Natura2000 - Dunele de nisip de la Hanul Conachi (ROSCI0072)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip G
Codul sitului ROSCI0072
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Dunele de nisip de la Hanul Conachi

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.577222
Latitudine 45.570556
Suprafață (ha) 241.70

Altitudine (m)

Minimă 12.00
Maximă 27.00
Medie 19.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
5.00
A
B
A
A
5.00
B
C
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1220 Emys orbicularis P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4033 Erannis ankeraria P
B
B
A
B
1088 Cerambyx cerdo P
C
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4067 Echium russicum R
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Allium guttatum R
A
Plante
Astragalus varius R
A
Mamifere
2361 Bufo bufo
B
Plante
Campanula macrostachya V
A
Plante
Carex stenophylla R
A
Plante
Delphinium fissum R
A
Plante
Dianthus giganteiformis ssp. kladovanus R
A
Amfibieni
1342 Dryomys nitedula
B
Plante
Echinops ritro ssp. ruthenicus R
A
Plante
Euphorbia peplis R
A
Plante
Galanthus elwesii R
A
Mamifere
1203 Hyla arborea
B
Plante
Juncus capitatus V
A
Plante
Mollugo cerviana V
A
Amfibieni
1341 Muscardinus avellanarius
B
Plante
Myriostoma R
C
Plante
Ornithogalum orthophyllum ssp. psammophilum V
C
Plante
Paeonia peregrina R
A
Plante
Rindera umbellata R
A
Plante
Salix rosmarinifolia RC
A
Plante
Salvia Aethiopis R
A
Plante
Syrenia cana R
A
Plante
Syrenia montana R
A
Plante
Viola hymettia RC
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Rezervatia Hanu Conachi este amplasată la contactul a două unităti geomorfologice - câmpia Tecuciului cu câmpia Siretului inferior, pe depozite Holocene (Cuaternar) reprezentate de depozite aluviale cu stratificatie încrucisată, nisipuri si loessuri; Relieful din aria rezervatiei se prezintă sub formă de dune, cu altitudinii variabile de origine fluviatilă si eoliană. Rezervatia cuprinde patru statiuni alese după criterii tipologice: 1. Pădure de stejar cu păducel si salcâm având un covor vegetal bine dezvoltat; 2. Asociatii de coada soricelului si secară 3. Pâlcuri de mesteacăn si asociatii de Brometem tectori; 4. Zona dunelor propriu-zise cu vegetatie săracă cu elemente de floră arenicolă.
Calitate si importanță Aria naturală protejată Dunele de nisip de la Hanu Conachi are o suprafaţă totală de 199,3 ha conform Legii nr.5/2000. Din cel 199,3 ha ale Rezervaţiei Naturale hanu Conachi, 17,6 ha reprezintă zonă de conservare specială, respectiv dunele de nisip, diferenţa de suprafaţă de 181,7 ha fiind ocupate de arborete artificiale. Habitate de padure de foioase de Robinia pseudaccacia, Quercus pedunculiflora, Q. robur; Arbori seculari de Quercus robur si Betula pendula - relicve glaciare; Specii rare unicate în flora din Romănia: Metopobactus rayi, Gnophosa spinosa, Zelotes Muncus, Micaria sosiabilis, Phelegra nigra; Flora arenicola rara si endemica de tip submediteranian si ponticspecifica dunelor nisipoase fluviatile: Dianthus capitatus, D. deserti, D. pallens, D. polymorphus, Polygonium arenarium, P. patulum, Secale silvestre, Holoschoenus vulgaris, Corispermum nitidum, Festuca vaginata, F. valesiaca, Salix rosmarinifolia, Nepeta ucrainica, Dicthamus albus; Elemente faunistice pontice si mediteraneene, unicat in Moldova si foarte rare în România, cum este: sopârla de nisip (Eremias arguta); Fauna herpetologică reprezentată prin elemente importante sub raport zoografic si anume: Emys orbicularis, cât si Coluber jugularis caspius, a cărui limită nordică de răspândire atinge aria nisipurilor de la Hanu Conachi; A fost semnalată si prezenta altor elemente mediteraneene ca de exemplu Lacerta taurica si acarianul parazit, Leptotrombium (hypotrombium) hasei; Coleoptere rare: Hipolia parvula, Anisoplia deserticale, Anomalia dubia, Crypocephalus gamma, Crasomelia marginata; Au fost identificate, de asemenea, doua tasocenoze de aranee: din padurea de stejar; de pe pajistile mezoxerofile si xerofile si de pe dunele de nisip.
Vulnerabilitate Activitati antropice cu impact negativ asupra ecosistemului: pasunat, tăieri ilegale de arbori, extinderea suprafetelor plantatiilor de salcâm, recoltări de elemente floristice, turismul necontrolat. Amenintările naturale fără ca omul să poată interveni în limitarea factorilor perturbatori: vânturile foarte puternice, chiciura care poate produce ruperea coronamentului arborilor, ciclurile de ani secetosi care pot duce la uscarea arborilor si arboretelor.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Hotarârea Consiliului Judetean Galati nr.46/10.11.1994, privind instituirea regimului de protectie oficiala a unor zone de pe teritoriul judetului Galati Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a -zone protejate, publicata în M. Of. 152/2000, pozitia 2.402. O.U. nr.236/2000, publicata în M. Of. nr.625/2000, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.462/2001, publicata în M.Of. nr.433/2001 Legislatia europeana si internationala : Directiva Pasari79/409/CEE, Directiva Habitate, Flora si Fauna92/43/CEE, conventiile internationale privind diversitatea biologica si dezvoltarea durabila a sistemelor socio-economice locale
Tip de proprietate Proprietate de Stat.
Documentație Dihoru Gh., 2002, Speciile de Tragopogon de la Hanu Conachi, Argesis, Stud. Comunic., Ser. Şti. Nat., IX-X: 103-107; Mititelu D., Sârbu I., Pătraşc Adriana, Gociu Zoe & Oprea A. 1993. Flora şi vegetaţia judeţului Galaţi. Iaşi: Bul. Grăd. Bot. Univ. „Al. I. Cuza”, 4: 69-101 + 3 tab.; Mititelu D., colab., 1969, Caracterul florei şi vegetaţiei din Câmpia Galaţilor şi Brăilei, Com. de Bot., SSB, X: 191-200 + 9 foto; OPREA A., 1998, Flora şi vegetaţia din Câmpia Tecuciului şi Bazinul Inferior al Siretului (Jud. Galaţi)”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Biologie: 296 pp.; OPREA Ad., 2004, Forest vegetation in the Tecuci Plain (Galaţi county), Bul. Grăd. Bot. Univ. Alexandru Ioan Cuza Iaşi, 12: 53-74; OPREA Ad., 2003, Vegetaţia arenarie din Câmpia Tecuciului (Jud. Galaţi), Bul. Grăd. Bot. Univ. Alexandru Ioan Cuza Iaşi, t. 11: 139-158; OPREA Ad., 1998, Festuca beckeri (Hack.) Trautv. in the southern part of Moldavia region-Romania. An. şt. Univ. Iaşi, XLIV, s. II, a. Biol. veget.: 109-112. ICAS Bucureşti, 1997 - Amenajamentul Ocolului silvic Galaţi; Alesinschi Al.,Olaru V.,Gairling A., 1967 - Contribuţii la cunoaşterea lepidopterelor din sudul Moldovei (studiu sistematic şi zoogeografic) (nata 1)- Lucrări ştiinţifice vol.I, Inst. Ped. Galaţi; Mititelu D. şi Colaboratorii 1973 - Contribuţii la cunoaşterea răspândirii unor plante în Moldova. Studii şi comunicări Bologie vegetală 6.Muzeul Ştiinţele Naturii Bacău.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
89.22

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 89.22 2.402.-Pădurea şi dunele de nisip de la Ha

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J057GL001 * 92.81

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0
C
0
B
50.00
-
B
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0
C
0
C
0
C
0
C
0
C
0
B
-
B
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Administrat de R.N.P.-ROMSILVA prin Directia Silvica Galati - Ocolul Silvic Hanu Conachi
Planuri de management al sitului Direcţia Silvică Gaşaţi aplică planurile de amenajare, care se revizuiesc o dată la 10 ani.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-92
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70