Natura2000 - Frumoasa (ROSCI0085)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0085
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Frumoasa

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.814444
Latitudine 45.592222
Suprafață (ha) 137358.60

Altitudine (m)

Minimă 350.00
Maximă 2254.00
Medie 1446.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
19.00
2.00
60.00
19.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
0.20
A
B
B
B
0.10
B
C
B
B
2.00
A
C
A
A
5.00
B
C
B
B
1.00
A
A
A
A
0.01
B
B
B
B
5.00
B
C
B
B
10.00
A
B
B
B
15.00
A
B
B
B
40.00
A
B
B
B
0.01
B
C
B
B
0.00
B
B
B
B
0.00
C
C
B
B
0.50
C
C
B
B
1.00
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1361 Lynx lynx P P
C
B
C
B
1354 Ursus arctos C C
C
B
C
B
1352 Canis lupus P
B
B
C
B
1355 Lutra lutra P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata C
C
A
C
A
1166 Triturus cristatus R
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1163 Cottus gobio P
C
B
C
B
1138 Barbus meridionalis P
C
B
C
B
4123 Eudontomyzon danfordi P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1060 Lycaena dispar P
C
B
C
B
4039 Nymphalis vaualbum P?
1088 Cerambyx cerdo P
C
B
C
B
1087 Rosalia alpina R
C
B
C
B
1085 Buprestis splendens V
B
B
A
B
4024 Pseudogaurotina excellens P?
1078 Callimorpha quadripunctaria R
B
B
C
B
1065 Euphydryas aurinia P
B
B
C
B
4046 Cordulegaster heros P
B
B
A
B
1037 Ophiogomphus cecilia P
A
A
C
A
4054 Pholidoptera transsylvanica P
C
B
A
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4070 Campanula serrata RC
C
C
B
B
4116 Tozzia carpathica R
B
C
B
B
1381 Dicranum viride R
B
C
B
B
1393 Drepanocladus vernicosus R
C
C
B
B
1389 Meesia longiseta R
A
C
B
B
1386 Buxbaumia viridis V
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Achillea oxyloba ssp. schurii P
B
Plante
Aconitum lycoctonum ssp. moldavicum P
B
Plante
Aconitum toxicum P
B
Plante
Agrostis vinealis R
A
Plante
Allium schoenoprasum ssp. sibiricum R
A
Plante
Andromeda polifolia R
A
Plante
Angelica archangelica P
D
Reptile
2432 Anguis fragilis P
A
Plante
Aquilegia nigricans ssp. nigricans V
A
Plante
1762 Arnica montana V
C
Plante
2055 Botrychium matricariifolium V
C
Plante
2056 Botrychium multifidum R
C
Mamifere
2361 Bufo bufo P
C
Mamifere
1201 Bufo viridis P
C
Plante
Caltha palustris P
D
Plante
Campanula transsilvanica V
A
Plante
Cardamine amara P
D
Plante
Cardamine resedifolia R
A
Plante
Cardaminopsis neglecta R
A
Plante
Carex brunnescens R
A
Plante
Carex capillaris R
A
Plante
Carex diandra R
A
Plante
Carex limosa R
A
Plante
Carex nigra P
D
Plante
Cerastium transsilvanicum R
B
Plante
Chamaecytisus rochelii R
A
Plante
Coeloglossum viride R
A
Plante
Corallorhiza trifida R
A
Reptile
1283 Coronella austriaca R
C
Plante
Crepis conyzifolia R
A
Plante
Cruciata laevipes P
D
Plante
Dactylorhiza cordigera R
A
Plante
Dactylorhiza fuchsii R
A
Plante
Dactylorhiza maculata R
A
Plante
Dactylorhiza sambucina R
A
Plante
Dianthus glacialis ssp. gelidus R
A
Reptile
1281 Elaphe longissima P
A
Mamifere
1203 Hyla arborea P
C
Reptile
1261 Lacerta agilis RC
C
Reptile
1263 Lacerta viridis RC
C
Reptile
1292 Natrix tessellata R
A
Nevertebrate
1056 Parnassius mnemosyne P
C
Reptile
1256 Podarcis muralis V
C
Mamifere
1213 Rana temporaria RC
A
Mamifere
2351 Salamandra salamandra P
C
Mamifere
2353 Triturus alpestris R
C
Reptile
1295 Vipera ammodytes V
C
Reptile
2473 Vipera berus R
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl propus este compus din trei masive montane (Cindrel, Lotru şi Şureanu) ce fac parte din grupa munţilor Parâng. Aceste entităţi muntoase sunt despărţite de râurile Sadu, Frumoasa şi Sebeş. Forma întregului relief este rotunjită ca urmare a sculpturii într-o alcătuire geologică uniformă din şisturi cristaline. Situl prezintă un relief glaciar bine păstrat, Iezerul Mare, Iezerul Mic şi Iezerul Şureanu fiind cele mai representative circuri glaciare din zonă. Situl propus constituie una dintre cele mai importante regiuni pastorale din Carpaţii româneşti, această activitate tradiţională fiind practicată din cele mai vechi timpuri fără a se aduce prejudicii semnificative patrimoniului natural.
Calitate si importanță În această arie au fost identificate 10 tipuri de habitate de interes comunitar ce acoperă peste 80% din suprafaţa totală, din care cele mai reprezentative sunt pădurile de molid perialpine, jnepenişurile şi păşunile alpine şi subalpine. O parte din păduri sunt virgine sau cvasivirgine, acestea polarizând o mare diversitate biologică terestră, constituind o avuţie naţională inestimabilă. Multe dintre pădurile existente, pure sau în amestec, au vârste medii de peste 120 şi chiar 160 de ani, fiind excelente habitate pentru populaţii viabile de urs, lup şi râs.
Vulnerabilitate Asupra habitatelor de pădure se exercită o presiune semnificativă datorată exploatărilor forestiere care nu respectă întocmai normele silvice în vigoare. Păşunile alpine sunt afectate de păşunatul excesiv şi de turismul necontrolat. Jnepenişurile au fost şi mai sunt (în prezent mai rar) incendiate în vederea creşterii suprafeţelor de păşune alpină. Populaţiile de carnivore mari de importanţă comunitară (urs, râs, lup) şi populaţia de capră neagră sunt vulnerabile datorită vânătorii, braconajului, deteriorării habitatelor şi disturbării liniştii. Pe lângă cele amintite anterior, o presiune semnificativă asupra populaţiei de capră neagră este exercitată şi de păşunatul excesiv în zona alpină (degradarea păşunilor alpine, gonirea şi atacarea de către câini şi epizotiile transmise de animalele domestice.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Pentru o mare parte din situl propus este în curs de pregătire documentaţia ştiinţifică în vederea declarării Parcului Natural Frumoasa. În prezent în interiorul limitelor propuse se află mai multe arii protejate, dintre care amintim rezervaţiile: Cindrel, Iezerele Cindrelului, Luncile Prigoanei, Iezerul Şurianu, Cristeşti, Jnepenişul Stricatul şi Şuvara Saşilor.
Tip de proprietate 69% din suprafaţa sitului propus se află în proprietatea statului român şi 31% în proprietate privată. Propunerea Frumoasa se întinde pe teritoriul administrativ al 14 comune din judeţele Alba, Sibiu şi Vâlcea.
Documentație 1.Bertel, Bruun si colab., Hamlyn Guide- Pasarile din Romania si Europa- Determinator ilustrat, versiunea romaneasca Dan Munteanu, S.O.R.,1999, Octopus Publishing Group Ltd.; 2.Beldie, Al., 1967, Endemismele si elementele dacice din flora Carpatilor Romaniei, Com. bot. Bucuresti; 3.Buza, M., Fesci, Simona, 1972, Studii geoecologice in etajele alpin si subalpin din muntii Cindrel ( Carpatii meridionali), St. si cerc. geol., geofiz., geogr., ser. geogr. Bucuresti; 4.Borza, Al., 1959, Flora si vegetatia Vaii Sebesului, Edit. Acad, Bucuresti; 5.Cartea Rosie a Vertebratelor din Romania, Academia Romana, Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa, Bucuresti, 2005; 6.Dragulescu, C., 1985, Pasunile alpine din bazinul Vaii Sadului, judetul Sibiu, Contr. bot. Cluj; 7.Dragulescu,C., 1990, Vegetatia rezervatiei naturale Iezerele Cindrelului (judetul Sibiu), Ocrot.nat. si a med. inconj. Bucuresti XXXIV, 1-2; 8.Dragulescu, C., 1992, Flora rezervatiei naturale Iezerele Cindrelului , Contr.bot. Cluj- Napoca; 9.Dragulescu, C.,1995, Flora si vegetatia din bazinul Vaii Sadului, Editura Constant 10.Dragulescu, C., 1995, Situatia actuala a rezervatiilor naturale din judetul Sibiu, Com. si ref. Muzeul de St. nat. Ploiesti; 11.Dragulescu, C., 1995, Flora si vegetatia Cheilor Cibinului (judetul Sibiu), Argenssis, St. si com. Muz. jud. Arges, Pitesti VII; 12.Dragulescu, C., 1996, Die rote Liste der Kormophyten im Hermanstadter Kreis (Siebenburgen ), Staphia., Linz, 45; 13.Dragulescu, C., 1997, Flora si vegetatia Vaii Lotrioara - Muntii Lotrului (Steflesti), Acta oecologica, Univ. Lucian Blaga Sibiu, 4; 14.Dragulescu, C., 2000, Specii rare si disparute din flora Transilvaniei meridionale, Lucr. Celei de a 5-a Conferinta nationale pentru protectia mediului, Brasov; 15.Dragulescu, C., 2003, Cormoflora judetului Sibiu, Editura Pelecanus, Brasov; 16.Ecotur Sibiu, 1996, Arii Naturale Protejate in Judetul Sibiu, 1996 ; 17.Fesci, Simona, 1975, Aspecte ale florei si vegetatiei zonei alpine a Muntilor Cindrel, St. si com. Muz. Brukenthal Sibiu, St. nat., 19; 18.Grimmett, R.,F.,A., Jones, T., A., 1989, Important bird areas in Europe, Cambridge 19.Lup, Lucian, 2004, Data regarding the bat communities (Mammalia Chiroptera) from abandoned mines roosts in Sibiu County, Acta oecologica, vol. XI, 1-2; 20.Negrean, G., Lista rosie a plantelor din Romania (Tracheophyta); 21.Popescu, A., Sanda, V., 1990, Vegetatia grohotisurilor si bolovanisurilor (Clasa Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl.26) din Carpatii Romaniei, St. si cerc. biol. ser. biol. veget., Bucuresti; 22.Puscaru- Soroceanu, Evdochia si colab. , 1963, Pasunile si fanetele din Republica Populara Romana,Edit. Acad. Bucuresti; 23.Resmerita, I. Si colab.,1977, Caracterizarea areal-ecologica si floristica a pajistilor din alpinul Carpatilor romanesti, Com. bot. Bucuresti; 24.Schneider-Binder, Erika, Voik, W., 1977, Privire generala asupra vegetatiei crapaturilor de stanci (Asplenietea rupestris Br.-Bl. 1934) din Carpatii Romaniei, Com. bot. Bucuresti; 25.Zsivanovitz, P.K.,1972, Schita avifaunistica a regiunii Cindrel - Iezere, St. si com. Muz. Brukenthal Sibiu , St. nat., 17; 26.***CMN- Documentation SB003-Rezervatia botanica Iezerele Cindrelului; 27.***Lista Rosie a Cormofitelor din judetul Sibiu, H.C.J. nr. 64/2004; 28.***Amenajamente silvice ; 29.***Amenajamente de pajisti; 30.***The Red List of vascular plants from Romanian grasslands (Tracheophyta), Grasslands of Romania, Final report on National Grasslands, Inventory 2000-2003, Annex 4. 31 Ioan Ghira, Marton Venczel, Severus Covaciu-Marcov, Gyongyver Mara, Paul Ghile, Tiberiu Hartel, Zsolt Torok, Levente Farkas, Tiberiu Racz, Zeno Farkas, Traian Brad, 2002, Mapping of Transylvanian herpetofauna, Nymphae

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.00
7.03
0.01

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 0.00 N-Grădiştea Muncelului - Cioclovina
+ 0.01 2.18.-Iezerul Surianu
+ 0.02 2.46.-Luncile Prigoanei
+ 0.00 2.6.-Masa Jidovului
+ 0.02 2.699.-Şuvara Saşilor
+ 0.00 2.7.-Stanca Grunzii
+ 0.00 2.703.-La Grumaji
+ 1.06 2.705.-Iezerele Cindrelului
+ 5.76 2.707.-Parcul Natural Cindrel
+ 0.00 2.708.-Masa Jidovului
+ 0.06 2.794.-Jnepenişul Stricatul
+ 0.09 2.806.-Rezervaţia Sterpu-Dealul Negru
+ 0.01 2.807.-Rezervatia Cristesti

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J047HD032 * 0.00
J048SB011 * 1.63
J048SB010 + 16.52
J048SB003 + 1.22
J046AB034 * 6.28
J072VL024 * 0.09

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
5.00
+
B
2.00
0
A
2.00
+
A
70.00
+
B
30.00
0
B
2.00
+
B
1.00
0
B
0
B
1.00
-
C
0
B
90.00
-
C
-
C
2.00
-
A
+
C
0
C
-
B
0
B
0
C
0
A
+
C
0
C
+
C
+
A
-
B
0
C
0
C
0
C
0
B
+
C
-
C
0
C
-
C
0
C
0
C
-
C
0
C
-
C
-
C
0
C
0
C
-
C
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
+
C
+
C
-
C
+
C
0
C
-
C
+
C
+
C
+
C
+
C
+
B
+
C
0
C
0
B
-
C
-
C
-
B
-
B
-
C
-
C
0
C
0
C
0
C
0
C
0
C
0
B
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 04/01.03.2010, Administrator:Consiliul Judeţean Alba (Administrator) Alba Iulia, piaţa Ion IC Brătianu, nr 1, jud. Alba 0258813380, 0258813382, fax-0258813325 cjalba@cjalba.ro
Planuri de management al sitului Planul de Management a fost întocmit de C.J. Alba.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-84
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-96
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-95
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-73
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-85
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70