
A
Amfibieni
2597 Neomys fodiens R
A
Plante
Orchis papilionacea V
D
Nevertebrate
1056 Parnassius mnemosyne R
C
Plante
Peltaria alliacea R
D
Plante
Pinus banatica >10000 i
B
Plante
Pinus nigra ssp. banatica C
B
Amfibieni
1326 Plecotus auritus R
A
Amfibieni
1329 Plecotus austriacus R
A
Reptile
1256 Podarcis muralis V
A
Plante
Primula auricula ssp. serratifolia V
B
Plante
1849 Ruscus aculeatus R
C
Plante
Ruscus hypoglossum R
D
Nevertebrate
1050 Saga pedo
A
Plante
Saponaria bellidifolia V
D
Plante
Saponaria glutinosa V
D
Plante
Saxifraga rocheliana R
D
Plante
Silene nutans ssp. dubia R
B
Plante
Silene saxifraga V
D
Nevertebrate
1040 Stylurus flavipes R
C
Plante
Thlaspi dacicum ssp. banaticum R
D
Pești
1109 Thymallus thymallus P
A
Plante
Thymus comosus R
D
Mamifere
2353 Triturus alpestris R
A
Plante
Veronica spicata ssp. crassifolia V
D
Amfibieni
1332 Vespertilio murinus R
A
Plante
Vicia trunculata R
D
Reptile
1295 Vipera ammodytes R
A
Reptile
2473 Vipera berus R
A
Nevertebrate
1053 Zerynthia polyxena R
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Formaţiunule geologice sunt reprezentate de un ansamblu de roci metamorfice, sedimentare vechi şi magmatice aparţinând domeniilor getic şi danubian, aflate în raporturi tectonice foarte complicate. Sunt scoase în evidenţă formele sculptate în calcare şi conglomerate pe văi scurte cu pantă mare, sectoare de chei greu accesibile sau chiar inaccesibile. Caracteristicile naturale şi diversitatea habitatelor ( habitate de apă dulce, formaţiuni ierboase, pajişti şi arbuşti, tufişuri, păduri, stâncării, peşteri) din care 10 habitate de interes comunitar. Situl Domogled-Valea Cernei este înzestrat cu o serie de valori naturale incontestabile care dau naştere unor peisaje tipice, cum ar fi: - Abrupturi calcaroase cu Pin Negru de Banat (specie endemică);. - Canioane cu pâraie cu debit puternic fluctuant; - Vârfuri calcaroase cu vegetaţie submediteraneană - Păduri întinse de fag de vârste mari; - Goluri alpine cu jnepeniş: - urmând traseele de mare altitudine din Domogled-Valea Cernei descoperim relieful glaciar cu forme de eroziune şi acumulări glaciare (morene), ideale pentru montaniarzi şi pentru cei care vor să pătrundă în lumea floristică alpină (Vf. Mţ-lor Godeanu). - Lacuri de acumulare montane; - Chei şi prăpăstii calcaroase: - exocarstul fiind inegal distribuit pe suprafaţa ariei protejate a dat naştere la formaţiuni calcaroase spectaculoase cu o importanţă peisagistică de excepţie şi anume Cheile Corcoaiei unde se împleteşte prezentul cu trecutul prin legenda lui Iovan Iorgovan. Alte exemple :Cheile Ţăsnei, Cheile Feregari, Cheile Pecinişcăi. - Cătune izolate în munte. - Pajişti subalpine cu lapiezuri: -lapiezurile întâlnite în zona Tilva, Piatra Mare a Cloşanilor sun unice în România creând ecosisteme ce necesită conservare, totodată formaţiunile din Poiana Beletina încântă privirea oricărui turist care vizitează situl. Analiza areal-geografică a florei din sit arată că alături de speciile mediteraneene cu un nr.de 110 specii (10%) se întălnesc 106 specii alpine (9,6%), 45 specii carpatine (4%), 75 specii dacice (6,7%), 37 specii balcano-carpatice (3,3%); 17 specii moesice (1,5%), 14 specii anatolice (1,0%), existând elemente eurasiatice, central europene şi europene 509 specii (circa 45,9%). În situl Domogled-Valea Cernei din cele 30 asociaţii descrise, 9 sunt absolut endemice.
Calitate si importanță - Importanta sitului consta in bogatia floristica existenta in Domogled, de mare valoare stiintifica, sub raport biologic, geobotanic si ecologic, mai ales in ceea ce priveste asocierea speciilor de diverse origini geografice, care a generat si asociatii vegetale specifice locale, la care se adauga importanta faunistica a zonei, in care coabiteaza numeroase animale de diferite origini geografice , impreuna cu cele locale .
Vulnerabilitate Activitati antropice de natura : - turism necontrolat, pasunat abuziv, braconajul , pescuitul, utilizarea resurselor naturale de pe raza sitului, exploatarea produselor lemnoase, amenajerile hidrotehnice existente.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) - Ordinul nr. 7/1990 al Departamentului Silviculturii din Ministerul Apelor , Padurilor si Protectiei Mediului ; - Legea nr. 5/2000- privind amenajarea teritoriului ; - H.G. 230/2003- privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcuri nationale si naturale , si constituirea administratiilor acestora ;
Tip de proprietate Pe teritoriul administrativ al judetului Gorj, suprafata de tip public, reprezinta un procent aproximativ de 92%, diferenta de 8% fiind de tip privat, procent in continua schimbare ca urmare a Legii nr. 247/2005 prin care se vor retroceda suprafete semnificative de fond forestier.
Documentație Studiu de fundamentare pentru Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei, Lucrări de evaluare a stării de conservare şi protecţie a speciilor de floră, faună şi habitate din situl Pinus nigra Banatica - elaborate în cadrul proiectului Life Nature ’’Pădurile cu pin negru de Banat - parte a Reţelei Natura 2000 – LIFENAT04/RO/000225’’.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-
C
-
B
+
B
+
B
-
B
-
B
-
B
-
B
0
B
0
A
-
B
-
B
-
C
0
A
-
A
-
A
-
C
-
A
-
A
-
B
-
A
-
A
+
A
-
B
0
A
-
B
0
A
-
A
-
A
-
A
0
A
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
-
B
-
B
-
C
-
A
-
B
-
B
0
B
0
A
-
A
-
A
-
C
0
A
-
A
-
C
0
A
-
A
-
B
0
A
+
A
-
B
-
A
-
B
0
B
0
A
-
A
-
A
-
B
0
B
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Administraţia Parcului Naţional Domogled - Valea Cernei, constituită în 2003, administrează parcul naţional, care se suprapune peste situl natura 2000.
Planuri de management al sitului Deocamdată situl nu are plan de management. El va fi întocmit până la 30.05.2006, de către administraţia Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei.Planul de management al Parcului Naţional Domogled Valea Cernei va include şi Planul de Management pentru situl care conţine habitatul Pinului Negru de Banat realizat în cadrul Proiectului LifeNat04/Ro/000225

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-106
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-105
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-118
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-117
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70