Natura2000 - Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa (ROSCI0071)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0071
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.980000
Latitudine 43.969444
Suprafață (ha) 17971.00

Altitudine (m)

Minimă 1.00
Maximă 194.00
Medie 99.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
30.00
B
B
B
B
2.00
B
B
B
B
5.00
C
C
B
B
3.00
A
B
B
B
1.00
B
C
B
B
0.10
B
C
B
B
25.50
A
A
B
A
4.90
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1355 Lutra lutra R
C
B
C
B
1310 Miniopterus schreibersi P R
C
B
C
B
1302 Rhinolophus mehelyi V
A
B
B
B
1335 Spermophilus citellus C
B
A
C
A
2635 Vormela peregusna P
C
B
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1188 Bombina bombina C
C
A
C
A
1220 Emys orbicularis C
C
A
C
A
1219 Testudo graeca C
A
A
B
A
1217 Testudo hermanni V
C
A
B
A
1993 Triturus dobrogicus R
C
B
B
B
1279 Elaphe quatuorlineata V
B
A
A
A

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1145 Misgurnus fossilis C
C
B
C
B
2522 Pelecus cultratus P? P?
1134 Rhodeus sericeus amarus C
C
A
C
A
1130 Aspius aspius C
C
B
C
B
1149 Cobitis taenia C
C
A
C
A
1124 Gobio albipinnatus P?

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4028 Catopta thrips P
A
B
C
B
4033 Erannis ankeraria R
B
B
A
B
1074 Eriogaster catax R
B
B
C
B
1083 Lucanus cervus R
C
B
C
B
1060 Lycaena dispar RC
B
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
2253 Centaurea jankae R
B
A
B
B
4067 Echium russicum R
C
C
B
B
2327 Himantoglossum caprinum R
B
C
B
B
2125 Potentilla emilii-popii R
B
A
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Asphodeline lutea R
A
Plante
Paliurus spina-christi R
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Pădurea Dumbrăveni, adăposteşte pe costele calcaroase o vegetaţie cu elemente submediteraneene, majoritatea specii rare. În afara formelor de relief foarte variate, cum ar fi zona canaralelor cu defilee care constituie peisaje geomorfologice naturale de o rară frumuseţe, există o vale cu apă permanentă. În perimetrul pădurii au fost identificate şi 26 de specii de macromycete, cu 14 taxoni comestibili şi doi otrăvitori. Fauna conservă populaţii consistente pentru numeroase specii de vertebrate şi nevertebrate specifice zonei de sivostepă. Avifauna este bine reprezentată, spectrul ecologic al păsărilor, fiind echilibrat. Lacul Vederoasa face parte din categoria lacurilor de luncă, cu un grad accentuat de meandrare şi este situat în sectorul limanic al văii Urluia sau valea Vederoasa. În partea vestică a lacului există o faleză bine definită. Fragmentarea accentuată a versanţilor se datorază văilor scurte formate de torenţi în depozitele loessoide. Lacul Vederoasa este caracterizat de existenţa unor izvoare ascensionale de mal, cu origine în calcarele de la baza falezei şi care alimentează subteran apele lacului. Peste 80% din suprafaţa lacului este acoperită de stuf ceea ce cosntituie un habitat prielnic păsărilor.Pe teritoriul sitului se gaseşte rezervaţia paleontologică Locul fosilifer Aliman (monument al naturii)ce se prezintă ca un perete abrupt constituit dintr-o alternanţă de calcare cu marno-calcare şi mai rar cu argile marnoase, care aparţin cretacicului inferior.
Calitate si importanță Impreuna cu SCI Padurea Canaraua Fetii - Iortmac si Padurea Esechioi- Lacul Bugeac, constituie singurele situri de importanta comunitara din Dobrogea si probabil din tara in care a fost identificat subtipul 41.7A223 (habitatul 91I0*), ce ocupa o suprafata relativa de 0,3% (50/16000 ha) raportat la aria nationala de raspandire a subtipului (Donita et al. 2005). In acest sit a fost intilnite habitatul 41.7A221 (habitatul 91I0*) ce se regaseste in sudul Dobrogei doar in SCI Canaralele Dunarii, insa pe suprafete foarte reduse. Suprafata relativa este estimata la 3,9% (1928,9/49000 ha) raportat la aria nationala de raspandire a subtipului (Donita et al. 2005). De remarcat este faptul ca in cadrul subtipului au fost identificate si arii restranse cu arbori seculari, in padurea Dumbraveni.
Vulnerabilitate Există două cariere de calcar (Dumbrăveni şi Şipotele) la limitele acestui sit dar impactul lor este minim iar continuarea funcţionării lor nu ar afecta în mod semnificativ conservarea speciilor şi habitatelor din sit. Trebuie evitată tăierea masivelor bătrâne de pădure nativă, în special de stejar, precum şi alte activităţi ce ar putea distruge vegetaţia nativă (incendieri etc.) Impactul păşunatului ar trebui monitorizat pentru a se vedea dacă se poate vorbi sau nu despre suprapăşunat în limitele sitului.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Rezervaţia Pădurea Dumbrăveni a fost pusă sub regim de protecţie prima dată în anul 1980 prin Decizia nr. 31/1980 a Consiliului Popular Judeţean Constanţa. Prin Legea nr. 5/2000 privind planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a arii protejate de interes naţional, este arie naturală protejată de interes naţional. Rezervaţia naturală Lacul Vederoasa a fost declarată arie protejată prin H.G. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone.
Tip de proprietate 1. Rezervaţia Lacul Vederoasa este proprietate de stat (domeniul public al statului - cnf. H.G. 2060/2004), pe teritoriul administrativ al comunei Aliman, luciul de apă fiind în administrarea Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral. 2. Rezervaţia Pădurea Dumbrăveni este pădure proprietate de stat, cu suprafaţa de 345,7 ha pe teritoriul administrativ al comunei Dumbrăveni. Terenul rezervaţiei este inclus în Amenajamentul silvic al U.P. I Dumbrăveni din fondul forestier al O.S. Basarabi, Direcţia Silvică Constanţa, unde suprafa rezervaţiei este de 329,2ha.
Documentație Dămăceanu,C.; Leandru, V.; Ceuca, G. - Cercetări privind ameliorarea pădurilor degradate din nordul Dobrogei, Editura Agro-Silvică, Bucureşti, 1964. Dihoru, Gh.; Doniţă, N. - Flora şi vegetaţia Podişului Babadag, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1970. Doniţă, N.; Ivan, D.; Coldea, Gh.; Sanda, V.; Popescu, A.; Chifu, Th.; Păucă-Comănescu, M.; Mititelu, D.; Boşcaiu, N. - Vegetaţia României, Ed. Tehnică Agricolă, Bucureşti, 1992. Doniţă, N.; Chiriţă, C.; Stănescu, V. (coordonatori) - Tipuri de ecosisteme forestiere din România, I.C.A.S. Bucureşti, 1990. Doniţă, N., Popescu, A., Păucă-Comănescu, M., Mihăilescu, S., Biriş, I.-A. - Habitatele din România, Ed. Tehnică Silvică, Bucureşti, 2005. Horeanu, Cl. - Vegetaţia pajiştilor xerofile din Podişul Casimcea, Peuce V, Tulcea, 1976. Horeanu, Cl. - Vegetaţia lemnoasă din Podişul Casimcea, Peuce V, Tulcea, 1976. Ivan, D. - Fitocenologie şi vegetaţia R.S.R., Ed.Didactică şi Pedagogică , Bucureşti, 1970 Oltean, M.; Negrean, G.; Popescu, A.; Roman, N.; Dihoru, Gh.; Sanda, V.; Mihăilescu, S. - Lista roşie a plantelor superioare din România, în Studii, sinteze, documentaţii de ecologie, PI, 1994. Prodan, I. - Conspectul Florei Dobrogei, Tipografia Naţională S.A., Cluj. Purcelean, Şt., Paşcovschi, S. - Cercetări tipologice de sinteză asupra tipurilor fundamentale de pădure din România, Centrul de Informare, documentare Tehnică pentru Economia Forestieră, Bucureşti, 1968. Sanda, V.; Arcus, M. - Sintaxonomia grupărilor vegetale din Dobrogea şi Delta Dunării, Ed. Cultura, Piteşti, 1999. Sanda, V. - Vademecum ceno-structural privind covorul vegetal din România, Ed. Vergiliu, Bucureşti, 2002. Sanda, V.; Popescu, A.; Stanciu, D.A. - Structura cenotică şi caracterizarea ecologică a fitocenozelor din România, Ed. CONPHIS, 2001. Săvulescu, T. (coordonator) - Flora R.S.R., Ed. Academiei R.S.R., 1976. Şerbănescu, I. – Harta geobotanică, Institutul de Geologie şi Geofizică , Bucureşti, 1975. *** European Red List of Globally Threatened Animals and Plants (D46) - United Nations, New York, 1991.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.12
10.34

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J092CT021 * 4.05

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
15.00
-
B
15.00
0
B
15.00
0
A
15.00
-
A
5.00
-
C
5.00
-
B
5.00
0
B
2.00
0
A
5.00
-
B
5.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
30.00
-
A
30.00
-
A
15.00
-
B
1.00
-
B
2.00
0
B
1.00
-
A
5.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 40/23.02.2010, Administrator:RNP Direcţia Silvică Constanţa Constanţa, str IC Brătianu, nr 250, jud Constanţa 0241611035, 0241615580, fax-0241615871 office@constanta.rosilva.ro
Planuri de management al sitului Nu există plan de management pentru cele două rezervaţii naturale Pădurea Dumbrăveni şi Lacul Vederoasa. Pentru rezervaţia Pădurea Dumbrăveni Direcţia Silvică Constanţa, custodele ariei naturale protejate, a elaborat Regulamentul rezervaţiei.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-141
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-140
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă K35-9
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă K35-8
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70