Natura2000 - Fânaţele de pe Dealul Corhan - Săbed (ROSCI0079)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0079
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Fânaţele de pe Dealul Corhan - Săbed

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.434167
Latitudine 46.663056
Suprafață (ha) 463.90

Altitudine (m)

Minimă 314.00
Maximă 522.00
Medie 436.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
10.00
B
C
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1220 Emys orbicularis P
C
B
C
B
4008 Triturus vulgaris ampelensis P
C
B
A
B
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1939 Agrimonia pilosa R
B
C
B
B
4091 Crambe tataria R
D
2093 Pulsatilla grandis R
C
C
B
B
4097 Iris aphylla ssp. hungarica R
C
C
B
B
1477 Pulsatilla patens V
C
B
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Adonis vernalis R
A
Plante
Astragalus exscapus R
A
Plante
Cephalaria radiata R
A
Plante
Dictamnus albus R
A
Plante
Fritillaria orientalis R
A
Plante
Iris aphylla R
A
Plante
Orchis morio R
A
Plante
Prunus tenella R
A
Plante
Salvia nutans R
A
Plante
Salvia transsylvanica R
A
Plante
Serratula radiata R
A
Plante
Stipa pulcherrima R
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Relieful zonei este deosebit pentru Câmpia Transilvaniei, deoarece dealurile sunt situate în partea de sud-est a acesteia, aparținând Dealurilor Mădărașului. Din punct de vedere geografic, arealul este acoperit de depozite sarmatice de marne, nisipuri, gresii și tufuri vulcanice. Dealul Corhan este cel mai mare având aproximativ 500 m. înălțime. Din punct de vedere climatic temperatura medie anuală oscilează între 8-9 grade celsius, media precipitațiilor fiind de 550 mm/m2 (stația meteo Târgu Mureș).
Calitate si importanță Situl a fost desemnat datorită prezenţei în cadrul acestuia a habitatului de interes: 6240* - Pajişti stepice subpanonice, pe 10% din suprafaţă. De asemenea tot in aici dintre speciile de plante de interes pot fi întâlnite: 1939 - Agrimonia pilosa (Turiţă); 2093 - Pulsatilla grandis.
Vulnerabilitate o parte a dealului Corhan a fost transformată în livadă, în zonă desfășurându-se si un păstorit intens.
Documentație Oroian Silvia, 1998, Flora şi vegetaţia Defileului Mureşului între Topliţa şi Deda, Tg. Mureş, Casa de Editură Mureş: 1-426 + 219 fig. + 61 tab.; Oroian Silvia, Ştefănescu D., Sămărghiţan Mihaela, 2005, Ariile protejate din judeţul Mureş, University Press Târgu Mureş.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
13.90

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 13.90 2.629.-Pădurea Sabed

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
30.00
-
A
20.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-37
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-49
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70