Natura2000 - Fâneţele seculare Ponoare (ROSCI0082)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0082
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Fâneţele seculare Ponoare

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.257778
Latitudine 47.572778
Suprafață (ha) 40.40

Altitudine (m)

Minimă 309.00
Maximă 396.00
Medie 352.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
0.20
B
C
B
B
90.00
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
D

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4097 Iris aphylla ssp. hungarica P
B
C
A
A
1477 Pulsatilla patens R
B
C
B
B
2093 Pulsatilla grandis R
B
C
A
A
4091 Crambe tataria V
B
C
B
B
4067 Echium russicum R
C
C
A
A
1758 Ligularia sibirica V
C
B
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus 6-10 i
D
Plante
Dictamnus albus 250-300 i
D
Mamifere
1203 Hyla arborea 10-20 i
D
Plante
Iris sibirica 150-200 i
D
Reptile
1263 Lacerta viridis 5-15 i
D
Amfibieni
Lepus europaeus 5-10 i
D
Nevertebrate
Lethrus apterus 30-50 i
D
Plante
Molinia caerulea 200-400 i
D
Amfibieni
Talpa europaea 30-50 i
D
Plante
Trollius europaeus 100-150 i
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Fâneţele seculare s-au format în condiţii naturale, dezvoltarea florei este în funcţie de orografia terenului şi de microexpoziţie.
Calitate si importanță Fâneţele seculare includ o diversitate de specii de plante provenind din diverse regiuni biogeografice (euroasiatice, europene, continentale, pontice, submediteranieine, circumpolare).
Vulnerabilitate Este într-o stare foarte bună de conservare.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl include rezervaţia naturală Fâneţele seculare Ponoare cu o suprafaţă de 24,5 ha având statut de rezervaţie naturală prin Legea 5/2000. Situl ROSCI0082 – Fâneţele seculare Ponoare a fost desemnat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr.1964/2007.
Tip de proprietate Proprietate de stat.
Documentație Boşcaiu N., Lungu L. & Seghedin T. - Cercetări sintaxonomice în rezervaţia botanică Ponoare - Bosanci (jud. Suceava), Suceava, 1978

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
43.03

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 43.03 2.718.-Fânaţele seculare Ponoare

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
0
B
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Academia Română - Filiala Iaşi.
Planuri de management al sitului Există şi se aplică.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-17
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70