Natura2000 - Pădurea Pătrăuţi (ROSCI0075)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0075
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Pătrăuţi

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.202778
Latitudine 47.797500
Suprafață (ha) 8746.10

Altitudine (m)

Minimă 308.00
Maximă 534.00
Medie 435.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
66.00
A
C
B
B
9.50
B
C
B
B
0.30
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1324 Myotis myotis P P P? P?
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1087 Rosalia alpina P
C
B
C
B
4014 Carabus variolosus P
C
B
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Asarum europaeum 150-300 i
D
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus 20-25 i
A
Amfibieni
2645 Cervus elaphus 10-14 i
A
Amfibieni
2646 Dama dama R
A
Plante
Fagus sylvatica 8000-12000 i
D
Amfibieni
1363 Felis silvestris 4-6 i
A
Plante
Galium odoratum 1500-10000 i
D
Amfibieni
Lepus europaeus 10-15 p
A
Amfibieni
Sus scrofa 25-40 i
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N16 - Păduri caducifoliate 93.00
N17 - Păduri de conifere 3.00
N19 - Păduri mixte 2.00
N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție) 2.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl Padurea Patrauti se incadreaza din punct de vedere geografic si geomorfologic in tinutul Podisul Moldovei, subtinutul podisurilor structurale, districtul Podisul Sucevei (Dragomirnei). Relieful este tipic de dealuri si podisuri de platforma, structural-eroziv, cu structura orizontala monoclinala sau slab cutata, fragmentat de vai largi, insotite de terase si versanti. Altitudinea variaza intre 250-500 m. Din punct de vedere geologic, substratul litologic este alcatuit dintr-o alternanta de argile, marne, nisipuri, gresii, dar predominante sunt argilele si marnele. Relieful acumulativ este caracteristic culoarelor vailor mai importante ale sitului, unde apar depozite cuaternare de pietrisuri, nisipuri si aluviuni fine. Sistemul hidrografic este reprezentat de o serie paraie care se varsa in Raul Suceava (afluent de stanga al Siretului) sau direct in Raul Siret. Cele mai importante sunt Hatnuta, Patrauceanca, Dragomirna, Mitoc, Podul Vatafului. Climatul regiunii este temperat-continental, aspru, caracterizat de ierni aspre si veri calduroase. Temperatura medie multianuala este de cca. 8 gr. Celsius (maxima absoluta de 38,6 gr. C, iar minima absoluta -29,6 gr. C), media multianuala a precipitatiilor este de 600 mm. Indicele de ariditate de Martonne este 33. Solurile apartin in principal clasei luvisoluri (preluvosol, luvosol) si cambisoluri (eutricambosol). Vegetatia este specifica etajului nemoral al padurilor de foioase, subetajul padurilor de gorunete, fagete si goruneto-fagete. Conditiile stationale sunt foarte favorabile pentru vegetatia forestiera, padurile fiind de productivitate mijlocie si superioara. In cadrul sitului au fost identificate urmatoarele tipuri de clase de habitate: paduri de foioase (99%), ape dulci continentale curgatoare (1%). Padurile au fost administrate in trecut de Fondul Bisericesc Ortodox si de mari si mici proprietari de paduri. Din punct de vedere al administratiei silvice, padurile apartin de OS Patrauti (UP III Darmanesti, UP IV Patrauti si UP V Dragomirna) si de OS Adancata (UP VII Zvoristea si UP VIII Zamostea). Situl Padurea Patrauti include situl deja validat ROSCI0075 Fagetul Dragomirna.
Calitate si importanță Situl padurea Patrauti cuprinde unul dintre cele mai intinse si compacte trupuri de padure din Podisul Moldovenesc. Situl prezinta o importanta deosebita pentru habitatele \\\"9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, \\\"91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen\\\" si \\\"91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)\\\", contribuind la o mai buna acoperire cu situri a acestora. De asemenea, situl prezinta importanta deosebita pentru unele specii de fauna de interes comunitar.
Vulnerabilitate Principalii factori destabilizatori ai habitatelor forestiere din cuprinsul sitului sunt uscarea arboretelor ca urmare a accentuarii pseudogleizarii solurilor si a infestarii cu specii de ciuperci xilofage a arborilor de fag si gorun (ex. Nectria sp. la fag). Vulnerabile sunt si culturile de rasinoase (molid, pin silvestru, duglas) create pe locul arboretelor de fag sau de gorun (doboraturi si rupturi produse de vant si zapada, atacuri de insecte si ciuperci, etc.). Un alt factor de vulnerabilitate in constituie aluncarile de teren si eroziunea de suprafata si adancime, care duc la destabilizarea arboretelor. Conform datelor amenajistice cca. 7-10 % din suprafata padurii este afectata de fenomenul de uscare, cca. 5 % de boli si daunatori, cca. 3 % de alunecari si eroziune si cca 1,5 % de doboraturi si rupturi produse de vant si zapada.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl include rezervaţia naturală Făgetul Dragomirna, având statut de rezervaţie naturală prin Legea 5/2000. Situl ROSCI0075 – Făgetul Dragomirna a fost desemnat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr.1964/2007.
Tip de proprietate Peste 93 % din padurile incluse in sit sunt paduri de stat, iar diferenta de cca. 7 % sunt paduri private, apartinand persoanelor fizice, abstilor si manastirilor.
Documentație Amenajamentul OS Patrauti, RNP-ROMSILVA, ICAS, 2005; Amenajamentul OS Adancata, RNP-ROMSILVA, ICAS, 2005; ***, 1983, Geografia Romaniei. vol I. Geografia fizica. Editura Academiei Romane. Seghedin, T., 1983 - Rezervaţiile naturale din Bucovina, Bucureşti

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
1.93

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 1.53 2.726.-Făgetul Dragomirna
* 0.40 2.721.-Pădurea (Quercetumul) Crujana

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
+
A
25.00
-
B
100.00
0
A
100.00
-
A
5.00
-
A
100.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
0
B
25.00
-
A
25.00
-
B
25.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Direcţia Silvică Suceava.
Planuri de management al sitului Există şi se aplică amenajamentul silvic.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-5
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70