Natura2000 - Drocea (ROSCI0070)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0070
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Drocea

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.151944
Latitudine 46.199444
Suprafață (ha) 26108.00

Altitudine (m)

Minimă 149.00
Maximă 847.00
Medie 464.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
55.10
A
B
B
B
4.90
A
B
A
A
6.40
A
C
A
A
7.10
A
C
A
A
0.20
A
C
A
A
0.10
B
C
B
B
0.50
B
B
B
B
1.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1352 Canis lupus P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4008 Triturus vulgaris ampelensis P
C
B
A
B
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N16 - Păduri caducifoliate 98.00
N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție) 2.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Teritoriul, un masiv forestier compact şi nelocuit, de formă treflată, în suprafaţă de 25.641 ha, cuprins între 21059’şi 22014’ longitudine estică şi între 46005’ şi 46014’ latitudine nordică, se situează în regiunea biogeografică continentală, în ecoregiunea Munţii Apuseni, unde include interfluviul Mureş-Crişul Alb cu sectorul central-estic al Munţilor Zarand, cu un relief de culmi joase, netede, alcătuit dintr-un mozaic de roci (şisturi cristaline, granite, sienite, calcare, tufuri vulcanice), dezvoltat pe un ecart altitudinal de peste 600 m, între 193 m şi 836 m alt. (Vf. Drocea). Pădurile acoperă 24.172 ha (peste 94 %).
Calitate si importanță Sit prioritar pentru conservarea biodiversităţii continentale cu o valoare foarte înaltă a acesteia, centrat pe un nucleu de păduri virgine relictare nealterate constituite din arborete pure şi amestecate de gorun (Quercus petraea ssp. polycarpa şi Q. petraea ssp. dalechampii) şi fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca). Deşi domeniul acoperă abia 0,1 % din suprafaţa ţării, totuşi concentrează 3 din cele 10 etaje fitoclimatrice (etajul deluros de gorunete, făgete şi goruneto-făgete; etajul deluros de cvercete şi şleauri de deal; etajul deluros de cvercete cu stejar şi cer, gârniţă, gorun şi amestecuri ale acestora); 29 din cele 212 tipuri de staţiune forestieră identificate; 50 din cele 306 tipuri naturale de pădure grupate în 14 din cele 50 formaţii forestiere 7 , respectiv 25 % din cele din cele 28 tipuri de habitate naturale forestiere protejate de legislaţia română şi comunitară, din care unul, respectiv 17 %, din cele 6 prioritar protejate; focalizează parte din diversitatea floristică a Munţilor Zarand constituită din: 607 specii de fungi, 152 specii de licheni, 95 specii de briofite şi 1.110 specii de plante vasculare (31% din inventarul plantelor vasculare ale României). Prin inventarul natural intrinsec reprezintă un centru de heterogenitate taxonomică şi genetică de mare importanţă practică, care: - concentrează asociaţii vegetale de mare valoare bioistorică ce reflectă interferenţa elementelor termofile sudice cu cele central-europene; - conservă păduri virgine şi cvasivirgine de gorun pure şi amestecate de gorun dalmaţian şi transilvănean şi fag balcanic; - reprezintă o staţiune solitară în Europa de gorunete virgine cu arbori de dimensiuni şi calitate impresionante; - adăposteşte populaţii durabile de specii animale şi vegetale a căror conservare necesită, conform legii, desemnarea ariilor speciale de conservare, ariilor de protecţie specială avifaunistică şi o protecţie strictă
Vulnerabilitate Prin amplasarea sa într-o zonă nelocuită, cu excepţia intervenţiilor silviculturale extensive (recoltarea produselor lemnoase şi nelemnoase), arealul nu este puţin expus impacturilor antropice.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Desemnat pentru valorile naturale deosebite, de către ICAS Bucureşti, I. Stoiculescu.
Tip de proprietate Zona desemnată este atât în proprietate privată cât şi de stat.
Documentație Planul de management al rezervaţiei Runcu-Groşi, ICAS Bucureşti, Amenajamentele silvice.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
1.02

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 1.02 2.87.-Runcu - Groşi
+ 0.00 2.94.-Locul fosilifer Monoroştia

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
30.00
0
B
70.00
+
C
20.00
0
C
60.00
0
B
5.00
-
C
30.00
0
C
40.00
0
B
10.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 147/07.07.2010, Administrator:Direcţia Silvică Arad str Episcopiei, nr 48, Loc Arad, jud Arad 0257 280 261, fax-0257 250 558 dsarad@rosilva.ro
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management pentru această propunere de sit.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-69
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L34-68
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70