Natura2000 - Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0074
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Făgetul Clujului - Valea Morii

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.571667
Latitudine 46.714722
Suprafață (ha) 1667.30

Altitudine (m)

Minimă 383.00
Maximă 832.00
Medie 625.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
10.00
C
C
B
C
0.20
B
B
B
B
0.10
B
C
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1220 Emys orbicularis P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1059 Maculinea teleius R
B
B
C
B
4050 Isophya stysi P
B
B
C
B
4030 Colias myrmidone RC
C
B
C
C
1060 Lycaena dispar RC
D
1052 Euphydryas maturna R
D
1074 Eriogaster catax R
C
B
C
C
4036 Leptidea morsei P
C
B
C
C

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1898 Eleocharis carniolica R
C
C
B
B
1903 Liparis loeselii R
B
C
B
B
1758 Ligularia sibirica R
C
C
B
B
4068 Adenophora lilifolia R
B
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Achillea impatiens R
D
Plante
1762 Arnica montana R
A
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus P
A
Plante
Cladium mariscus P
D
Amfibieni
1339 Cricetus cricetus P
A
Plante
Daphne cneorum R
D
Nevertebrate
Elasmucha grisea V
D
Amfibieni
1363 Felis silvestris P
A
Plante
1866 Galanthus nivalis C
A
Plante
Galium pumilum R
D
Nevertebrate
1026 Helix pomatia C
A
Amfibieni
Lepus europaeus C
A
Amfibieni
1357 Martes martes P
C
Amfibieni
2631 Meles meles P
A
Plante
Menyanthes trifoliata R
D
Amfibieni
Myoxus glis P
C
Plante
Phyteuma tetramerum R
D
Mamifere
1212 Rana ridibunda C
A
Amfibieni
2607 Sciurus vulgaris C
C
Amfibieni
Sus scrofa C
A
Plante
Swertia perennis R
D
Plante
Tofieldia calyculata R
D
Plante
Trollius europaeus R
D
Amfibieni
Vulpes vulpes C
A
Plante
Waldsteinia geoides R
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 13.00
N15 - Alte terenuri arabile 2.00
N16 - Păduri caducifoliate 85.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului În aceste păduri apar cu certitudine ocurenţe floristice nemorale(etaj foioase) caracteristice părţii centrale din Transilvania
Calitate si importanță În areal predomina făgete şi cvercete. Se semnalează prezenţa unor specii rare de plante ierboase precum Liparis loeselli, Eleocharis carniolica (prezente în Anexa II din Directiva Habitate), sau alte specii nominalizate în lista roşie din România sau legislaţia românească (10 specii). În ceea ce priveşte fauna sunt semnalate 4 specii de păsări şi 2 specii de mamifere aflate pe Anexa II a Directivei Habitate, 7 specii de păsări şi 6 specii de mamifere nominalizate în legislaţia natională şi acorduri internationale. Modul de utilizare a terenului: - 79% în regim silvic, permite o mentinere a calităţii funcţiilor ecologice - 7% drumuri şi construcţii de locuit şi turistice - 14% păşuni ameliorate, din care aproximativ 7% aflate în utilizarea localnicilor pentru păşunat.
Vulnerabilitate În partea de N-NE a arealului, pe o suprafaţă de aproximativ 120 ha se înregistreză o creştere a presiunii antropice, manifestate prin: 1) Extinderea zonelor de locuit din apropierea municipiului Cluj (vile, case de vacanţă) 2) Fragmentarea habitatelor prin îngrădirea terenurilor propietate privată 3) Turism necontrolat la sfârşit de săptămână
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Făgetul Clujului - în anul 1974, Făgetul Clujului a fost declarat rezervaţie a naturii de interes peisagistic, prin Decizia a Consiliului Popular a Judeţului Cluj nr. 9757 - 1994- actualizarea listei ariilor protejate de interes judeţean, prin Decizia Consiliului Judeţului Cluj nr. 147, fiind menţionată zona protejată de interes judeţean Făgetul Clujului (10 ha). - prin Legea nr. 5/2000 Făgetul Clujului a fost declarat rezervaţie naturală de interes naţional (IUCN V), cu o suprafaţă de protecţie de 10 ha, este nominalizat în anexa I a Legii nr. 5/2000 la poziţia 2.335 şi aparţine din punct de vedere administrativ judeţului Cluj, localitatea Cluj-Napoca. - începând din 2004 această suprafaţă se află în custodia legală a Direcţiei Silvice Cluj. Valea Morilor - în anul 1974, la nivel local Valea Morilor a fost declarată rezervaţie a naturii de interes botanic, prin Decizia a Consiliului Popular a Judeţului Cluj nr. 9757 - prin Legea nr. 5/2000 Valea Morilor a fost declarat rezervaţie naturală de interes naţional (IUCN IV), cu o suprafaţă de protecţie de 1 ha, aria este nominalizată administrativ judeţului Cluj, comuna Feleac.
Tip de proprietate Propietate de stat - 747 ha - 47% Propietate privată - 270 ha - 17% Comunitate religioasă - 333 ha - 21% Propietate comunală - 239 ha - 15%
Documentație 1. Academia Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa, Cartea rosie a vertebratelor din România, Bucureşti 2005 2. APM Cluj, baza de date 2005-2006 3. Fişa de caracterizare Corine Biotop Făgetul Clujului, 1996 4. Ocolul Silvic Cluj, Amenajament silvic, UP IV Făget, 1999 5. Olteanu et al., Lista roşie a plantelor superioare din România, Studii, Sinteze, Documentaţii de Ecologie nr I/1994. Pop I., colab., 1962, Vegetaţia din Valea Morii - Cluj, conservatoare de relicte glaciare, Cluj-Napoca: Contrib. Bot.: 183-204 + 10 fig. + 4 tab.; 9 bis. Pop I., colab., 1999-2000, Vegetaţia judeţului Cluj (Studiu fitocenologic, ecologic, bioeconomic şi eco-protectiv), Cluj-Napoca: Contr. Bot., XXXV(2):5-254.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
16.12

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 16.12 2.335.-Fagetul Clujului

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J043CJ012 * 84.98

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
15.00
-
A
79.00
+
C
47.00
0
B
24.00
-
C
15.00
0
C
5.00
0
C
10.00
-
C
25.00
0
C
15.00
-
C
20.00
-
C
5.00
-
C
2.00
-
C
15.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
5.00
-
B
6.00
-
B
20.00
-
B
15.00
-
A
10.00
-
A
5.00
-
B
10.00
-
B
5.00
0
B
2.00
0
B
8.00
-
B
5.00
-
B
4.00
-
B
1.00
-
B
10.00
-
B
20.00
+

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului 0.7% - custodie arie naturală protejată 79% - administrare în fond forestier 21% - administrare comunală, administrare de stat şi propietăţi private
Planuri de management al sitului 1. Plan de management elaborat şi avizat de Academia Română pentru aria naturală Făgetul Clujului (10 ha) 2. Amenajament silvic, Ocolul Silvic Cluj, UP IV Făget, 1999 - în vigoare (725 ha) 3. Amenajamente silvice păduri private, aproximativ 20 ha 4. Plan de Urbanism, Municipiul Cluj-Napoca 5. Plan de Urbanism, Comuna Feleac 6. Regulament general pentru executarea de construcţii şi desfăşurarea unor activităţi în zonele naturale protejate de interes judeţean, Judeţul Cluj - emitent Consiliul judeţean Cluj, 1995 7. Legislaţia naţională în vigoare

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-48
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70